Geri Dön

G.Saray'dan Beşiktaş'a: "Ben olsam kızardım"

Be­şik­taş'ın ligin 16. haf­ta­sında­ki der­bi­ maçı Kon­ya'ya ta­şı­ma is­te­ği Ga­la­ta­sa­ray Spor­tif AŞ yö­ne­ti­ci­si Ali Dü­rüst'e ta­kıl­mış­tı. “İs­tan­bul'da oynamak is­ti­yo­ruz” di­yen Dü­rüst ko­nuy­la il­gi­li Be­şik­ta­ş’­tan bir ta­le­bin de gel­me­di­ği­ni söy­le­miş­ti.

G.Saray'dan Beşiktaş'a: "Ben olsam kızardım"

Be­şik­taş İkin­ci Baş­ka­nı Ah­met Nur Çe­bi ise Dü­rüst­’e tep­ki gös­te­re­rek “Ar­tık ko­nu­yu gön­de­mi­mi­ze bi­le al­ma­yız" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­mış­tı. Ko­nuy­la il­gi­li tar­tış­ma­lar sü­rer­ken Ga­la­ta­sa­ray İkin­ci Baş­ka­nı Ham­di Ya­sa­man, ola­yı fark­lı bir bo­yu­ta ta­şı­dı.

MASRAF VE YORGUNLUK ETKENİ

Ko­nu­yu he­nüz yö­ne­tim ola­rak tar­tış­ma­dık­la­rı­nı be­lir­ten Ya­sa­man “Şah­si fik­ri­mi so­rar­sa­nız, ma­çın Kon­ya'da oy­nan­ma­sı­na sı­cak bak­mı­yo­rum. Maç İs­tan­bu­l’­da oy­nan­ma­lı. Dep­las­man mas­ra­fı, yor­gun­lu­ğu gi­bi et­ken­ler var. İkin­ci­si de Be­şik­taş bir İs­tan­bul ku­lü­bü, se­yir­ci­le­ri de ta­kım­la­rı­nı İs­tan­bul'da gör­mek is­ter­ler. 1-2 de­fa Ana­do­lu'ya gi­di­lir ama de­vam­lı git­mek ol­maz. Ben Be­şik­taş ta­raf­ta­rı ol­sam kı­zar­dım” de­di.

Ya­sa­man ara trans­fer söy­len­ti­le­riy­le il­gi­li de ko­nu­şur­ken ana kad­ro­da yer al­ma­yan isim­ler­le yol­la­rı­nı ayı­ra­cak­la­rı­nı be­lirt­ti. Kad­ro­ya an­cak ih­ti­yaç du­yul­ma­sı halin­de tak­vi­ye ya­pa­cak­la­rı­nı be­lirt­ti.

(Bugün)

İsmail Kartal: "Rakibe çok net pozisyon vermedik"

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber