Serbest bölgelerde vergi teşviklerine yeni düzenleme

Serbest bölgelerde vergi teşviklerine yeni düzenleme
Personele brüt ücreti dışında muhtelif adlar altında ödemeler yapılabiliyor. Bu ödemelerin hangilerinden sigorta primi kesileceğini Sosyal Sigortalar Kanununun 77 nci maddesi düzenliyor.
Buna göre ölüm, doğum ve evlenme yardımları, yolluklar, kıdem ve ihbar tazminatları, ayni yardımlar ile miktarı yıllar itibariyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen yemek, çocuk ve aile zamları sigorta prim matrahı dışında tutuluyor, başka bir deyişle bunların üzerinden sigorta prim kesintisi yapılmıyor.
Bakanlık, SSK primi kesilmeyecek yemek parası, çocuk ve aile zammı tutarlarını 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde ilan etti:
Sigorta primi kesilmeyecek tutarlar asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.
Bir ücretliye çalıştığı gün başına 846 bin lira, SSK prim kesintisi yapmadan yemek parası ödemek mümkün. Yirmi gün çalışan ücretliye bu şekilde verilebilecek yemek parası miktarı 16 milyon 920 bin lira. Ücretliye daha yüksek yemek parası ödendiği takdirde, limiti aşan kısım SSK prim kesintisine tabi tutulacak.
Yemek parasının çalışılan gün başına limit dahilinde SSK priminden istisna edilebilmesi için personele işyeri veya müştemilatında (eklentilerinde) yemek verilmemesi gerekiyor.
Personele nakden yemek parası ödemek yerine işyeri dışında yemek üretimi yapan başka firma veya şahıslar tarafından, örneğin yemek kuponu karşılığında, gerek işyerinde gerekse işyeri dışında yemek verilmesi durumunda, işverene fatura edilen yemek bedelleri (ve yemek kuponları) üzerinden SSK primi kesilmesi söz konusu değil. Çünkü yemek kuponu nakdi değil aynı yani yemeği temsil ediyor. Görüldüğü gibi yemek parası nakden ödendiğinde cüzi bir kısmı prim kesintisi dışında kalırken, yemek kuponu şeklinde verildiğinde tamamı SSK prim kesintisinden kurtuluyor.
Bilindiği gibi işyerinde ya da müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda personele, çalışılan gün başına gelir vergisinden müstesna olarak belli bir tutarda yemek kuponu (çeki) verilmesi mümkün. 2004 yılı için geçerli tutar KDV hariç 7 milyon (KDV dahil 8 milyon 260 bin) lira. Yemek çekleri SSK kesintisine de tabi tutulmadığı için, yukarıda belirttiğimiz gibi, günlük 846 bin lirayı aşan kısımları üzerinden sigorta primi kesilmesi söz konusu değil. Başka bir deyişle, personele yemek çeki (kuponu) uygulaması aynen eskisi gibi devam ediyor.

(423.000.000 / 30 x % 6)846.000
Çocuk zammı ( çocuk başına aylık)
(423.000.000 x % 2)
(En fazla 2 çocuk için dikkate alınabilir.)8.460.000
Aile zammı (aylık)
(423.000.000 x % 10)42.300.000


Türkiye'de serbest bölgelerde uygulanan vergisel teşvikler 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 6 ncı maddesine dayanıyor.
Bu maddeye istinaden bugüne kadar uygulanan serbest bölge rejimi, bölgede gerek şube gerekse şirket olarak faaliyet gösteren kullanıcılara (mükelleflere) hiçbir şart aranmaksızın sınırsız ve süresiz vergi teşvikleri öngörmekteydi. Bu uygulamaya AB'nin itirazlarının bulunduğu bilinmekteydi. Öte yandan sınırsız vergisizlik, Türkiye'de bölge dışında faaliyet gösteren mükellefler açısından haksız rekabete yol açmaktaydı. Maliyenin bu gidişe bir noktada dur diyeceği belliydi. Çünkü serbest bölge uygulamaları artık yaygın bir vergi planlaması aracı haline gelmişti.
İşte tüm bu nedenlerle Serbest Bölgeler Kanunu'nun 6'ncı maddesi 5084 sayılı Kanunla 6 Şubat 2004 tarihinde yürürlüğe girmek üzere değiştirildi.
"Bu bölgelerde vergi, resim ve harç mükellefiyetlerine dair mevzuat hükümlerinin uygulanmayacağı" şeklindeki hüküm madde metninden çıkarıldı. Serbest bölgedeki faaliyetlerden elde edilen kazançların, Türkiye'nin diğer yerlerine getirilmesi halinde dahi gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulacağına ilişkin hüküm de yürürlükten kaldırıldı. Böylece bu bölgelerdeki faaliyetlerden elde edilen kazançlar dolaysız vergilerin (yani gelir ve kurumlar vergisinin) kapsamına girmiş oldular. Bu bölgede çalıştırılan kişilerin ücretlerine ilişkin gelir vergisi istisnası da ortadan kalktı. Ancak bu bölgeler gümrük bölgesi dışında sayıldığından, eskiden olduğu gibi serbest bölgelerde KDV ve benzeri dolaylı vergiler uygulanmayacak. Bu bölgelere Türkiye'den yapılan satışlar ihracat, bölgeden Türkiye'ye yapılacak satışlar ise ithalat sayılmaya devam edecek.
Kanunun yayımlandığı 6 Şubat 2004 tarihinden önce serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış olan mükelleflerin müktesep hakları bir geçici madde ile korundu. Buna göre 6 Şubat 2004 tarihi itibariyle faaliyet ruhsatı bulunan mükelleflerin,
 • Bu bölgelerdeki faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden istisna olmaya devam edecek. Ancak bu istisnanın kurumlarda kar dağıtım stopajına etkisi olmayacak yani serbest bölgede elde edilen kazancın gerçek kişilere dağıtılması halinde % 10 oranında gelir vergisi stopajı yapılacak. Bu kar paylarını elde eden gerçek kişiler, eskiden olduğu gibi genel hükümler çerçevesinde (yani kar paylarının beyan sınırını aşması koşuluyla) bunları beyan etmek zorundalar.
 • Bu bölgelerde çalıştırdıkları personele ödedikleri ücretler 31 Aralık 2008 tarihine kadar gelir vergisinden müstesna olacak. Ruhsatlarda belirtilen süreler bu tarihten önce sona eriyorsa, istisna faaliyet ruhsatlarında belirtilen sürede son bulacak.
 • Bu bölgelerdeki faaliyetlerde 31 Aralık 2008'e kadar damga vergisi, harç veya başka bir işlem vergisi uygulanmayacak.

 • Serbest bölgelerde imalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazançlar AB'ye tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın sonuna kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesna olmaya devam edecek. Bu istisnadan halen serbest bölgelerde imalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin yanı sıra, yeni faaliyete geçecek mükellefler de yararlanabilecek. İstisna uygulaması için serbest bölgede imal edilen ürünün yurt dışına veya Türkiye'ye satılmasının önemi yok.  BUSINESS


  Rüyaları bile gözleri açık gördüren patron
  Bir teselli ararsan bak o zaman karikatürüme
  Bürokrasiye kızıp Türkiye'den gitti, Özbekistan'ın Mir'i oldu
  Türkler tükenmez kalem seviyor
  Modern zamanların Seyidi...
  Tatlı ne yana düşer 'Usta' tuzlu ne yana?
  Tatneft'in kârının yüzde 40'ı vergi olarak Rusya'ya gidiyor
  Yeni bir terim daha: Aromakoloji Kokular insan psikolojisini belirliyor
  Türk hamburgeri PO ile yayılıyor
  Aile şirketlerindeki etik değerlerden aileler sorumlu
  Sigorta primi kesilmeyecek yemek parası, çocuk ve aile zammı tutarları belirlendi
  Alman klimacıyı getiremedi inat edip kendisi üretti...
  Osmanlı ve Cumhuriyet arşivi internete taşındı
  'Sert lider' Rusya ekonomisine yarıyor
  Medyada dev birleşmeler tartışılıyor
  Örtülü ödenek isteyen TMSF avukatı
  Metroseksüel sakala lazer epilasyon
  AB'den haberler

  23 Eylül 2019 Magazin Bülteni23 Eylül 2019 Magazin Bülteni

  İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

  Sıradaki Haber