Geri Dön

Melo, İnter için cüzdanını yaktı

Galatasaray’ın eski sambacısı Melo, Sarı-Kırmızılı kulüp sözleşme uzattıktan sonra çocuklarının okulu için 90 bin dolar, ev kirasına da 180 bin dolar peşin ödeme yaptı.

Melo, İnter için cüzdanını yaktı

Se­zo­nun bi­ti­miy­le bir­lik­te ay­lar­dır git­mek is­te­di­ği­ni vur­gu­la­yan; an­cak Ga­la­ta­sa­ray'la söz­leş­me ye­ni­le­dik­ten son­ra dün­ya­nın en mut­lu ada­mı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Fe­li­pe Me­lo, "Çok üz­gü­nüm, bun­dan baş­ka da söy­le­ye­cek bir şey yok" ifadesini kullandı.

Uzun süreli kontrat

Bre­zil­ya­lı için te­mel prob­lem ka­ri­ye­ri­nin son aşa­ma­sın­da uzun sü­re­li söz­leş­me yapmaktı. Stra­te­jik ham­le­le­riy­le bu he­de­fi­ne ula­şan Me­lo, 2016 Ha­zi­ran ayı­na ka­dar olan söz­leş­me­si­ni 3 yıl da­ha uzat­mış­tı. Tüm kon­san­tras­yo­nu­nu Ga­la­ta­sa­ray’a ver­me­ye baş­la­yan tec­rü­be­li or­ta sa­ha transferin son gününde beklemediği bir durumla karşılaştı. İnterli yet­ki­li­ler İs­tan­bul’a gel­di. Ya­pı­lan gö­rüş­me­de, sam­ba­cı­nın 3 mil­yon 700 bin eu­ro olan söz­leş­me fe­sih be­de­li­ni öde­me­yi ka­bul et­ti­ler (Ay­rı­ca bo­nus­lar).

Hüngür hüngür ağladı

Melo’nun ço­cuk­ları ay­rı­la­cak­la­rı­nı öğ­re­nin­ce hün­gür hün­gür ağ­la­ma­ya baş­la­dı­lar. An­cak Me­lo’nun, gi­de­bil­mek için de fe­da­kar­lık­ta bu­lun­du­ğu or­ta­ya çık­tı. De­ne­yim­li oyun­cu, ço­cuk­la­rı­nın oku­lu için pe­şin 90 bin do­lar öde­miş­ti. Otur­du­ğu evin 1 yıl­lık ki­ra­sı için de pe­şin 180 bin do­lar ver­miş­ti. Yani Bre­zil­ya­lı yıl­dı­zın mi­nu­mum kay­bı en az 270 bin do­lar ol­du.

(Bugün)

Fenerbahçe'den ilginç gönderme!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber