Eski G.Saraylı Tomas Ujfalusi'den tarihi itiraf

G.Saray ile A.Mad­ri­d’­in Devler Li­gi maçı ön­ce­si Uj­fa­lusi geç ge­len bir açık­la­ma yap­tı. İki ta­kım­da da oy­na­yan es­ki oyun­cu, 2009-10’da­ki pe­nal­tı tar­tış­ma­lı UE­FA ma­çı için “G.Sa­ra­y’­ı ha­kem ha­ta­sıy­la yen­dik. Tu­ru böy­le geçtik' dedi.

Eski G.Saraylı Tomas Ujfalusi'den tarihi itiraf

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde sa­lı gü­nü Are­na­’da At­le­ti­co Mad­rid ta­kı­mı ile kar­şlaşacak. Bu maç ön­ce­si iki ta­kı­mın­da for­ma­sı­nı gi­yen Tomas Ujfalusi o­nuş­tu.


Es­ki Çek sa­vun­ma oyun­cu­su At­le­ti­co for­ma­sı giy­di­ği 2009-10 se­zo­nun­da UE­FA Av­ru­pa Li­gi son 16 ma­çın­da Ga­la­ta­sa­ra­y’­a kar­şı oy­na­mış­tı. İs­pan­ya­’da 1-1 bi­ten ma­çın rö­van­şın­da At­le­ti­co Mad­rid, İs­tan­bu­l’­da 2-1 ga­lip ge­le­rek adı­nı ya­rı fi­na­le yaz­dır­mıştı. An­cak Tür­ki­ye­’de oy­na­nan kar­şı­laş­ma­da Mad­rid­li Pe­re­a’­nın ce­za sa­ha­sı için­de to­pa el­le mü­da­ha­le­si­ne pe­nal­tı ver­me­yen ma­çın ha­ke­mi Rocc­hi­’ye bü­yük tep­ki­ler gel­miş­ti.

"ÇOK GÜÇ­LÜ­LE­R"

Bu kar­şı­laş­ma ile il­gi­li Uj­fa­lu­si­‘den ta­ri­hi bir iti­raf gel­di. To­mas, “Çok iyi ha­tır­lı­yo­rum. Pe­re­a to­pa eliy­le do­kun­du. Ke­sin pe­nal­tıy­dı. 5. ha­kem 3 met­re uzak­lık­tay­dı. Ama gör­me­di. Ya­rı fi­na­le çı­kıp, son­ra­sın­da ise UE­FA ku­pa­sı­nı ka­zan­mış­tık. Ha­kem Ga­la­ta­sa­ra­y’­la oy­na­dı­ğı­mız maç­ta ha­ta yap­tı­” di­ye ko­nuş­tu. Ga­la­ta­sa­ra­y’­ın At­le­ti­co kar­şı­sın­da ke­sin­lik­le ka­zan­mak için oy­na­ya­ca­ğı­nı ifa­de eden Uj­fa­lu­si, “At­le­ti­co Mad­rid ger­çek­ten çok güç­lü bir ekip. Çok ka­li­te­li oyun­cu­la­rı var. Ben­ce At­le­ti­co, İs­tan­bu­l’­da kay­bet­mez. Be­ra­be­re kal­ma­la­rı grup­tan bir­lik­te çık­ma­la­rı adı­na iyi bir baş­lan­gıç ola­bi­li­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. At­le­ti­co Mad­rid ma­çı için Ga­la­ta­sa­ra­y’­a uya­rı­larda da bu­lu­nan tec­rü­be­li fut­bol ada­mı “Ko­ke ger­çek­ten form­da. Go­din kor­ner­ler­de çok teh­li­ke­li. İyi yük­se­li­yor ve go­lü atı­yor. Jack­son Mar­ti­nez, Tor­res, Gri­eez­man, Cor­re­a, Vi­et­to ger­çek­ten çok güç­lü­le­r” diye konuştu.

“TARAFTARI ANLIYORUM”

Taraftarın trans­fer po­li­ti­ka­sı ne­de­niy­le yö­ne­ti­mi eleş­tir­me­si ko­nu­sun­u değerlendiren Uj­fa­lu­si “Ta­raf­ta­rın kay­gı­lı ol­ma­sı­nı an­lı­yo­rum. Bu se­zon Tür­ki­ye­’de da­ha faz­la ya­ban­cı oyun­cu trans­fer et­me hak­kı var. Bel­ki bu da et­ki­li ol­du kay­gı­nın or­ta­ya çık­ma­sın­da; ama ben­ce Galatasaray iyi Türk oyun­cu­la­ra sa­hip, bu ba­şa­rı­ya gi­den yol­da da­ha önem­li­dir. Galatasaray, çok bü­yük bir ta­ri­he sa­hip­tir ve her za­man çok önem­li Türk oyun­cu­lar­la ba­şa­rı­ya git­miş­tir. Çok önem­li 4 Türk oyun­cu var şu an­da ta­kım­da, bü­yük iş­ler ya­pa­ca­k” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

(Bugün)

Gomis ve minik hayranlarından gol sevinci...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber