KİT personelinin ücretlerine yönelik YPK kararı yayımlandı

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında, kamu bankalarında çalışan sözleşmeli ve kapsam dışı personel ile yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerin ücretlerine, 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere 2010 yılının ikinci yarısı için Devlet memurlarına uygulanan artış oranı kadar artış yapılacak. Bu Karar 1 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.
Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 2010 yılında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışında kalan 4603 sayılı Kanuna tabi olmayan kamu bankalarında çalışan kapsam dışı ve sözleşmeli personel ile bu kuruluşlar ve iştiraklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerine 2010 yılında uygulanacak ücretlerin tespitine yönelik Yüksek Planlama Kurulu Kararı’nı kapsıyor. Buna göre
sözleşmeli ve kapsam dışı personel ile yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerin ücretlerine, 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere 2010 yılının ikinci yarısı için Devlet memurlarına uygulanan artış oranı kadar artış yapılacak. Bu Karar 1 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.
Sözleşmeli personelin temel ücretleri II sayılı cetvele dahil pozisyonların, temel ücret grupları itibariyle en düşük ve en yüksek temel ücretler olarak 5 farklı grupta belirlendi. Bu pozisyonda çalışan sözleşmeli personelin temel ücretleri yüzde 2.62 oranında artırılacak. Sözleşmeli personelin temel ücretleri en yüksek temel ücretleri aşamayacak ve sözleşme ücret tavanı ilk yarı yıl için 3 bin 12 TL’yi, ikinci yarı yıl için ise 3 bin 12 TL’yi devlet memurlarına uygulanan artış sonrasında elde edilen tutarı aşamayacak şekilde belirlenecek. Sözleşmelilerin ücretleri KİT yöneticilerinin ücretlerini de aşamayacak.
Sözleşmeli ve kapsam dışı personele; aylık ücret, her türlü sosyal yardımlar, zam, tazminat, ödenek, vekalet ücreti, temettü, prim, ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar ve diğer adlar altında yapılan ödemelerin (yönetim kurulu üyeliği ücreti ve ek ödemesi, harcırah, doğum ve ölüm yardımları hariç) brüt aylık ortalaması, hiç bir şekilde bin 183 TL’den düşük, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüklerinde, genel müdürler için 7 bin 40 TL’den, genel müdür yardımcıları için 6 bin 488 TL’den, diğer personel için 5 bin 389 TL’den yüksek, TPAO ve BOTAŞ Genel Müdürlüklerinde, genel müdürler için 7 bin 40 TL’den, diğer personel için 5 bin 878 TL’den yüksek, TEMSAN, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’de; genel müdürler için 6 bin 123 TL’den, diğer personel için 4 bin 595 TL’den yüksek, diğer kuruluşlarda, genel müdürler için 5 bin 510 TL’den, diğer personel için 4 bin 41 TL’den yüksek olamayacak. Kuruluşlarda 854 sayılı Deniz İş Kanununa tabi çalışan personelden kaptan, başmühendis ile uzakyol kaptan, başmühendis ehliyetli bakım, onarım, donatım enspektörler grubunun ücret ve diğer haklarında gerekli düzenlemeleri yapmaya, ilgili kuruluş veya bakanlığın teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı yetkili olacak.

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNE VERİLECEK NET ÜCRET
Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu başkan ve üyelerine bin 653 TL, tasfiye kurulu üyeleri ile bağlı ortaklık denetçilerine burada belirlenen ücretin 4’te 3’ü tutarında net aylık ücret verilecek. Bu kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerine, 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer aylık ücret tutarında ek ödeme yapılacak. Bu aylık ücret ve ek ödemenin her türlü vergi ve kesintileri ilgili kuruluş tarafından karşılanacak. Devletin, kanunla kurulmuş kamu kuruluşlarının, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bağlı ortaklıklarının iştiraklerinde, bunları temsilen yönetim, denetim ve tasfiye kurullarında görev alanlara ücret, prim, ikramiye, temettü ve sair adlar altında yapılacak ödemelerin yıllık net tutarı; 1’inci fıkrada belirlenen miktarın yönetim kurulunda görev alanlar için 14 katını, denetim ve tasfiye kurullarında görev alanlar için 14 katının 4’te 3’ünü aşamayacak.
Özelleştirme kapsam ve programında olup hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören kuruluşların kamu personeli olmayan yönetim kurulu başkanlarına, bin 653 TL’nin 3 katı tutarında net aylık ücret ödenecek.

BİR MAAŞ İKRAMİYE
Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirme kapsam ve programında olanlar dahil) çalışan memurlara 15 Ocak ve 15 Temmuz tarihlerinde birer maaş tutarında ikramiye ödenecek. Bu Karar kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan personelden, birden fazla kuruluşta görev alanlara bir görev için ücret ödenecek. Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarından olup özelleştirme işlemleri tamamlanan kuruluşların sözleşmeli ve kapsam dışı kamu personelinin ücretlerine, bu personelin sözleşmeli ve kapsam dışı statülerde bulunduğu sürelere ait bu Karardaki ücret artışları hiçbir işlem yapılmaksızın aynen uygulanacak.
Sözleşmeli personel (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personeli hariç) ile en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dâhil) uygulanması sonucu bulunacak tutarda her ay ek ödeme verilecek. Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, veteriner, şehir plancısı, müdür yardımcısı, teknik şef, atölye şefi, başeksper, eksper, teknik amir, teknik uzman, başkontrolör, kontrolör, baştabip, baştabip yardımcısı, diş tabibi, tabip, uzman tabip, uzman (Tababet Uzm. Tüz.’ne göre) yüzde 68, sağlık teknisyen yardımcısına yüzde 39,
diyetisyen, teknikere yüzde 34, teknik ressam, teknisyen, laborant, makinist (TCDD), makinist, makinist yardımcısı (TCDD), başteknisyen, konstrüktör, revizör ve sürveyana yüzde 33, halı eksperi ve diğer unvanlara yüzde 28 ek ödeme uygulanacak. Bu ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak. Ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemelerin hesabında dikkate alınmayacak.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINA AİT TEMEL ÜCRETLER
1. Grup (en düşük temel ücret bin 564 TL, en yüksek temel ücret 2 bin 476 TL)
Asistan Hava Trafik Kontrolörü, Atölye Şefi, Avukat, Başeksper, Başkontrolör, Başmühendis, Başmimar, Baştabip, Baştabip Yardımcısı, Diş Tabibi, Eczacı, Eksper, Grup Başmühendisi, Hava Trafik Başkontrolörü, Hava Trafik Kontrolörü, Kaptan, Kılavuz Kaptan, Kontrolör, Koruma ve Güvenlik Müdür Yardımcısı, Merkezi Satınalma Uzmanı, Mimar, Müdür Yardımcısı, Mühendis, Pilot, Stajyer Hava Trafik Kontrolörü, Şehir Plancısı, Tabip, Teknik Amir, Teknik Şef, Teknik Uzman, Tekniker, Uzman (Tebabet Uz.Tüz.’ne Göre), Uzman Tabip, Veteriner.
2. Grup (en düşük temel ücret bin 381 TL, en yüksek temel ücret 2 bin 152 TL)
Ajans Amiri, Amir, Başhemşire, Başrepartitör, Biyolog, Çocuk Eğitimcisi, Çözümleyici, Dekoratör, Desinatör, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Eğitim Uzmanı, Ekonomist, Fizikçi, Gar Şefi, İstasyon Şefi, İstatistikçi, İtfaiye Şefi, Jeofizikçi, Jeolog, Jeomorfolog, Kimyager, Kontrolör Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi, Koruma ve Güvenlik Şefi, Laboratuar Şefi, Makinist (TCDD), Matematikçi, Merkezi Satınalma Uzman Yrd., Muhasebeci, Mütercim, Öğretmen, Pedagog, Programcı, Psikolog, Sağlık Eğitimcisi, Sistem Programcısı, Sivil Savunma Amiri, Şef, Şeftren, Şube Şef Yardımcısı (TCDD), Teknik Öğretmen, Teknik Ressam, Teknisyen (Uçak Helikopter Teknisyeni-Uçucu), Tercüman, Uzman, YHT Makinisti, AIM Memuru.
3. Grup (en düşük temel ücret bin 287 TL, en yüksek temel ücret bin 889 TL)
AFTN Memuru, Amir Yardımcısı, Antrenör, Başteknisyen, Başveznedar, Bilgisayar İşletmeni, Grafiker, Hemşire, Konstrüktör, Laborant, Makinist, Makinist Yardımcısı (TCDD), Muhasebeci Yardımcısı, Programcı Yardımcısı, Repartitör, Ressam, Revizör, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Sayman, Stajyer AIM Memuru, Sürveyan, Şef Yardımcısı, Teknisyen, Topograf, Uzman Yardımcısı, Vagon Teknisyeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Veznedar, Unvanları 4 üncü Grupta Sayılanların Yükseköğrenimlileri.
4. Grup (en düşük temel ücret bin 203 TL, en yüksek temel ücret bin 663 TL)
Anbar Memuru, Apron Memuru, ARFF Memuru, Aşçı, Ateşçi, Başdağıtıcı, Başpuantör, Daktilograf, Cer Muayene Memuru, Dağıtıcı(PTT), Endeks ve Faturalama Memuru, Dava Takip Memuru, Enformasyon Memuru, Geçit Bekçisi(TCDD), Gişe Memuru, Haberleşme Memuru, Hareket Memuru, Hostes, İş Makinası Sürücüsü, İtfaiyeci, Kondoktör, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Köprü Operatörü, Makascı, Makinist Yardımcısı, Manevracı, Memur, Mutemet, Pazarlama ve Dağıtım Memuru, Pazarlamacı, Puantör, Raportör, Sağlık Teknisyen Yardımcısı, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Satış Memuru, Sekreter, Şoför, Tahsildar, Teknisyen Yardımcısı, Tren Teşkil Memuru, Unvanları 5 inci Grupta Sayılanların Yükseköğrenimlileri.
5. Grup (en düşük temel ücret bin 154 TL, en yüksek temel ücret bin 485 TL)
Bahçıvan, Bekçi, Çocuk Bakıcısı, Dağıtıcı, Hastabakıcı, Hayvan Bakıcısı, Hizmetli, Kaloriferci, Postacı.

Buzdolabındaki yılan korkuttuMalatya'da, bir evin buzdolabına giren yılan, paniğe neden oldu. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğaya salındı.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber