1 numara Volkan Demirel!

Kaleye transfer edilen Fabiano’ya rağmen milli file bekçisi ilk 11’deki yerini garantiledi.

1 numara Volkan Demirel!

Yıl­la­rın ka­le­ci­si Vol­kan De­mi­rel, işi­ni yi­ne şan­sa bı­rak­ma­dı. Geç­ti­ği­miz se­zon ser­gi­le­di­ği per­for­man­sıy­la eleş­ti­ri­len mil­li ka­le­ci­yi ge­ri ka­zan­mak için yö­ne­tim ta­ra­fın­dan ka­le­ye ope­ras­yon dü­zen­len­di. Sa­rı-La­ci­vert­li­ler, Por­to­’nun Bre­zil­ya­lı fi­le bek­çi­si Fa­bi­ano’­yu ki­ra­lık ola­rak kad­ro­su­na ka­tar­ken, Mert Gü­no­k’­u da Bur­sas­po­r’­a sat­tı. An­cak ha­zır­lık dö­ne­mi­nin baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te Vol­kan De­mi­rel ade­ta baş­ka bir kim­li­ğe bü­rün­dü.

Herkes değişir Volkan kalır

Ser­gi­le­di­ği per­for­mans­la es­ki gün­le­ri­ne dön­dü­ğü­nün me­sa­jı­nı yö­ne­tim ve tek­nik he­ye­te ve­ren Vol­kan, ilk 11’de­ki ye­ri­ni yi­ne sağ­la­ma al­dı. Dün geceki hazırlık maçında ise tek­nik di­rek­tö­r Vi­tor Pe­re­ira sahadaki bütün oyuncuları değiştirirken bir tek Volkan Demirel’i 90 dakikada sahada tuttu. Bu durum da “Volkan, Fabiano’ya formayı kaptırmayacak. Milli file bekçisi Pereria’nın as kalecisi oldu artık” yorumlarının yapılmasına neden oldu. Hocanın ak­lın­da­ki so­ru işa­ret­le­rini or­ta­dan kal­dı­ran Vol­ka­n’­ın Shakh­tar Do­netsk ile ya­pı­la­cak Dev­ler Li­gi 3. ön ele­me tu­ru ma­çın­da kesin olarak ka­le­de ola­ca­ğı be­lir­ti­li­yor.

(Bugün)

Bülent Uygun: “Hep birlikte güzel günler bizim olacak"

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber