Geri Dön

Atromitos'un sahibi: Fenerbahçe kupayı alabilir

Dünyaca ünlü klas futbolcuları transfer edebiliyorlarsa, Avrupa Ligi’ni de kazanabilirler. Biraz daha organize çalışmayla yapabilirler. Seçme şansımız olsaydı kesinlikle Türk takımlarıyla eşleşmek istemezdik.

Atromitos'un sahibi: Fenerbahçe kupayı alabilir

Fe­ner­bah­çe, Av­ru­pa Li­gi play-off tu­ru ilk ma­çın­da bu­gün At­ro­mi­tos ile kar­şı­la­şa­cak. Yu­nan eki­bi­nin sa­hi­bi Yor­gos Spa­nos, zor­lu mü­ca­de­le­ öncesi açıklama yaptı.

Sa­rı-La­ci­vert­li ta­kı­mın çok ka­li­te­li ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Spa­nos 11’e 11 oy­nan­dı­ğı­nı ve sa­ha­da pa­ra­nın de­ğil sa­de­ce mü­ca­de­le­nin ge­çer­li ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Ra­kip­le­ri­nin Av­ru­pa Li­gi se­rü­ve­ni için “Dün­ya­ca ün­lü, klas fut­bol­cu­la­rı trans­fer ede­bi­li­yor­lar­sa, Av­ru­pa Li­gi­’ni de ka­za­na­bi­lir­ler. Bi­raz da­ha or­ga­ni­ze ça­lış­may­la ya­pa­bi­le­cek­le­ri­ni dü­şü­nü­yo­rum. Bu söy­le­dik­le­rim Be­şik­taş için de ge­çer­li­” de­di.

‘UTANÇ DİYE BİR ŞEY YOK’

Sa­rı-La­ci­vert­li­ler ile ara­da­ki ka­li­te far­kı­nın bü­yük ol­du­ğu­na dik­kat çe­ken Yor­gos Spa­nos “An­cak on­la­rı eler­sek, bu on­lar için bir utanç ol­maz. Utanç di­ye bir şey yok. 2004’te kim­se böy­le bir şey bek­le­mez­ken Yu­na­nis­tan Av­ru­pa şam­pi­yo­nu ol­du. An­cak seç­me şan­sı­mız ol­say­dı ke­sin­lik­le Türk ta­kım­la­rıy­la eş­leş­mek is­te­mez­di­k” di­ye ko­nuş­tu. At­ro­mi­to­s’­un Ana­do­lu­’dan gö­çen Yu­nan­lar ta­ra­fın­dan ku­rul­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Spa­nos, “Be­nim ai­lem İz­mi­r’­den göç et­miş. Ben de Ana­do­lu kö­ken­li­yim. İz­mir ve İs­tan­bu­l’­a 3-4 de­fa gel­dim. Çok be­ğen­dim. İki şe­hir­de de çok mi­sa­fir­per­ver dav­ra­nıl­dı. Yu­nan ol­du­ğu­mu söy­le­di­ğim­de çok sı­cak tep­ki­ler ve­ril­di. İki ül­ke in­sa­nı ara­sın­da ayırt edi­­le­cek bir şey yo­k” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

(Bugün)

Merih Demiral büyülemeye devam ediyor!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber