En gözde devlet kurumları hangileri?

Tercih yaparken, sonradan pişmanlık duymamak için, ücret ve sosyal imkânlar olmak üzere çalışma koşullarını da dikkate almak gerekiyor. Uzmanlar Kardoğan, Kahramanoğlu ve Ünver bugün çalışma koşullarıyla ilgili bilgiler veriyor. Nakil imkânları konusunda aydınlatıyor


0

ÇALIŞMA KOŞULLARINA DİKKAT!.. axgun031.jpg Uzmanlar, sınıflara göre ücretler, fazla çalışma ücreti ödeyen kurumlar, kurumların sosyal imkanları, yıllık izinler hangi kurumda ne kadar olduğu konularında adayları aydınlatmaya çalışıyor. Devlet personel uzmanları Nezir Kardoğan, Salim Kahramanoğlu, Mehmet Ünver sistemi anlattı ve adayların en çok merak ettiği soruları yanıtlamaya devam ediyor. Dizinin bugünkü bölümünde, tercihlerde önemli bir etken olan ücret ve çalışma koşullarıyla ilgili bilgiler yer alıyor. İyi maaş veren kurumlar Maaşlar, kurumlara göre değişebiliyor. Ek ödemelerin dikkate alınmaması durumunda bazı ilk işe giriş maaşları şöyle: İşe yeni başlayan her memur aynı maaşı mı alıyor? Öğretmen843 YTLLise mezunu imam799 YTLLisans mezunu imam814 YTLLise mezunu memur680 YTLLisans mezunu memur683 YTLMühendis1171 YTLTeknisyen763 YTLVeteriner hekim1093 YTL Maaş farklılıklarının en önemli nedenlerinden biri, bazı kurumların çalışanlarına ek ödemede bulunmasıdır. 19 kurumda çalışanlar ek ödeme alıyor. Maliye Bakanlığı'ndaki bir memur 300 YTL ek ödeme almaktadır. Diğer ek ödeme yapılan kurumlar şunlar: Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, TİKA Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı), Türk Silahlı Kuvvetleri (sivil memurlar), Türkiye İş Kurumu Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Yurt-Kur, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Milli Piyango İdaresi. Ek ödemeler maaş farklılıklarında etkili oluyor mu? 15 kurumda fazla çalışma ücreti veriliyor. Bu kurumlar şunlar:Başbakanlık, Devlet Personel Başkanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, DPT Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, TİKA Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü. Fazla çalışma ücreti veren kurumlar hangileri? Maktu fazla çalışma ücreti ödeyen kurumlar Atatürk Dil Ve Tarih Yüksek Kurulu Başkanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, GAP İdaresi Başkanlığı. Şu genel müdürlükler da maktu çalışma ücreti uyguluyor: Vakıflar, Orman, Gençlik ve Spor, Basın-Yayın ve Enformasyon, Hudut ve Sahiller, Sağlık, SHÇEK, Orman muhafaza memurları ile telsiz görevlileri. Hangi kurumlar maktu (önceden belirlenmiş) fazla çalışma ücreti ödüyor? Özelleştirme sorunu Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Yüksek Seçim Kurulu, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ Kur), Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Makam hizmetlerinde görev yapanlar, yüksek öğretimin ikinci öğretiminde görev yapanlar fazla çalışma sürelerine göre ek ücret alıyor. Saat başı fazla çalışma ücreti ödemesinde bulunan kurumlar hangileri? Diyelim adayın memur olarak KPSS ile 399 sayılı KHK'ya tabi bir Kamu İktisadi Teşebbüsü'ne ataması yapıldı. Bu KİT'in daha sonra özelleşmesi halinde burada çalışan memur, sözleşmeli personel ve kapsam dışı statüde çalışan personelin diğer kamu kurumlarına nakil hakkı bulunuyor. Ancak, Türkiye İş Kurumu kanalıyla KİT'lere atanacak işçiler; memur, sözleşmeli personel ve kapsam dışı statüde çalışan personel kadar şanslı değil. Bir KİT özelleştirme kapsamına alındıktan sonra burada çalışan personel Devlet Personel Başkanlığı'na (DPB) gönderiliyor. DPB de bu personeli diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklediyor. KİT'lerden birinde çalışmaya başladım. Özelleştirilince açıkta mı kalacağım? KİT'lerde sosyal imkânlar diğer kamu kurumlarına göre daha ileri seviyede bulunuyor. Birçok KİT, lojman, kreş, kamp, misafirhane gibi imkâna sahip. KİT'lerin sosyal imkânları daha mı iyi? Yıllık izin konusunda KİT personelinin memurlardan en önemli farkı şu: Memurlar geçen yıldan kullanamadığı iznini çalıştığı yılda kullanma hakkına sahip. Ancak, KİT'lerdeki sözleşmeli personelin böyle hakkı yok. KİT personelinin yıllık izin hakları memurlardan farklı mı? Sözleşmeli personel kendi çalıştığı KİT'in farklı illerdeki birimleri arasında yer değiştirebilir. Yine sözleşmeli personel, istenmesi durumunda başka KİT'e geçebilir. Ancak sözleşmeli personel, (eğer kişinin daha önce memuriyet hizmeti yoksa) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi kurumlardaki memur kadrolarına geçiş hakkına sahip değil. KİT personeli naklen nereye geçebilir? KİT'lerde iş güvencesi KİT'lerde çalışmaya başlayan sözleşmeli personelin görevine son verilme halleri 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45'inci maddesinde düzenleniyor. Bu haller şöyle sayılıyor:a) İzinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın kesintisiz 5 gün veya bir sözleşme dönemi içinde kesintili 10 gün göreve gelmemek, b) İşe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya bu şartlardan birinin sonradan kaybedilmesi,c) Görev veya görev yerinin değişmesi halinde belirlenen süre içinde mücbir bir sebep olmaksızın yeni görevine başlamamak,d) Bu kanun hükmünde kararname ile sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarda bulunmak,e) Sicil ve başarı değerlendirmeleri birbirini izleyen iki sözleşme döneminde (D) düzeyinde olmak.Bu hallerde sözleşme sona erebiliyor. Bu hallerin tümü 657 sayılı Kanuna tabi memurlar için de değişik biçimlerde geçerli. Bu nedenle, KİT'lerdeki sözleşmeli personel statüsünün, 657 sayılı kanuna tabi memurluk statüsü kadar güvenceli bir statü olduğu söylemek mümkün. Dolayısıyla personelin sözleşmeli olması ve sözleşmelerin yıllık olmasının adayları tedirgin etmesine gerek yok. KİT'lerde çalışan personelin görevine istenildiği zaman son verilebilir mi? Üniversitede nakil sorunu Üniversitelerde yer alan memurluk kadrolarının diğer kurumlardaki memurluklardan bir farkı yok. Üniversitelerdeki memur kadroları herhangi bir ek ödemeye de sahip değil. Üniversitede çalışan memurlar diğerlerinden farklı haklara sahip mi? Üniversitelerin başka bir ilde genel olarak teşkilatı bulunmaz. Teşkilatı bulunan üniversitelerin ilgili birimleri bu yıl içerisinde kanunlaşan düzenlemeyle bağımsız üniversitelere dönüştürüldü. Bir kamu kurumunun farklı illerde birimleri bulunması nakil kolaylığı anlamını taşır. Üniversitelerin başka bir ilde, genel olarak, taşra teşkilatı olmadığı için başka bir ile nakil isteği oluştuğunda, bu istek kurum içi nakille değil başka bir kurumdan uygun bir kadro bulunması şartıyla karşılanabilir. Üniversitelerde nakil imkânı var mı? Nakil olanağı bulunanlar Üniversiteler, fazla personele sahip olmayan kurumlar arasında yer alır. Kurumsal olarak büyük bir yapı olmadığı için de çalışma barışını sağlayacak bir kurumsal kültür oluşması oldukça zor. Bu nedenle, üniversitelerde çalışan personel sık sık nakil talebinde bulunuyor. Üniversitelerde çalışmanın sıkıntıları var mı? Belediyeler siyasi etkinin net görüldüğü kurumların başında yer alır. Bu nedenle en sık değiştirme isteği küçük belediyelerdeki memurlardan geliyor. Bu tür belediyeleri seçecek adayların bu hususu göz önünde bulundurması gerekir. Belediyelerde çalışmanın temel farkları nelerdir? Belediyelerde, üniversiteler gibi başka bir ilde taşra teşkilatına sahip değil. Belediyelerin başka bir ilde taşra teşkilatı olmadığı için, burada çalışan personel de üniversitelerde çalışan personelin yukarıda yer verilen sıkıntılarını aynı şekilde yaşıyor. Belediyelerde nakil durumu nasıl? Adaylık 1 veya 2 yıldır 657 Sayılı Kanun'da yer alan düzenlemeye göre, aday memurluk süresi 1 ile 2 yıl arasında değişebiliyor. Hangi süreyi uygulayacakları kamu kurumlarının takdiri içinde bulunuyor. Aday memurluğun süresi ne kadar? Aday memurun nakline ilişkin olarak 657 sayılı kanunda "başka kurumlara" nakil yapılmayacağı hüküm altına alınıyor. Buna göre aday memur, başka kurum olmadığı sürece kendi kurumu içinde adaylık statüsünde yer değişikliği yapabilir. Aday memur kendi kurumu içinde yer değiştirebilir mi? Bu durumu örneklendirmek gerekirse; A kurumunda aday memur olarak görev yapan bir personelin KPSS sonucuna göre B kurumuna yerleştirilmesi halinde kurumunca muvafakat verilirse bu personelin nakli mümkün. Yine A kurumunda aday memur olarak görev yapan bir personelin B kurumunda yapılan müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazanması halinde kurumunca muvafakat verilirse bu personelin de nakli mümkün. Aday memur nakil hakkına sahip mi? Geniş bir taşra ağı olan kamu kurumları, çalışan personeline eş ve sağlık durumu özrü ile belirli bir hizmet yılından sonra da istek üzerine nakil kolaylığı sağlayabiliyor. Örneğin Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gümrük Müsteşarlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü geniş taşra ağı bulunan kurumlar. Bu kurumların hemen hemen her ilde teşkilatı bulunuyor. Hangi kurumlarda nakil kolaydır? Hangi suçları işleyenler memur olamayacak?Yaş hesaplaması nasıl yapılacak?İstenen belgelere hangi tarih itibariyle sahip olunmalı?Mezun olamayanlar nasıl tercih yapacak?Göreve başlamayan hangi cezayla karşılaşır?Memur olarak atanan daha sonra nasıl mühendis olacak?Atama sırasında askerde olanlar ne yapmalı?Özürlüler tercih yapabilecek mi? YARIN
Milliyet iPhone uygulaması yenilendi.
Daha hızlı, daha canlı, en güncel! Yenilenen Milliyet.com.tr iPhone uygulamasını hemen indir!
iPad’i unutmadık!
iPad’inize özel Milliyet.com.tr uygulamasını ücretsiz indirmek için tıklayın.Yorum Yaz
20Yorum Başlığı:420Yorum: