Geri Dön

Egemen ve Ersun Yanal tartışması!

Geçen yıl devre arası kampında yüksek tempodan şikayet eden Egemen, Ersun Yanal’la tartıştı. İstanbul’daki idmanda da nabız ölçeri göstererek isyan etti. Bu iki olay, istifayla sonlanan sürecin mihenk taşları arasında yer aldı.

Egemen ve Ersun Yanal tartışması!

Fut­bol dün­ya­sın­da geç­ti­ği­miz haf­ta­dan bu ya­na gün­de­min ilk sı­ra­sın­da Er­sun Ya­nal’ın Fe­ner­bah­çe’den is­ti­fa­sı yer alı­yor. Ya­nal’ı ay­rı­lı­ğa, yar­dım­cı­sı İs­ma­il Kar­tal’ı tek­nik di­rek­tör­lük kol­tu­ğu­na ta­şı­yan ge­liş­me­ler su yü­zü­ne çık­ma­ya de­vam edi­yor.

Antalya’da sinirler gerildi

BU­GÜN’ün ulaş­tı­ğı bil­gi­le­re gö­re Ya­nal’ı is­ti­fa­ya sü­rük­le­yen olay­lar­dan bi­ri ge­çen se­zo­nun dev­re ara­sın­da An­tal­ya kam­pın­da ya­şan­dı. Ol­duk­ça yo­ğun ge­çen id­man tem­po­su yü­zün­den is­yan eden Ege­men Kork­maz, Ya­nal ile çok sert bir tar­tış­ma ya­şa­dı.Ger­gin­lik es­na­sın­da ta­kı­ma çok faz­la yük­le­me ya­pıl­dı­ğın­dan ya­kı­nan Ege­men, ken­di­si de da­hil tüm fut­bol­cu­la­rın sa­kat­lık ris­ki ya­şa­dı­ğın­dan ya­kın­dı.

Yıldırım’a da ulaştı

Bu olay ta­ze­li­ği­ni ko­rur­ken Ege­men kay­nak­lı ikin­ci ger­gin­lik İs­tan­bul'da ya­şan­dı. Yi­ne bir yük­le­me id­ma­nın­da Ege­men “Ye­ter ar­tık” di­ye çı­kış­tı. Hat­ta ko­lun­da­ki na­bız öl­çen saa­ti yar­dım­cı an­tre­nör­le­re gös­te­re­rek “Bak­sa­nı­za na­bız ka­ça fır­la­dı” di­ye is­yan et­ti. O dö­nem­de Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım'ın ku­la­ğı­na da gi­den bu olay ip­le­rin kop­ma­sı­na ne­den olan gelişmeler arasında gös­te­ri­li­yor.

Fe­ner­bah­çe­’ye 2012-13 sezonunun başında gelen Egemen Korkmaz, sık sık yaşadığı sakatlıklarla tanınıyor. Tecrübeli stoper son olarak sol dizinden yaşadığı sakatlık yüzünden 2013-14 sezonunun son 11 haftasını kaçırmıştı. Egemen’in aynı sakatlık sebebiyle tedavisine devam ediliyor.

(Bugün)İsmail Kartal: "Rakibe çok net pozisyon vermedik"

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber