Eğitim
22.03.2012 - 14:50 | Son Güncelleme: 22.03.2012-14:57

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği

Her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış ve işleyişiyle ilgili usul ve esasların düzenlenmesini amaçlayan yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Sitene Ekle
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği

 

Her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış ve işleyişiyle ilgili usul ve esasların düzenlenmesini  amaçlayan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Resmi  Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
 
Yönetmelik, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda belirtilen özel  öğretim kurumlarını kapsıyor.
 
Yönetmeliğe göre, özel eğitim kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma  ruhsatının verilebilmesi için kasten işlenen bir suç dolayısıyla 1 yıl veya daha  fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine  karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli  savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar; casusluk, zimmet, irtikap,  rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli  iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan  kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ile TCK’daki Cinsel  Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlığı altındaki suçlardan mahkum edilmemiş olma  şartı aranacak.
 
Kurumların girişinde temiz, düzenli ve kolayca görülebilecek en uygun  yerde Atatürk köşesi oluşturulacak.
 
Okullarda, resmi okullar için hazırlanan yıllık çalışma takvimi  uygulanması esas olmakla birlikte, valilikçe kabul edilmesi halinde ayrı bir  çalışma takvimi de düzenlenebilecek.
 
Dershaneler, özel öğrenci etüt eğitim merkezleri, kurslar, hizmet içi  eğitim merkezleri ve uzaktan öğretim yapan kuruluşlar yıllık çalışma takvimlerini  ve haftalık çalışma saatlerini gösteren çizelgelerini ve eğitim personelinin  listesini valiliğe gönderecek.
 
Okullarda normal öğretim yapılacak ve öğretim seviyesine göre resmi dengi  okullardaki ders saati süresi uygulanması esas olacak. Bakanlıkça uygun görülmesi  halinde farklı uygulamalar da yapılabilecek, ancak okullarda ikili öğretim  yapılamayacak.
 
Okullar dışındaki kurumlarda günlük çalışmalar 07.00 ile 23.00 arasında  yapılacak. Dersler 45 dakika olacak. Uygulamalı dersler blok halinde 90 dakika  olarak yapılabilecek.
 
Kurslar ve hizmet içi eğitim merkezlerine devam zorunlu olacak ve  programdaki kurs süresinin 1/5’inden fazla devam etmeyen kursiyer sınava  alınmayacak.
 
Okul öncesi eğitim kurumları hariç, okullara ait bina ve binalar içinde  iki ayrı kurucuya ait aynı veya farklı derecede veya türde okul bulunamayacak.
 
Aynı kurucuya ait kurumlardan sadece okulların belirli bölümleri birlikte  kullanılabilecek. Ancak ilköğretim ve ortaöğretim okullarının derslikleri ayrı  katlarda olacak şekilde aynı binada bulunabilecek.
 
Kurum binaları, kuruluşlarına esas olan eğitim ve öğretim hizmetleri  dışında başka bir amaçla kullanılamayacak. Ancak, eğitim ve öğretim  faaliyetlerinin yapılmadığı zamanlarda eğitim kapsamında veya eğitimin genel  ilkelerine aykırı olmayan, ücretli veya ücretsiz, kısa süreli ve geçici  faaliyetler kaymakamlığa veya valiliğe bilgi verilerek yapılabilecek.
 
Eğitim personelinin çalışma izin teklifleri; genel müdür, genel müdür  yardımcısı ve müdürler için kurucular veya kurucu temsilcileri; yöneticiler  dışındaki eğitim personeli için müdür tarafından yapılacak. Valilikten çalışma  izni alınmadan personel işe başlatılamayacak.
       
-Sınıf mevcutları-
         
Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, ilköğretimde 30, fen  ve sosyal bilimler liselerinde 26, mesleki ve teknik liselerde 24, diğer  ortaöğretim kurumlarında 30’dan fazla olamayacak. Okullar dışındaki kurumlarda  sınıf mevcutları 30 öğrenci veya kursiyeri geçmeyecek şekilde düzenlenecek.  Kurumun özelliğine göre grupların oluşumunda öğrenci veya kursiyerin yaşı,  öğrenim ve bilgi düzeyi ile diğer eğitimsel yaklaşımlar dikkate alınacak.
 
Kurumlarda öğretim dili Türkçe olacak. Yabancılarca açılmış ve Türkçeden  başka bir dille öğretim yapılmasına izin verilmiş mevcut okullar, kendi statüleri  içinde öğretime devam edecek. Ancak, yabancı uyruklu çocukların devam edeceği  milletlerarası okullar bu hükmün dışında tutulacak.
 
Azınlık okullarında, seviyesine göre resmi okullarda okutulan dersler ve  öğretim programları ile haftalık ders dağıtım çizelgelerinin uygulanması esas  olacak.
 
Bu okullarda, ilgili ülkelerdeki mütekabil mevzuat ve uygulamalar da  dikkate alınarak derslerden hangilerinin öğretiminin Türkçeden başka bir dille  yapılabileceği Milli Eğitim Bakanlığı’nca kararlaştırılacak.
 
Türkçeden başka bir dilin öğretimi için izin verilen derslere ayrılacak  haftalık ders saatine mukabil Türkçe okutulacak derslerin saati ve sayısı da  bakanlıkça tespit edilecek.
         
 -Ücretler-
       

Kurumlar, öğrenci ve kursiyer ücretlerini, veli veya kursiyerlerle  yapacakları özel sözleşmelerinde sağlayacaklarını belirttikleri eğitim ve öğretim  imkanlarına, gelişmelerine imkan verecek yatırım ve hizmetler ile diğer işletme  giderlerine göre belirleyecek. Ücret tespitleri, istenildiğinde yetkili makamlara  belgelendirecek.
 
Ücretlerin ilan edilmesi için verilen süreden sonra kurum açma izni ile  iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen kurumların öğrenci ve kursiyer ücreti,  bulundukları ilde aynı tür kurumların ilan ettikleri en düşük ücretten aşağı  olamayacak.
 
Yönetmeliğin geçici maddelerine göre, yönetmelikte belirtilen nitelik ve  şartlar, halen bu kurumlarda eğitim personeli olarak çalışmakta olanlarda  aranmayacak.
 
Bir arada bulunan okullar dışındaki diğer kurumların kurucuları, 8 Mart  2013’e kadar Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nce belirlenerek, internet  sayfasında yayınlanan standartlardaki şartlara uygun olarak kurumlarını bağımsız  kurum haline getirmek zorunda olacaklar. Verilen süre içinde bağımsız kurum  haline getirilmeyen kurumlar kapatılacak.
 
Yönetmelikte, özel öğretim kurumu açma izni ile iş yeri açma ve çalışma  ruhsatının alınması ve kurum binaları için aranan şartlar; kurumun kapatılması ve  program iptali, eğitim personelinin nitelik, görev, yetki ve sorumlulukları;  yabancı ve azınlık okullarında görevlendirme, yabancı uyruklu eğitim personeline  verilecek izinler, ücretsiz veya burslu okuyacak öğrenci ve kursiyerler, burs  verilme şartları ve oranları gibi konular da düzenleniyor.
 
-Yürürlükten kaldırılan mevzuat-
         
Yönetmelikle, ”Milli Eğitim Bakanlığı Özel Akşam Liseleri Yönetmeliği”,  ”Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği”, ”Özel Öğretim  Kurumları Öğrenci ve Kursiyer Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği”, ”Özel  Öğretim Kurumlarında Ücretsiz veya Burslu Okutulacak Öğrenci ve Kursiyerler  Hakkında Yönetmelik”, ”Milli Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneler Yönetmeliği”,  ”Milli Eğitim Bakanlığı Özel Hizmet İçi Eğitim Merkezleri Yönetmeliği”, ”Milli  Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliği”, ”Milli Eğitim Bakanlığı Özel  Okullar Çerçeve Yönetmeliği” ve ”Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Etüt  Eğitim Merkezleri Yönetmeliği” yürürlükten kaldırıldı.

Etiketler:
Dijital resimlerde bir noktaya ne ad verilir?
©Copyright 2017 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.
İlginizi ÇekebilirX