Geri Dön

Dunga, Caner'den çok etkilenmiş!

“Sco­la­ri ra­kip­le­ri ana­liz et­mi­yor­du. Dun­ga ile yep­ye­ni bir dö­ne­me gir­dik. Ar­tık da­ha sa­vun­ma­cı bir ta­kım ku­ru­lu­yor. Tür­ki­ye’den Dun­ga’nın pro­fi­li­ne uyan tek oyun­cu Ca­ner Er­kin. Ba­zı maç­la­rı­nı iz­le­miş ve çok et­ki­len­miş”

Dunga, Caner'den çok etkilenmiş!

A Milli Takımımız'ın Şükrü Saracoğlu Stadı'nda ağırlayacağı Brezilya Milli Takımı'nın son durumu Brezilyalı gazetecilerle değerlendirdik. Konuk meslektaşlarımız Dünya Kupası'ndaki 4'üncülükten sonra Felipe Scolari'nin yerine göreve getirilen Dunga'dan çok umutlu. Ortak görüşleri ise Dunga ile birlikte bambaşka bir dönemin başladığı. İşte Brezilyalı gazetecilerin bugünkü dev maç öncesi yaptıkları analizlerden satır başları:

SORU: Scolari neden başarısız oldu?

YO­RUM: "Sco­la­ri ra­ki­bi ana­liz et­mi­yor­du, bü­tün plan­la­rı sa­de­ce ken­di ta­kı­mı­nı dü­şü­ne­rek ya­pı­yor­du. Al­man­ya kar­şı­sın­da­ki 7-1'lik he­zi­met de bu şe­kil­de ol­du. Fut­bol­cu­lar Al­man­ya'nın ken­di­le­ri­ni çöz­dü­ğü­nü art ar­da 2-3 go­lü yi­yin­ce fark et­tik­ler fa­kat ka­fa­la­rın­da ya­pa­bi­le­cek­le­ri hiç­bir ma­nev­ra yok­tu. Sco­la­ri, Fred'i tek for­vet ola­rak ile­ri­ye koy­muş­tu ve to­pu ala­nın der­hal ona pas ver­me­si­ni is­ti­yor­du. Tak­tik an­la­yı­şı­mız bun­dan iba­ret­ti. Bu şe­kil­de el­de edi­len 4'ün­cü­lük bi­le bü­yük ba­şa­rı."

SORU: Dunga takıma ne yenilik getirdi?

YORUM: "Dunga rakip kim olursa olsun çok kapsamlı bir şekilde analiz ediyor. En iyilerini ayrı, en kötülerini ayrı inceliyor. Brezilya şimdiye kadar hep hücum oyuncuları ile öne çıkmıştır. Pele, Zico, Romario, Ronaldo, Ronaldinho gibi... Artık Brezilya'nın futbol anlayışı savunmaya dayalı. Hızlı, teknik, gerektiğinde ileride gol bile arayabilen savunmacılar, oyunu geride kuruyorlar. Onların denetimindeki top orta saha ve forvete iletiliyor. Artık Neymar değil, Filipe Ruiz, Miranda ve Thiago Silva bu takımın en önemli isimleri. Çünkü hem savunmadalar hem de gol
arıyorlar."

SORU: Türkiye hakkında ne düşünüyor?

YO­RUM: "Dun­ga'nın oyun pro­fi­li­ne Tür­ki­ye Mil­li Ta­kı­mı­’n­dan uyan bir tek oyun­cu var, o da Ca­ner Er­kin. Dun­ga bu oyun­cu­nun ba­zı maç­la­rı­nı dik­kat­li­ce iz­le­miş, sa­vun­ma­dan ge­lip oyu­nun gi­di­şa­tı­nı de­ğiş­ti­re­bil­me­sin­- den ol­duk­ça et­ki­len­miş."

BREZİLYA İDMANDA FIRTINA GİBİYDİ

4 Bre­zil­ya­, Sa­ra­coğ­lu’nda dün ger­çek­leş­tir­diği son id­man­da göz dol­dur­du. İdmanın son bö­lü­mün­de ya­rı sa­ha­da çift ka­le maç ya­pı­lır­ken, sam­ba­cı­la­rın bir­bi­ri­ne hiç fa­ul yap­ma­dan, sa­de­ce to­pu koş­tu­ra­rak ol­duk­ça hız­lı bir fut­bol oy­na­ma­ları dik­kat çek­ti. Ade­ta bir grup ma­çı­na ha­zır­la­nır gi­bi cid­diy­di­ler.

Neymar resital sunabilir

4 Bre­zil­ya­lı­lar, ev sa­hi­bi ol­duk­la­rı 2014 Dün­ya Ku­pa­sı son­ra­sı hiç­bir ha­zır­lık ma­çı­nı kay­bet­me­miş­ler­di. Tür­ki­ye ma­çı ön­ce­sin­deki son çalışmadaki iştahlı halleriyle yine ga­li­bi­ye­ti çok is­ter bir gö­rün­tü çiz­di­ler.

4 İd­ma­nın dik­kat çe­ken bir di­ğer un­su­ru da Barcelonalı Ney­mar’dı. Yıldız futbolcu ar­zu­lu ve es­te­tik fut­bo­luy­la Sa­ra­coğ­lu’nda bu­gün bir fut­bol re­si­ta­li su­na­ca­ğı­ iz­le­ni­mi­ni ver­di.

(Bugün)

Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan hakem tepkisi! Yeni hoca açıklaması

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber