Eğitim

23.07.2012 - 11:51 | Son Güncelleme: 23.07.2012-11:56

MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde Değişiklik yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’nde düzenlemelere gidildi.

Sitene Ekle
MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde Değişiklik yaptı

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemelerle, ilkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 66 ayını  dolduran çocukların kaydı yapılacak. Gelişim yönünden ilkokula hazır olduğu  anlaşılan 60-66 ay arası çocuklardan, velisinin yazılı isteği bulunanlar da  ilkokul birinci sınıfa kaydedilecek. Yaşça kayıt hakkını elde eden, ancak bedenen  veya zihnen yeterince gelişmemiş olup okula uyum sağlayamayan 66 ay ve üzeri  çocuklar da kasım ayı sonuna kadar sağlık kurumlarından verilen bedenen veya  zihnen gelişmemiş tıbbi tanılı rapor üzerine okul öncesi eğitime  yönlendirilebilir veya kayıtları bir yıl ertelenebilecek.

Öğrencilerin, ulusal adres veri tabanında belirtilen ikametgahlarına en  yakın ilkokul ve ortaokula kaydedilmeleri esas alınacak. İmam-hatip ortaokuluna  kayıtlar velinin başvurusu üzerine okul yönetimince yapılacak.
 
Taşımalı eğitim kapsamına alınan okullarda öğrenim gören öğrenciler,  e-okul sistemi üzerinden taşıma merkezi olarak belirlenen ilköğretim kurumlarına  naklen kaydedilecek.
 
Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocukların  nakilleri durumlarını belgelendirmeleri şartıyla istedikleri ilköğretim kurumuna  yapılacak.
 
Mecburi ilköğretim çağında olup yurt dışında bulunması, tutuklu olması,  oturduğu yerde okul bulunmaması ve sağlık durumu nedeniyle hiç okula gidememiş  veya öğrenime ara vermiş çocuklardan özel bir şekilde kendini yetiştirmiş  olanlar, sınavla tespit edilecek bilgi düzeyine ve yaşlarına göre uygun sınıflara  kaydedilecek.
         
Öğrencilerin devamsızlıklarını okul yönetimleri takip edecek
İlköğretim kurumlarındaki öğrencilerden, okulun bulunduğu yerleşim  biriminin dışına çıkan, adresi bulunmayan ve okulu olmayan bir yere gidenlerin  durumu, okul yönetimince e-okuldaki devam bölümüne zamanında işlenecek.  Öğrencilerin devamsızlıkları, e-okul sistemi üzerinden okul yönetimlerince  sürekli takip edilecek.
 
Sağlık durumu nedeniyle okula devam etmesinin uygun olmadığına ilişkin  sağlık kurulu raporu alanlar ile imam-hatip ortaokuluna kayıt yaptıran veya devam  eden ve hafızlık eğitimine başladığını belgelendirenlerden o eğitim ve öğretim  yılı için devam zorunluluğu aranmayacak. Sağlık raporu alanlar raporları  süresince, hafızlık eğitimi alanlar bu eğitimleri süresince eğitim ve öğretim  yılı başından itibaren en fazla bir eğitim ve öğretim yılı okula devam  etmeyebilecekler. Bu sürenin bitiminde okula devamları sağlanacak. Bu öğrenciler  okula döndüklerinde devam edemedikleri eğitim ve öğretim yılına ait derslerden  okul müdürünün sorumluluğu ve koordinesinde alan öğretmenlerinden oluşturulacak  komisyonca sınava alınacaklar. Başarılı olanlar bir üst sınıfa devam  ettirilecekler.
 
Ancak mecburi ilköğretim çağı dışına çıkan ve iki yıl daha öğrenim  görmesine imkan verilen ortaokul veya imam-hatip ortaokulu son sınıfındaki  öğrencilerin o öğretim yılı sonuna kadar okula devamları sağlanacak. Bu  kapsamdaki öğrencilerden başarısız olanlar ile ara sınıflarda öğrenim çağı dışına  çıkan ve iki yıl uzatma hakkını kullanan öğrencilere, ders yılı sonunda öğrenim  belgesi düzenlenecek ve bu öğrencilerin kayıtları e-okul sistemi üzerinden açık  öğretim ortaokuluna yapılacak.
 
Ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmede değerlendirilmek üzere  ortaokul ve imam-hatip ortaokulunun son sınıfında Görsel Sanatlar, Teknoloji ve  Tasarım, Müzik ve Beden Eğitimi dersleri dışındaki zorunlu derslerin öğretim  programlarından Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce haziran ayında  Seviye Belirleme Sınavı yapılacak.
 
Ders yılının 1 ve 2. dönemlerinde her öğrencinin davranışları, belirlenen  ölçütler dikkate alınarak ilkokullarda aynı sınıfta ders okutan diğer  öğretmenlerin de görüşleri alınarak sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam-hatip  ortaokullarında ise şubede ders okutan öğretmenler tarafından değerlendirilecek.  Öğrenci davranışları ilkokullarda (1) Geliştirilmeli, (2) İyi, (3) Çok iyi;  ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise (1) Yetersiz, (2) Geliştirilmeli, (3)  Orta, (4) İyi, (5) Çok iyi şeklinde değerlendirilecek
         
Öğrencilere gelişim raporu verilecek
Velileri bilgilendirmek ve öğrenci gelişimlerini takip etmek amacıyla  ilkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıf öğrencilerine, kasım ve nisan aylarının ikinci  haftasının son iş gününde Öğrenci Gelişim Raporu verilecek.
 
İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmayacak. Ortaokul ve  imam-hatip ortaokullarında alınan bütün önlemlere rağmen bir üst sınıfı başarmada  güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına  ikinci dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilecek.
 
İlköğretim kurumlarında bir üst sınıfa devam etmek için öğrencinin iki  dönem notunun aritmetik ortalaması her ders için 2’den aşağı olamayacak. Ortaokul  ve imam-hatip ortaokullarında bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati  sayısına eşit olacak. Dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati  sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin ağırlıklı puanı olacak.
         
İlköğretim çağı dışına çıkmadıkça okulla ilişik kesilmeyecek
Mecburi ilköğretim çağı dışına çıkmadıkça, öğrencinin okulla ilişiği  kesilmeyecek. Öğrenim belgesi ile okulla ilişiği kesilen öğrencilerin kayıtları,  açık öğretim ortaokuluna e-okul sistemi üzerinden yapılacak.
 
İlkokullarda yabancı dil dersi ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin  alan öğretmenlerince okutulması esas alınacak. Ancak, ihtiyacın alan  öğretmenlerince karşılanamaması durumunda bu dersler, yüksek öğrenimlerini söz  konusu alanlarda yapan sınıf öğretmenleri veya sınıf öğretmeni olup bu alanda  hizmet içi eğitim sertifikası almış öğretmenler tarafından ders değişimi yolu ile  okutulabilinecek. Bunun da mümkün olmadığı durumlarda bu dersler sınıf  öğretmenince okutulmaya devam edilecek.
 
İlköğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür,  özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon alanlarında, bilgi ve görgülerini  artırmak, yeni beceriler kazandırmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan  problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan  ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla derslerin kesiminden temmuz  ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar;  yıl içinde ise yıllık çalışma programında belirtilen sürelerde mesleki çalışma  yapılacak.       
 
Birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda görevli öğretmenler, derslerin  kesiminden 1 Temmuz’a kadar yapılacak mesleki çalışmalarını, okul yönetimi veya  Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bilgisi dahilinde yaz tatilini geçirecekleri yerdeki  bir ilkokulda yapabilecekler. Mesleki çalışmalarını tatil adreslerinde tamamlayan  öğretmenler, çalışma yaptıkları okul müdüründen aldıkları bu çalışmalara  katıldıklarını gösterir yazıyı, eylül ayının ilk iş gününde bağlı bulundukları  Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edecekler.
 
Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak  şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar  ”teşekkür”, ayrıca, ilköğretim kurumlarının tüm sınıflarında derslerindeki  başarı durumuna bakılmaksızın; Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk  beş dereceye giren, çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün  başarı gösteren öğrenciler ”Onur Belgesi” ile ödüllendirilecek. Bu ödüller,  e-okul sisteminin ilgili bölümüne işlenecek.
 
Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerine, gelişim özellikleri  dışındaki olumsuz davranışlarının özelliğine göre uyarma, kınama ve okul  değiştirme yaptırımlarından biri uygulanacak.

Hangisi futbol terimlerinden değildir?
©Copyright 2018 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.
İlginizi ÇekebilirX