Gazetecilikte temel işlev, gerçekleri bulup bozmadan, abartmadan ve hiçbir baskının etkisi altında kalmadan, en kısa zamanda ve edinilebilen tam bilgiyle kamuoyuna iletmektir.

Gazeteci, mesleki çalışmalarını her türlü çıkar ve nüfuz ilişkisinin dışında tutar; herhangi bir siyasi bir partide aktif görev almaz.

Doğan medya grubunun "ekonomi" ve "finans" konularında yayım yapan bölümlerinde çalısanlar, hisse senedi sahibi olamazlar ve borsalarda dolaylı yahut dolaysız hisse senedi alıp satamazlar.

Gazeteci görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan uzak durur.

Doğan Medya Grubu çalısanları, bağlı oldukları birim yöneticisinin izni olmadan gezi davetlerini kabul edemezler.

Yayına konu edilen veya edilmesi düşünülen kişilerden ve kurumlardan meslek etik ve geleneklerine aykırı hiçbir hediye ve ayrıcalık kabul edilemez.

Yayınlarda hiç kimse, ırk, cinsiyeti, sosyal düzeyi veya ilişkisi, dini inançları , fiziki kusurları veya yaşı nedeniyle aşağilanamaz ve kınanamaz.

Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı yayın yapılamaz.

Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliğini taşıyan lakap ve ifadeler kullanılamaz.

  Yazarları kendi köşelerinde yazdıkları hakaret ve iftiraniteliğindeki yazılardan kaynaklanan davalardan doğan tazminatın yüzde 20'si kendileri tafındanödenir.

Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenemedikçe hiç kimse "suçlu"ilan dilemez

Soruşturması gazetecilik olanaklari içinde bulunan haberler soruşturulmaksızın ve bundan ne sonuç alındığı belirtilmeksizin ve/veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayımlanamaz.

Doğan Medya Grubu'na bağlı basın organlarında yanlış haber veren ve/veya yayımlayan gazeteci "ihtar"dan "iş ilişkisinin kesilmesi"ne kadar uzanan bir yaptırımın hedefi olur.
İnandırıcı makul nedenler gösterilmedikçe kimse, yasaların suç saydığı eylemlerle itham edilemez.

Kişilerin özel yasamı -ilgilinin açık veya kapalı rızası olduğu anlamına gelen yasam sekli veya kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında- yayınlara konu edilemez.

Kamu yararı olmadıkça, gizli kamera kullanmak, gizlice ses kaydı yapmak, özel mülke izinsiz girmek gibi, ilgilinin kişilik haklarına saldırı sayılabilecek yöntemlerle haber üretilemez.

Sanıkların, suçluların akrabaları ve yakınları, olayla ilgileri olmadıkça veya olayın doğru anlaşılması için gereği bulunmadıkça teshir edilemez.

Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayımlanamaz.

Haber kaynagının -kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı haller hariç- gizliligine azami saygı ve titizlik gösterilir.

Haberlerin araştırılması, hazırlanması ve yayımlanmasında her zaman dengeli, gerçeğe bağlı ve objektif davranılması şarttır.

Yayımlanan haberde suçlanan tarafın görüşüne yer verilir.

Yayımlanan alıntılarda kişinin anlaşılmaz ya da gülünç duruma düşmesine neden olacak özetleme ve değişiklik yapilmaz. Yayımlanan alıntılarda kaynak ve tarih açık olarak belirtilir.

Bütün kamuoyu araştırmaları, yapan kuruluıun adi; kimin talebi ve finansmanı ile yapıldığı, tarih ve görüşülen kişi sayısı ve araştırma metodu açık olarak belirtilerek yayımlanır.

Şiddet ve zorbalığı özendirici veya kışkırtıcı; çocukları cinsel konularda olumsuz yönde etkileyici, bireyler, topluluklar ve uluslar arasında nefret ve düşmanlığı körükleyici yayın yapmaktan kaçınılır.

İlan ve reklam niteliğindeki yayınların, bu nitelikleri tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtilir.

Yayın tarihi için konan zaman (ambargo) kaydına uyulur.

Yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı gösterilir, gereği yapılır.

Doğan Medya Grubu basin organlari , hatalarını düzeltme amacına yönelik, düzenli olarak devreye giren mekanizmalar olustururlar.