pulur.gif

Avukatın sorumluluğu

Hasan PULUR

YAZIMIZIN başlığı "Avukatım beni sattı"ydı...
Kocasının boşanma davası açtığı kadının avukatı, hem davayı kaybediyor, hem de kadının nafaka ve tazminat haklarından vazgeçiyordu; üstelik kadından talimat almadığı halde...
Kadın, avukatı İstanbul Barosu'na şikayet ediyor, Disiplin Kurulu, avukatı kusurlu buluyor ve şöyle diyordu:
"Görüldüğü gibi yargısal içtihatlar, avukatın temyizden feragat yetkisini, müvekkilinin yazılı talimatı yönünde kullanabileceği doğrultusundadır. Bu hususa uymamak ise Avukatlık Yasası açısından disiplin suçunu oluşturur."
Sonuçta avukat 14 milyon 700 bin lira para cezasına mahkum ediliyordu.
* * *
BİZ de soruyorduk:
"Ya kadın?
Ya o kadının nafaka, tazminat hakları ne olacak?"
* * *
İSTANBUL Barosu Disiplin Kurulu Başkanı. Av. M. Haldun Karacabey bu sorumuzu cevapladı.
Karacabey'e göre avukatın hukuksal sorumluluğu "1- Sözleşmeye aykırı davranışı, 2- Zarar ve illiyet bağı, 3- Kusur" başlıkları altında toplanabiliyor.
Sözleşmeye aykırı davranması, tek başına, avukatın hukuki sorumluluğunu gerektirmiyor. Bunun için ayrıca avukatın davranışı sonunda iş sahibinin zarara uğraması ve zararla sözleşmeye aykırı davranışı arasında illiyet (nedensellik) bağının bulunması gerekiyor. Bu konuda Yargıtay'ın görüşü de şu:
"Vekalet görevini gereği gibi yerine getirmediği ileri sürülen avukatın yükümlü olduğu, eğer davayı zaman aşımına uğratmadan açsaydı, müvekkil ne elde edilebilecek ise, onun vekile peşin ödediği ücretin ve giderlerinin toplamından ibarettir."
* * *
İYİ, güzel de, bizim anlattığımız olaydaki kadının durumu ne olacak? Onun nafaka ve tazminat isteklerini kim karşılayacak?
Avukatı!
Evet, yanlış anlamadınız, haklarından vazgeçen avukatı...
* * *
DİSİPLİN Kurulu Başkanı Karacabey şöyle diyor:
"Avukat ancak kusuru ile neden olduğu zarardan sorumludur.
Yargıtay'a göre, bir avukatın aksine talimatı olmadıkça müvekkil zararına verilen hükme karşı temyiz yoluna başvurması gerekir. Aksi takdirde, bu sebeple doğan zarardan avukat sorumlu olur. (Y.4.H.D.09.10.1973, 9028/8680 S.K.)
Karşılıklı aydınlatma yükümlülüklerinin ihlalinde bu durum söz konusu olabilir. İş sahibine gerekli soruları sormadığı için hakkında yeterince bilgi toplayamadığı davayı kaybeden avukat kusurludur. Buna karşılık, avukata gerekli bilgileri vermeyen iş sahibi de birlikte kusurlu bulunmaktadır. (Kaynak: Nejat Anday - Avukatlık Hukukunun Genel Esasları, 2. Bası, İst. 1997, sf:152 vd.)
* * *
ÖĞRETİNİN, bu açıklamaları doğrultusunda, 26.03.1998 tarihli Milliyet gazetesindeki Olaylar ve İnsanlar, köşenizde yayınlamış bulunduğunuz İstanbul Barosu'nun Disiplin Kurulu kararının konusu olan olaydaki kadının nafaka ve tazminat hakları, yukarıda izah edilen öğreti ve yargısal inançlar doğrultusunda çözülecektir. Somut olayda avukatın sözleşmeden doğan edimlerini yerine getirmemesinden dolayı kusuru ve kusuru ile meydana getirdiği zarar sabittir ve de kusur ile zarar arasında illiyet bağı mevcuttur.
Bundan dolayı, kadın, avukatının feragati neticesinde kaybettiği nafaka ve tazminat miktarını avukatından talep edecektir. Yani, kadının nafaka ve tazminatını avukat, kocası yerine, kendisine hukuken ödemek sorumluluğundadır.
Bu tür olaylarda kamu hukuku bakımından da avukatın sorumluluğu gündeme gelebilir.
Olayın oluş şekline göre T.C.K 230. maddesindeki görevi ihmal ve de yasanın 240. maddesindeki görevin kötüye kullanılması, hükümleri avukatlar hakkında da tatbik edilebilmektedir."
* * *
AÇIKLAMA gayet açık, kadının nafaka ve tazminatını avukatı ödeyecek, bu bir hukuki zorunluluk...
Zorunlu olmasına zorunlu da, acaba nasıl uygulanıp, ödenecek?
Ya da ödenmeyecek!
İnşallah öğreniriz.


Yazara Email H.Pulur@milliyet.com.tr