Geri Dön

Fenerbahçe'yi yıkan 3 büyük proje!

Fe­ner­bah­çe'de ye­ni se­zon ön­ce­si ku­lü­be ye­ni ma­li kay­nak­lar ka­zan­dı­rıl­ma­sı için ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si plan­la­nan 3 pro­je­de hüs­ran ya­şa­nı­yor. Sa­rı-La­ci­vert­li ku­lü­bün, uzun sü­re­dir ger­çek­leş­tir­me­ye ça­lış­tı­ğı te­sis, eği­tim ham­le­le­ri 2014-2015 se­zo­nu­na ye­tiş­ti­ri­le­me­di.

Fenerbahçe'yi yıkan 3 büyük proje!

Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım'ın da ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si için bü­yük ça­ba sarf et­ti­ği pro­je­ler­den il­ki ve en önem­li­si Şük­rü Sa­ra­coğ­lu Sta­dı'nın ya­nın­da­ki Ke­nan Ev­ren Li­se­si ara­zi­si­nin alın­ma­sıy­dı. Ku­lüp yö­ne­ti­mi pro­je­yi ha­ya­ta ge­çir­mek için Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı'nın is­te­di­ği tüm şart­la­rı ye­ri­ne ge­tir­miş­ti. Yak­la­şık 50 mil­yon li­ra ma­li­yet­le 3 okul yap­tır­mış, son­ra­sın­da ta­lep edi­len spor sa­lo­nu in­şa­atı­nı da ta­mam­la­ya­rak ba­kan­lı­ğa tes­lim et­miş­ti.

AVM ve rezidans yapılacaktı

Ha­zi­ran ayın­da ku­lü­be dev­re­dil­me­si bek­le­nen okul ara­zi­si o dö­nem­de­ki sı­nav­lar ne­de­niy­le tem­muz ayı­na kal­mış­tı. An­cak ara­dan iki ay geç­me­si­ne rağ­men tes­lim ger­çek­leş­me­di. Bu­nun da öte­sin­de Ke­nan Ev­ren Li­se­si'nde 2014-15 eği­tim se­zo­nu için ha­zır­lık­lar baş­la­dı. Oku­la öğ­ren­ci ka­yıt­la­rı alın­dı. Bir baş­ka de­yiş­le Fe­ner­bah­çe'nin ara­zi­ye sa­hip ol­ma ha­yal­le­ri en az 1 yıl da­ha er­te­len­miş ol­du. Sa­rı-La­ci­vert­li ku­lüp 26 bin met­re­ka­re in­şa­at ya­pı­la­cak olan ara­zi­ye otel, AVM ve re­zi­dans içe­ren bir komp­leks yap­ma­yı ve bu te­sis­ler­den yıl­da 10 mil­yon do­lar ci­va­rın­da ge­lir el­de et­me­yi he­def­li­yor­du.

Üni­ver­si­te­de KKTC pla­nı

Yö­ne­ti­min ikin­ci bü­yük he­de­fi Fe­ner­bah­çe Üni­ver­si­te­si ha­ya­li­ni bu yıl ger­çe­ğe dö­nüş­tür­mek­ti. Üni­ver­si­te­nin ku­ru­la­ca­ğı Fe­ner­bah­çe Ko­le­ji­’nin de bu­lun­du­ğu Ka­yış­da­ğı ara­zi­si için de ay­lar ön­ce­sin­den Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ile an­laş­ma sağ­la­mış­tı.

Yak­la­şık 50 mil­yon li­ra büt­çe ay­rı­lan bu pro­je Yük­sek Öğ­re­tim Ku­ru­mu (YÖK) en­ge­li­ne ta­kıl­dı. Sa­rı-La­ci­vert­li yö­ne­tim geç­ti­ği­miz gün­ler­de üni­ver­si­te pro­je­si için YÖ­K’­e bir su­num yap­tı. Su­nu­mu ye­ter­li bul­ma­yan YÖK pro­je­ye onay ver­me­di. Bu ge­liş­me ile ku­lüp bü­yük mo­ral bo­zuk­lu­ğu ya­şa­sa da üni­ver­si­te ha­ya­lin­den vaz­geç­me­di. Üni­ver­si­te­nin Ku­zey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti'nde ku­rul­ma­sı ve Tür­ki­ye'de Kıb­rıs mer­kez­li şu­be­le­rin açıl­ma­sı pla­nı gün­de­me gel­di.

Fir­ma­lar ge­ri çe­kil­di

Ka­nar­ya’nın ha­yal kı­rık­lı­ğı ya­şa­dı­ğı bir di­ğer pro­je ise Şük­rü Sa­ra­coğ­lu Sta­dı’nın isim hak­kı­nın spon­sor bir fir­ma­ya dev­re­dil­me­siy­di.

Sa­rı-La­ci­vert­li­ler bu gi­ri­şi­mi geç­ti­ği­miz ocak ayın­da du­yur­muş­tu. Hat­ta o dö­nem­de bir­çok yer­li ve ya­ban­cı fir­ma tek­lif ver­miş­ti. An­cak bu tek­lif­le­ri tat­min edi­ci bul­ma­yan yö­ne­tim fir­ma ara­yış­la­rı­nı sür­dür­me ka­ra­rı al­mış­tı. Son­ra­sın­da ge­len 2 bü­yük tek­lif ku­lüp ka­na­dın­da olum­lu kar­şı­lan­sa da söz ko­nu­su fir­ma­lar gö­rüş­me­le­ri her­han­gi bir açık­la­ma yap­ma­dan as­kı­ya al­dı.

Bu du­rum Sa­rı-La­ci­vert­li cep­he­de şaş­kın­lık­la kar­şı­lan­dı. Yö­ne­tim ye­ni­den tek­lif al­ma sü­re­ci­ni baş­lat­mak du­ru­mun­da kal­dı.

(Bugün)

BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan Viking temalı transfer paylaşımı!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber