Geri Dön

Engin Baytar ve Sabri'de sürpriz gelişme!

Galatasaray U21 teknik direktörü Orhan Atik, "Sab­ri Sa­rı­oğ­lu ve En­gin Bay­ta­r'­ın per­for­mans­la­rın­dan mem­nu­nu­m" dedi.

Engin Baytar ve Sabri'de sürpriz gelişme!

Sü­per Lig'e dep­las­man­da al­dı­ğı Bur­sas­por ga­li­bi­ye­tiy­le baş­la­yan Ga­la­ta­sa­ray, Es­ki­şe­hirs­por ile TT Are­na­’da ön­ce­ki gün 0-0 be­ra­be­re kal­dı. Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­la­rın va­sat oyu­nu mo­ral boz­du. Sel­çuk İnan, Bu­rak Yıl­maz, Yek­ta Kur­tu­luş gi­bi isim­le­r Es­ki­şe­hir kar­şı­sın­da var­lık gös­te­re­me­di.

Engin Baytar’a asist yaptı

Ay­nı gün iki eki­bin U21 ta­kım­la­rı da kar­şı kar­şı­ya gel­di. Ga­la­ta­sa­ray Tek­nik Di­rek­tö­rü Pran­del­li­’nin ra­po­ruy­la kap­tan­lı­ğı elin­den alı­nan ve ta­kım­la ili­şi­ği ke­si­len Sab­ri Sa­rı­oğ­lu­’nun per­for­man­sı dik­kat çek­ti.

Man­ci­ni dö­ne­min­den bu ya­na kad­ro şan­sı bu­la­ma­yan En­gin Bay­tar da Sab­ri­’nin ta­kım ar­ka­da­şıy­dı. Sab­ri Sa­rı­oğ­lu, ra­ki­bin 2-1 mağ­lup edil­di­ği maç­ta fi­le­le­ri ha­va­lan­dır­dı. Kaptan, di­ğer go­lü atan En­gin Bay­ta­r’­a asist ya­pa­rak 2 gol­de de kri­tik pay sa­hi­bi ol­du. A Ta­kım'da per­for­mans so­ru­nu­nun ol­du­ğu dö­nem­de iki kri­tik is­min U21 ta­kı­mın­da oy­na­ma­sı dik­kat çek­ti.

“Benimle birlikte çalışıyorlar”

Sab­ri Sa­rı­oğ­lu­’nun ve En­gin Bay­ta­r’­ın ta­kım­dan ay­rı­lıp ay­rıl­ma­ya­ca­ğı me­rak ko­nu­su. Ga­la­ta­sa­ray U21 Ta­kı­mı Tek­nik Di­rek­tö­rü Or­han Atik, ba­şa­rı­lı fut­bol­cu­la­rın U21 ta­kı­mın­da­ki per­for­mans­la­rı­nı de­ğer­len­dir­di. “Be­nim­le bir­lik­te ça­lı­şı­yor­lar. An­tren­man­la­ra sü­rek­li ge­li­yor­lar. İd­man­la­rı ta­kip ha­lin­de­ler. Sab­ri Sa­rı­oğ­lu ve En­gin Bay­ta­r’­ın per­for­mans­la­rın­dan mem­nu­nu­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Başkan sözünü tuttu, soyunma odasına 500 bin TL getirdi!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber