Geri Dön

Hulk ve Melo aynı takıma!

Ga­la­ta­sa­ra­y’­a trans­fer ol­du­ğu gün­den bu ya­na or­ta­ya koy­du­ğu per­for­mans­la el­de edi­len şam­pi­yon­luk­la­ra bü­yük kat­kı sağ­la­yan Me­lo önü­müz­de­ki se­zon yu­va­dan uça­bi­lir!

Hulk ve Melo aynı takıma!

Ga­la­ta­sa­ray ile olan söz­leş­me­si 2016 Ma­yı­s’­ında so­na ere­cek olan Bre­zil­ya­lı yıl­dız, Lu­ci­ano Spa­let­ti­’nin pro­je­le­ri ara­sın­da yer alı­yor. Ra­fa­el Be­ni­te­z’­in gö­re­vi­ne son ver­me­ye ha­zır­la­nan Na­po­li­’de tek­nik di­rek­tör­lük kol­tu­ğu için bir nu­ma­ra­lı aday; Lu­ci­ano Spa­let­ti. Be­ni­te­z’­in ar­dın­dan gö­re­vi Spa­let­ti­’ye tes­lim et­me­ye ha­zır­la­nan baş­kan Au­re­li­o Di Lau­ren­tis, İtal­yan tek­nik adam­la res­men gö­rüş­me­le­re baş­la­dı.

Hulk da listede

Bir flaş id­di­a da Me­lo cep­he­sin­den gel­di. Spa­let­ti­’nin Na­po­li­’nin ba­şı­na ge­çer geç­mez Me­lo ve Zenit’in forveti Hul­k’­un trans­fer edil­me­si­ni ta­lep ede­ce­ği ve iki fut­bol­cu­nun da bu trans­fer için is­tek­li ola­bi­le­ce­ği kay­de­dil­di. Serie A ekibinin Brezilyalı oyuncu için na­sıl bir tek­lif ya­pa­ca­ğı me­rak­la bek­le­niyor.

(Bugün)

Reha Kapsal: 'Fatih Terim Arda'nın Galatasaray'da bırakmasını istiyor'

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber