Diego'nun performansı Atromitos'u şaşırttı

Fe­ner­bah­çe­’nin Av­ru­pa Li­gi­’n­de­ki ra­ki­bi olan At­ro­mi­to­s’­ta tek­nik he­yet, Es­ki­şe­hir ma­çı­nı iz­le­di. Di­ego’­nun or­ta sa­ha­da adam ek­silt­me­si ve po­zis­yon oluş­tur­ma­sı­na vur­gu ya­pıl­dı. Yu­nan eki­bi­nin ho­ca­sı Gri­go­ri­ou, Bre­zil­ya­lı­’nın per­for­man­sın­da­ki ar­tı­şı ‘Pe­re­ira’­nın ba­şa­rı­sı­’ ola­rak ta­nım­la­dı.

Diego'nun performansı Atromitos'u şaşırttı

Fe­ner­bah­çe, lig­de­ki açı­lış sı­na­vın­da Es­ki­şe­hirs­po­r’­u 2-0 ile geç­ti. Sa­rı-La­ci­vert­li­le­r’in per­şem­be gü­nü Av­ru­pa Li­gi play-off tu­run­da kar­şı­la­şa­ca­ğı Yu­nan eki­bi At­ro­mi­to­s’­un tem­sil­ci­le­ri de Sa­ra­coğ­lu­’n­da­ki kar­şı­laş­ma­yı tri­bün­den ta­kip et­ti. Ma­vi-Be­yaz­lı­la­rın tek­nik di­rek­tö­rü Mi­ha­lis Gri­go­ri­ou’­ya su­nu­lan ra­por­da en çok dik­kat çe­ki­len isim Die­go. Ha­zır­lık dö­ne­min­de bek­le­ne­ni ve­re­me­yen hat­ta gön­de­ri­le­ce­ği da­hi id­di­a edi­len Bre­zil­ya­lı fut­bol­cu­nun, or­ta sa­ha­da po­zis­yon oluş­tur­ma ve adam ek­silt­me özel­li­ği­ne vur­gu ya­pı­lı­yor. Es­ki­şe­hir ma­çın­da Sow ve Fer­nan­da­o’­ya gol po­zis­yon­la­rı su­nan Di­ego’­nun, Van Per­si­e’­nin de ka­tı­lı­mıy­la bü­yük teh­li­ke oluş­tu­ra­ca­ğı­na atıf­ta bu­lu­nu­lu­yor.

Ha­zır­lık maç­la­rı­nı da iz­le­di­ler

Sa­rı-La­ci­vert­li ta­kı­mın ha­zır­lık maç­la­rı­nı da iz­le­yen At­ro­mi­tos tek­nik he­ye­ti, Di­ego­’da­ki bü­yük de­ği­şi­mi dik­kat çe­ki­ci bul­du. Tek­nik di­rek­tör Gri­go­ri­ou’­nun da du­ru­mu “Pe­re­ira’­nın ba­şa­rı­sı­” ola­rak de­ğer­len­dir­di­ği ifa­de edi­li­yor.

2’n­ci lig ta­kı­mı şo­ku

Öte yan­dan Yu­na­nis­ta­n’­da lig­ler ge­le­cek haf­ta so­nu baş­la­ya­cak. Lig­de ra­ki­bi gi­bi se­zo­nu aça­ma­yan At­ro­mi­tos, 13 Ağus­-to­s’­ta alt lig eki­bi La­mi­a ile oy­na­dı­ğı ha­zır­lık ma­çı­nı 2-1 kay­be­de­rek olum­lu sin­yal­ler ver­me­miş­ti.

Die­go’nun Es­ki­şe­hir ma­çı karnesi

Gol: -

Asist: 1

Şut: 2

İsa­bet­li şut: 1

Top­la bu­luş­ma: 68

Pas: 56

İsa­bet­li pas: 48

Pas yüz­de­si: 85

Ya­pı­lan fa­ul: 7

Yap­tı­ğı fa­ul: 2 (Bugün)

Isla'nın eşi Gala Caldirola, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber