Geri Dön

Cenk Ergün'den Adebayor açıklaması!

2006’da Ga­la­ta­sa­ra­y’­da ida­ri me­na­jer ola­rak gö­rev al­ma­ya baş­la­yan ve geç­ti­ği­miz ay Sa­rı-Kır­mı­zı­lı Ku­lü­bün Fut­bol Di­rek­tö­rü gö­re­vi­ne ge­len Cenk Er­gün, çok önemli açıklamalarda bulundu.

Cenk Ergün'den Adebayor açıklaması!

İş­te Er­gü­n’­ün öne çı­kan söz­le­ri:

ADAPTASYONU ZAMAN ALIYOR

“Po­dols­ki uyum açı­sın­dan iyi gi­di­yor. İçi­ne Türk kaç­mış di­yo­ruz. Türk­le­r’e bi­zim kül­tü­rü­mü­ze çok ya­kın. Fa­kat ta­kı­ma adap­tas­yo­nu za­man alı­yor. Ho­ca­mız Lu­ka­s’­tan fark­lı gö­rev­ler is­ti­yor.

Sağ ka­nat, sol ka­nat, for­vet ar­ka­sı ya da for­vet oy­nu­yor. Bu gö­re­ve adap­te ola­bi­le­cek po­tan­si­ye­le sa­hip. Bu uyum sü­re­cin­de lig­de 4 gol ata­rak baş­la­ma­sı onun ne ka­dar bü­yük bir fut­bol­cu ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor.

KENDiMiZi HAZIR TUTUYORUZ

“O­cak ayın­da trans­fer yap­ma­ya­ca­ğız şek­lin­de bir ka­ra­rı­mız yok. Tek­nik he­ye­tin ta­lep­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ih­ti­yaç olan mev­ki­le­re trans­fer ya­pa­ca­ğız. Bi­zim scoa­ting ve iz­le­me de­part­ma­nı­mız her za­man ol­du­ğu gi­bi her mev­ki­iye bi­ze uya­bi­le­cek oyun­cu­la­rı tes­pit edi­yor­lar. Biz her za­man ken­di­mi­zi ha­zır tu­tu­yoruz.”

TEKLiFLER GELiYOR

“A­de­ba­yor bi­ze öne­ril­di. Ye­ni bir ge­liş­me bu. Ade­ba­yo­r’­un ko­nu­mu or­ta­da. Do­la­yı­sıy­la ye­ni ye­ni gün­de­mi­mi­ze ta­şın­ma­ya baş­lan­dı. Ver­di­ği­miz bir ka­rar yok. Ge­len tek­lif­le­ri gör­me­li­yiz. Bi­zi ara­yan fut­bol­cu tem­sil­ci­le­ri ken­di öne­ri­le­ri­ni su­nu­yor­lar. Biz bu isimlere adım adım ba­ka­ca­ğız.”

DE­NA­YE­R’­iN TRANS­FE­Ri...

“De­na­ye­r’­in, Cit­y’­le söz­leş­me­si var. Biz kiralık söz­leş­mesine bir mad­de koy­duk. Biz, City ve Ja­son is­ter­se ki­ra­lık söz­leş­me­miz ay­nı şart­lar­da bir se­ne da­ha uzat­ma hak­kı­mız var. Bu bir ön­ce­lik. Üç ta­ra­fın rı­za­sı la­zım. Trans­fe­ri ko­lay de­ğil. Ja­so­n’­un Cit­y’­le olan söz­leş­me­sin­de 30 mil­yon po­und fe­sih be­de­li var. Şu an­ki ko­şul­lar­da bu­nu kar­şı­la­ma­mız müm­kün gö­zük­mü­yor. Ama önü­müz­de­ki dö­ne­me ba­ka­ca­ğız. Va­len­ci­a, Mar­sil­ya ve Fio­ren­ti­na­’yı red­det­ti ve bi­zi ter­cih et­ti. Biz de Ja­so­n’­a çok şey ka­ta­ca­ğız.”

TOLERANS KREDİSİ TÜKENDİ

“Disiplin konusunda yönetimimiz bir karar aldı ve ‘Biz bugüne kadar gerekli toleransı gösterdik. Bundan sonra yapılan hatalarda disiplin yönetmenliğini sonuna kadar uygulayacağız’ dedi. Tolerans kredisi tükendi.”

BRUMA VE TELLES SEZON SONUNDA…

“Bruma ve Telles kiralık olarak göndermek iki aşamalı bir plandı. Bir onlar gitsin İtalya ve İspanya’da oynasın. Burada diğer arkadaşlarımız görev alsın. Eğer Inter ve Real Sociedad satın alma opsiyonlarını almazlarsa Avrupa tecrübesi olan iki oyuncumuz daha olacak. Opsiyon kullanılırsa ikisi iyi paralara gitmiş olur. Kulüplerin sezon bitmeden bu satın alma haklarını kullanacaklarını sanmıyorum.”

“AVRUPA LiGi HEDEF DEĞiL”

“Benfica’yla üst üste oynayacağımız maçlar birebir eşleşme gibi. Bu iki maçtan istediğimiz sonuçları alırsak grubun dengesini değişterebiliriz. Grupta ilk ikiye girerek Şampiyonlar Ligi’nde devam etmek istiyoruz. Hiçbir zaman Avrupa Ligi hedef değil. Her zaman amaç Şampiyon Ligi. Önce bunun için her şeyi yaparız, olmamışsa Avrupa Ligi’nde yine kupayı düşünürüz.”

"HAMİT'E İHTİYACIMIZ VAR"

“Hamit Altıntop 1 ayı geçtikten sonra maç oynayabilecek seviyeye gelir diye düşünüyorum. Müthiş bir altyapısı, futbol bilgisi var. Takıma müthiş destek veriyor. O bizim takımımızın dengesi. Sözleşmesi devam ettiği sürece bizim Hamit’e ihtiyacımız var.”

MANCiNi SEMiH’i BEĞENiYOR

Melo ve Telles’i sezon başında kadrosuna katan İnter’in, ocak ayında da Semih Kaya’yı alacağı ileri sürülmüştü. Cenk Ergün işte bu konuda da ilginç bir açıklamada bulundu...

“Mancini’yle görüşüyoruz. Semih’i çok beğendiğini biliyoruz. Semih’e her zaman her yerden teklif gelebilir. Şu anda bir düşüncemiz yok. Ama Ocak ayı için her şey mümkün. Avrupa’da kendilerini geliştirebiliyorlarsa bu bizim için büyük bir kazanım olur. En güzel örnek Arda. Semih’de o potansiyelde olan bir kardeşimiz. Şu anda Galatasaray’ın hedefleri ve 2016 Avrupa Şampiyonası’nda Milli Takım’da yer alma hedefine kanalize olmalı.” (Bugün)

Yılmaz Vural PSG'de

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber