F.Bahçe'de büyük korku! Komplo...

Saha olayları nedeniyle UEFA’dan aldığı men cezası 2 yıl ertelenen Fenerbahçe yarınki Shakhtar maçı öncesi teyakkuzda. Bazı rakip taraftarların sahaya paraşütlü meşale atacağı iddiası yönetimi harekete geçirdi. Emniyet yetkilileri göreve çağırılıyor.

F.Bahçe'de büyük korku! Komplo...

UE­FA'dan al­dı­ğı 2 yıl­lık ce­za­nın ar­dın­dan Av­ru­pa has­re­ti­ni ya­rın­ki Shakh­tar Do­netsk ma­çıy­la nok­ta­la­ma­ya ha­zır­la­nan Fe­ner­bah­çe'de komp­lo en­di­şe­si ya­şa­nı­yor.

2012-13 se­zo­nun­da UE­FA Av­ru­pa Li­gi'nde oy­na­dı­ğı maç­lar­da sa­ha­ya atı­lan me­şa­le­ler ne­de­niy­le iki kez se­yir­ci­siz oy­na­ma ce­za­sı alan Ka­nar­ya, 1 yıl bo­yun­ca UE­FA or­ga­ni­zas­yon­la­rın­dan me­ne­dil­miş­ti. An­cak ce­za­sı ben­ze­ri bir olay­da uy­gu­lan­mak üze­re 2 yıl­lı­ğı­na er­te­len­miş­ti. Hal böy­ley­ken Shak­htar Do­netsk ma­çı­nı sa­bo­te edi­le­ce­ği id­di­ası gün­de­me bom­ba gi­bi düş­tü.

BA­TE ma­çı akıl­lar­da

Ba­zı ra­kip ta­kım ta­raf­tar­la­rı­nın Fe­ner­bah­çe'nin ce­za al­ma­sı için, 2 yıl ön­ce­ki BA­TE Bo­ri­sov ma­çın­da ol­du­ğu gi­bi sa­ha­ya pa­ra­şüt­lü me­şa­le ata­ca­ğı öne sü­rül­dü. Sos­yal med­ya­da da bu yön­de pay­la­şım­lar ya­pıl­ma­sı üze­ri­ne ha­re­ke­te ge­çen yö­ne­ti­min em­ni­yet bi­rim­le­ri­ne baş­vu­ru­da bu­lu­na­ca­ğı öğ­re­nil­di. Ya­pı­la­cak olan baş­vu­ru­da maç es­na­sın­da hem Şük­rü Sa­ra­coğ­lu Sta­dı için­de hem de çev­re­sin­de ge­rek­li ön­lem­le­rin alın­ma­sı­nın is­te­ne­ce­ği kay­de­dil­di.

Ta­raf­tar uya­rı­la­cak

Ko­nuy­la il­gi­li Shakh­tar ma­çı ön­ce­si UE­FA yet­ki­li­le­ri­ne de bil­gi ve­re­cek olan Fe­ner­bah­çe­li ida­re­ci­le­rin ta­raf­tar­la­rı­na da uya­rı­lar­da bu­lu­na­ca­ğı ifa­de edil­di. İn­ter­net si­te­sin­den bir ma­ça ge­le­cek ta­raf­tar­la­rı­na yö­ne­lik bir açık­la­ma ya­yın­la­ma­sı bek­le­nen Sa­rı-La­ci­vert­li­le­rin stat­ta da uya­rı bro­şür­le­ri da­ğı­ta­ca­ğı be­lir­til­di.

İşte Fenerbahçe’yi harekete geçiren tweetlerden biri.

F.Bahçede büyük korku Komplo...

F.Bahçede büyük korku Komplo...

21 Şubat 2013’te Fenerbahçe’nin evinde Belarus ekibi BATE’yi ağırladığı maç, stat dışından atılan paraşütlü meşaleler nedeniyle bir süre durmuştu.

(Bugün)

Bülent Uygun: “Hep birlikte güzel günler bizim olacak"

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber