İZKA EXPO’ya odaklanmalı

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olduğu İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) şu anda en acil görevinin EXPO 2020 Adaylığı Takip Komitesi’nin koordinasyonunu sağlamak olduğunu vurguladı.

İZKA EXPO’ya odaklanmalı

İzmir’in birinci gündeminin kesinlikle EXPO olmasının faydalı olacağına işaret eden Yorgancılar, “EXPO 2020 İzmir’in değil, Türkiye’nin projesidir. Ancak biz geçen hafta İZKA’nın işleyişini tartıştık. Kalkınma Ajansları kanun ve yönetmelikle kuruldular. Eğer bir aksaklıkları varsa kanunu ya da yönetmeliği ona göre değiştirilir. Ancak bizim kanun ve yönetmeliklerin dışına çıkma yetkimiz yok” dedi.

Rakipler güçlü
Yorgancılar, “EXPO ile kente milyarlarca dolar yatırım yapılacak. Rakiplerimiz son derece güçlü. Sao Paola, Dubai gibi ciddi rakiplerimiz var. Sao Paola aday olduğunda bütün kuzey ve güney Amerika’nın oylarını alacaktır. Biz Milano’dan öndeydik ama çeşitli oyunlarla kazandığımız oylamayı bize kaybettirdiler. Bu süreçte herkes birbirine kenetlenmeli, gereksiz tartışmaları bir kenara bırakmalıyız” diye konuştu.

Deprem sigortanızı yaptırın
Do­ğal Afet Si­gor­ta­la­rı Ku­ru­mu (DASK) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Se­la­met Ya­zı­cı, dep­re­me yö­ne­lik ön­lem al­ma çağ­rı­sı yap­tı. Ege Böl­ge­si’nin bü­yük bö­lü­mü­nün bi­rin­ci dep­rem böl­ge­sin­de yer al­dı­ğı­nı ancak İç Ana­do­lu’nun bi­le ge­ri­sin­de ka­lın­dı­ğı­nın al­tı­nı çi­zen Ya­zı­cı, “Zo­run­lu Dep­rem Si­gor­ta­sı kap­sa­mı­na gi­ren 2 mil­yon­dan faz­la ko­nu­tun bu­lun­du­ğu Ege Böl­ge­si’nin si­gor­ta­lı­lık ora­nı­nı yüz­de 24’ün üze­ri­ne çı­kar­ma­sı ge­re­ki­yor” de­di. Ya­zı­cı, ye­rel yö­ne­tim­ler­den de des­tek is­te­di. Ege Böl­ge­si’nde bi­rin­ci risk böl­ge­sin­de bu­lu­nan 100 m2 be­to­nar­me bir ko­nu­tun ay­lık Zo­run­lu Dep­rem Si­gor­ta­sı prim be­de­linin 12 TL olduğunu söyleyen Yazıcı, bu mik­tarın7,5 TL’ye ka­dar dü­şebildiğini vurguladı.

Kula Ziraat’te suç duyurusu
Ma­ni­sa’nın Ku­la İl­çe­si’nde ya­pı­lan Zi­ra­at Oda­sı se­çim­le­ri, iki üye­nin oy kul­lan­ma­sı­nın en­gel­len­di­ği ge­rek­çe­siy­le ip­tal edil­di. San­dal Bel­de­si Be­le­di­ye Baş­ka­nı Saf­fet Din­çer’in ma­ka­mın­da zor­la ala­ko­nul­duk­la­rı­nı ve oy kul­la­na­ma­dık­la­rı­nı be­lir­ten Ali Ka­ra­dinç ile Ah­met Gür­büz, ara­la­rın­da AK Par­ti İl­çe Baş­ka­nı Ha­lil Er­dil’in de bu­lun­du­ğu üç ki­şi hak­kın­da, “oy kul­lan­ma­yı en­gel­le­mek” ge­rek­çe­siy­le Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı’na suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du.

Dursun Çetin güven tazeledi
İz­mir’de ge­çen yıl ku­ru­lan Bor­no­va Zi­ra­at Oda­sı’nın Ge­nel Ku­ru­lu’nda mev­cut Baş­kan Dur­sun Çe­tin ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri gü­ven ta­ze­le­ye­rek ye­ni­den se­çil­di. Bor­no­va Zi­ra­at Oda­sı ge­nel ku­rul top­lan­tı­sı Be­le­di­ye Mec­lis Sa­lo­nu’nda ya­pıl­dı. Ge­çen yıl ku­ru­lan Oda’nın Mev­cut Baş­ka­nı Dur­sun Çe­tin, yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri Cen­giz De­ri­ci, Meh­met Öz, Mus­ta­fa Akar, Mus­ta­fa Bah­şi, Sü­ley­man Ka­ra­du­man ve Ha­san Ali Ka­ra­man yeniden seçildi.

Yağmur suyuyla sivilceye son
Eli­tar Elit Ta­rım Ürün­le­ri Fir­ma­sı, ge­liş­tir­di­ği özel sa­bun­lar­la si­vil­ce so­ru­nu ya­şa­yan­la­ra çö­züm ge­ti­ri­yor. La­van­ta­nın ya­nın­da kan­ta­ron ya­ğı, sö­ğüt ağa­cı­nın özü ve di­ğer bit­ki öz­le­riy­le be­ra­ber yağ­mur su­yu kul­la­na­rak özel bir ürün or­ta­ya çı­kar­dık­la­rı­nı söy­le­yen fir­ma sa­hi­bi Me­te El­te­pe, kim­ya­sal mad­de kul­lan­ma­dık­la­rı­nı be­lirt­ti. Si­vil­ce so­ru­nu ya­şa­yan­lar özel yüz te­miz­le­me sün­ge­riy­le kul­la­nı­lan sa­bun­la­rı Ke­me­ral­tı ve Ur­la’da­ki sa­tış ma­ğa­za­la­rın­dan el­de ede­bi­le­cek.

PKK'ya 'Kıran' darbesi devam ediyor!Mardin'de İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait 7 sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Amerikalılara FETÖ uyarısıCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ABD kamuoyu için oluşturduğu tehlikeye işaret etti.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber