Geri Dön

Aziz Yıldırım: Kombineleri iptal edin

Kanarya’nın patronu, bir grup GFB üyesinin derbide yönetim aleyhine yaptığı tezahüratlar sonrası çileden çıktı. Maçın ardından kurmaylarını arayarak “O adamları bulup, kombinelerini iptal edin” talimatını verdi.

Aziz Yıldırım: Kombineleri iptal edin

Fe­ner­bah­çe­’nin evin­de Trab­zons­po­r’­la 0-0 be­ra­be­re kal­dı­ğı der­bi maç­ın son da­ki­ka­la­rın­da tri­bün­ler­de çar­pı­cı bir ger­gin­lik ya­şan­mış­tı. Genç Fe­ner­bah­çe­li­ler (GFB) üye­si bir grup ‘okul açı­k’ tri­bü­nün­de Sa­rı-La­ci­vert­li yö­ne­tim ve Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım aley­hi­ne te­za­hü­rat­lar­da bu­lun­muş­tu.

Yak­la­şık 50 ki­şi­lik gru­ba di­ğer grubun kar­şı­lık ver­me­siy­le çı­kan ger­gin­lik çe­vik kuv­ve­tin mü­da­ha­le­si son­ra­sı son bul­muş­tu. İş­te kar­şı­lık­lı kü­für­leş­me­le­rin de ya­şan­dı­ğı bu olay Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rı­m’­ı de­yim ye­rin­dey­se çi­le­den çı­kar­dı.

GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

Ce­za­lı ol­du­ğu için ma­çı stat­tan iz­le­ye­me­yen Yıl­dı­rı­m’­ın 90 da­ki­ka­nın ar­dın­dan kur­may­la­rı­nı ara­ya­rak söz ko­nu­su grup­ta­ki şa­hıs­la­rın tek tek tes­pit edil­me­si ve kom­bi­ne­le­ri­nin ip­tal edil­me­si ta­li­ma­tı ver­di­. Bu­nun üze­ri­ne ha­re­ke­te ge­çi­ri­len stat yet­ki­li­le­ri­nin gü­ven­lik ka­me­ra­sı gö­rün­tü­le­ri­ni in­ce­le­me­ye al­dı­ğı be­lir­til­di. Fe­ner­bah­çe yö­ne­ti­mi ile GFB ara­sın­daki sür­tüş­me ge­çen se­zonki şam­pi­yon­luk kut­la­ma­la­rın­da Yıl­dı­rı­m’­ın bu gru­bu he­def alan sert söz­le­riy­le zir­ve yap­mış­tı. Bu­nun­la da kal­ma­yan Yıl­dı­rım birçok GFB üyesinin kom­bi­ne­si­ni ip­tal et­miş ve grubun yer aldığı okul açık tribününe bilet satışı uygulamasını rafa kaldırmıştı.

VOLKAN’A CEZA TEHDİDİ

Fe­ner­bah­çe ka­le­ci­si Vol­kan De­mi­re­l’­in bu­gün PFDK’­ya sevk edi­le­ce­ği öğ­re­nil­di. Gelen bilgilere gö­re Vol­kan, der­bi­ sonrası, so­yun­ma oda­sı ko­ri­do­run­da ha­kem Bü­lent Yıl­dı­rı­m’­a kü­für­lü ko­nuş­tu. Ay­rı­ca “Si­zi ara­yan o ada­mın (İb­ra­him Ha­cı­os­ma­noğ­lu) et­ki­sin­de ka­lıp ma­çı kat­let­ti­niz. Pe­nal­tı­mı­zı ver­me­di­ni­z” de­di­ği öne sü­rül­dü. Bu söz­le­ri maçın tem­sil­ci­si­nin ra­po­ru­na yaz­dı­ğı ifa­de edil­di. Bu­nun üze­ri­ne TFF’­nin de ha­kem Bü­lent Yıl­dı­rı­m’­dan ko­nuy­la il­gi­li ra­por is­te­di­ği bil­di­ril­di.

(Bugün)

Aksal Yavuz: "Ndiaye'nin gelişiyle ortasaha daha dinamik bir hale geldi"

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber