Geri Dön

Bursaspor'dan Ozan Tufan'a çılgın zam!

Bursaspor, adı Fenerbahçe ile anılan genç orta saha oyuncusu Ozan Tufan’ın fiyatını artırdı.

Bursaspor'dan Ozan Tufan'a çılgın zam!

19 yaşındaki futbolcu, Lazio’nun da transfer listesine girince Yeşil-Beyazlılar, Ozan’ın 6 milyon euroluk bonservisini 10 milyon euroya çıkardı.

Dev­re ara­sı trans­fer dö­ne­mi­nde en çok ko­nu­şu­la­cak isim­le­rin ba­şın­da hiç kuş­ku­suz Bur­sas­por'un 19 ya­şın­da­ki yıl­dız oyun­cu­su Ozan Tu­fan geliyor. Mil­li formayı giymeye başlayan genç oyuncu, baş­ta Fe­ner­bah­çe, Trab­zons­por ve La­zi­o ol­mak üze­re bir­çok ku­lüp kad­ro­su­na da­hil et­mek için gi­ri­şim­le­re baş­la­dı bi­le.

SÖZLEŞMESİ 2018’DE SONA ERİYOR

Bur­sas­por 2018'in ma­yıs ayında söz­leş­me­si bi­te­cek olan Ozan Tu­fan için 6 mil­yon eu­ro ci­va­rın­da bir bon­ser­vis be­de­li dü­şün­müş­tü. An­cak genç oyun­cu­nun ta­lip­le­rinin art­ma­sı ve özel­lik­le Se­ri­a A eki­bi La­zi­o'nun lis­te­si­ne gir­me­si üze­ri­ne bu ra­ka­mı Ye­şil-Be­yaz­lı yö­ne­timin 10 mil­yon eu­ro ci­va­rı­na çek­ti­ği kay­de­dil­di. Bir­ de alan ku­lüp eğer Ozan Tu­fan'ı sa­tar­sa bu sa­tış­tan pay alın­ma­sı şar­tı­nı da koy­ma ka­ra­rı verildi. Milli oyuncu ile en cid­di şe­kil­de il­gi­le­nen ekip olan Fe­ner­bah­çe'nin bon­ser­vi­se ya­pı­lan bu zam son­ra­sı trans­fer­de ge­ri adım at­ma­yı dü­şün­dü­ğü kay­de­dil­di. Ozan Tu­fan'ın ba­ba­sı Meh­met Tu­fan'a henüz Bur­sas­por'dan “Bu ta­kım si­zin­le il­gi­le­ni­yor” di­ye bir söy­lem gel­me­di. Ozan Tu­fan ka­nadı Ye­şil-Be­yaz­lı yö­ne­tim­den böy­le bir ta­lep gel­di­ği an­da gi­ri­şim­le­re baş­la­ya­cak.

GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Ge­len tek­lif­ler Bur­sas­por ve Ozan Tu­fan ile bir­lik­te de­ğer­len­di­ri­le­cek. Oyuncu sadece Bur­sas­por’un anlaştığı bir takıma gitmeyecek. 19 ya­şın­da­ki fut­bol­cu ken­di ka­ri­ye­ri açı­sın­dan Av­ru­pa ku­lüp­le­rin­de oy­na­mak is­ti­yor. Bi­lin­di­ği gi­bi Ozan Tu­fan me­na­je­ri ile yol­la­rını ayır­dı. Şu­ an­da bu ko­nuy­la ba­ba­sı Meh­met Tu­fan il­gi­le­ni­yor. Meh­met Tu­fan, oğ­lu ile ça­lış­mak isteyen tüm me­na­jer­ler­le bir top­lan­tı yap­tı. Bu ko­nu ile il­gi­li ka­ra­rı­nı önü­müz­de­ki gün­ler­de ve­re­cek.

(Bugün)

Cenk Tosun, Crystal Palace formasıyla Manchester City'ye konuk oluyor!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber