Geri Dön

Gökhan Töre evden dışarı çıkmıyor!

Beşiktaş’ta A Takım’dan sorumlu yönetici Vardar, adı saha dışında olaylara karışan Töre için, “Kendisini tamamen futbola verdi. Sosyal hayattan bile uzaklaştı. Bazen, ben kendisine, ‘Arada bir dışarı çık’ diyorum” ifadelerini kullandı.

Gökhan Töre evden dışarı çıkmıyor!

Be­şik­taş’ta A Ta­kım'dan so­rum­lu yö­ne­ti­ci Me­te Var­dar, gün­dem­de­ki ko­nu­la­ra iliş­kin sa­mi­mi açık­la­ma­lar yap­tı. Adı sa­ha dı­şın­da si­lah­la yaralan­ma, si­lah­lı teh­dit gi­bi olay­la­ra ka­rı­şan Gök­han Tö­re için, “Şu an­da mo­ra­li ye­rin­de. Çok iyi şe­kil­de ça­lı­şı­yor. Ken­di­si­ni ta­ma­men fut­bo­la vermiş du­rum­da. Sos­yal ha­yat­tan bi­le uzak­laş­tı. Ba­zen ben ken­di­si­ne, ‘Ara­da bir dı­şa­rı çık’ di­yo­rum” di­ye ko­nuş­tu. Var­dar, Mot­ta’nın moralinin de yük­sek ol­du­ğu­nu söy­le­di.

"KASIMPAŞA DA ASTERAS DA FİNAL"

Var­dar, lig­de bu­günkü Ka­sım­pa­şa ma­çı­nı ve ra­ki­bin hocası Şo­ta Ar­ve­lad­ze’nin “Be­şik­taş, li­gin en iyi ta­kı­mı” açık­la­ma­sı­nı da de­ğer­len­dir­di.
“Kar­şı ta­kım­lar böy­le açık­la­ma yap­ınca bi­raz ma­ni­pü­le edi­ci ni­te­lik­ler ta­şı­yor. Er­ci­yes maçı öncesi neredeyse şam­pi­yon ilan edil­dik. Son­ra kay­bet­tik. Ge­çen se­zon dör­dün­cü haf­ta­dan son­raki dü­şüş mü olacak so­ru­la­rı akıl­la­ra gel­di. Ama Ba­şak­şe­hir’i yendik. Bu haf­ta yine li­der oluruz; bel­li mi olur” dedi.

Var­dar, hem Ka­sım­pa­şa hem de per­şem­be gü­nü Av­ru­pa Li­gi’ndeki As­te­ras Tri­po­lis maç­la­rı­nın ken­di­le­ri için bi­rer fi­nal ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.

"BİR SAĞ BEK GELECEK"

Var­dar, ge­çen­ler­de bir PR şir­ke­tin­den is­ta­tis­tik çı­kar­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Tür­ki­ye'de en faz­la ko­nu­şu­lan 3 ko­nu­dan biri Be­şik­taş'ın sağ be­ki. Her şey bit­ti, Be­şik­taş'ın sağ be­ki bu ka­dar ko­nu­şu­lu­yor” ifadelerini kullandı.

Var­dar, sa­tır ara­sın­da ye­ni bir sağ bek alı­na­ca­ğı­nı işa­ret et­ti. “Be­şik­taş'ın sağ be­ki bu­gün için Ser­dar Kur­tu­luş. Ge­le­cek oyun­cuy­la re­ka­bet ede­cek. Al­ter­na­tif­ler için gö­rüş­me­ler ya­pı­lı­yor” diye konuştu.

Erciyes karşılaşmasında yan hakeme küfür sayılan İngilizce bir ifade kullandığı için 3 maç ceza alan, ardından 1’i ertelenen Gökhan Töre, takımının bugün Kasımpaşa ile yapacağı mücadelede sahada yer alabilecek.

Siyah-Beyazlılar’ın bugün Kasımpaşa ile yapacağı mücadelede, sakatlıkları bulunan Tomas Sivok, kaleci Tolga Zengin ve Uğur Boral ile kart cezalısı olan Pedro Franco ve İsmail Köybaşı takımlarını yalnız bırakacak.

(Bugün)

Derby County golcüsü Martyn Wagnorn!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber