Geri Dön

Kartal: "Webo kulübede bile faydalı..."

Fe­ner­bah­çe­’nin se­zon ba­şın­dan bu ya­na ve­rim ala­ma­dı­ğı Eme­ni­ke­’nin ilk 11’de­ki ye­ri­ni kay­bet­me­me­si tek­nik di­rek­tör İs­ma­il Kar­ta­l’­ın eleş­ti­ril­me­si­ne ne­den olu­yor­du.

Kartal: "Webo kulübede bile faydalı..."

Tec­rü­be­li ho­ca­nın We­bo­’ya şans ta­nı­ma­ma­sı ise eleş­ti­ri­le­rin çı­kış nok­ta­sı­nı oluş­tu­ru­yor­du. Kar­tal bu yön­de­ki ten­kit­le­re ya­nıt ver­irken “Ben tüm futbolcularıma eşit me­sa­fe­de­yi­m” ifadelerini kullandı.

“HER TAKIMIN İHTİYACI”

Ka­me­run­lu’nun yedek kalmayı so­run et­me­di­ği­ni be­lir­ten Kar­tal “Ben oyuncu tercihlerimi taktiğe, rakibe göre yapıyorum. Webo’yu da her gö­rev ver­di­ğim­de ha­zır bu­lu­yo­rum. An­cak oy­na­ma­dı­ğın­da bi­le ta­kı­ma fay­dalı. Ar­ka­daş­la­rı­nı sü­rek­li mo­ti­ve eden, tec­rü­be­si­ni gençlere ak­ta­ran, ya­pı­cı bir ka­rak­ter. Ku­lü­be­de otur­ma­sı bi­le fayda sağ­lı­yor. Her ta­kı­mın ih­ti­yaç duy­du­ğu bir oyuncu ti­pi” diye konuştu.

Bu arada Kartal’ın bugünkü Bursa maçında Emenike’ye gelebilecek olası tepkiler nedeniyle Webo’yu ilk 11’de oynatması bekleniyor.

(Bugün)

Fatih Terim: "Hayal kırıklığı yaşıyorum"

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber