Pereira'dan savunmaya neşter!

Üst üste gelen kötü sonuçların ardından Pereira yepyeni bir eylem planını yürürlüğe sokuyor..

Pereira'dan savunmaya neşter!

İşte o program:

- Orta alanda pas akışı hızlanacak

- Oyun mesafesi 40 metreye inecek

- Savunma hücumda başlayacak

- Takım olgusu kuvvetlendirilecek

Fe­ner­bah­çe­’de tek­nik di­rek­tör Vi­tor Pe­re­ira, hem lig­de hem de Av­ru­pa are­na­sın­da üst üs­te alı­nan kö­tü so­nuç­la­rın ar­dın­dan ta­kı­mı için ye­ni bir dö­ne­min ka­pı­sı­nı ara­lı­yor. Sa­man­dı­ra­’da yar­dım­cı­la­rıy­la bir­lik­te son maç­la­rı ay­rın­tı­lı ola­rak ana­liz eden Por­te­kiz­li ça­lış­tı­rı­cı, ta­kım­da­ki so­run­la­rı tek tek tes­pit ede­rek ye­ni bir ça­lış­ma prog­ra­mı ha­zır­la­dı. Bu­na gö­re; se­zon ba­şın­dan be­ri or­ta sa­ha­da hız­lı ve akı­cı oyun bek­len­ti­sin­de olan Pe­re­ira, id­man­lar­da ön­ce­lik­li ola­rak bu hu­su­sa ağır­lık ve­re­cek. Oyun­cu­lar­dan to­pu ayak­la­rın­da az tut­ma­la­rı ve ola­bil­di­ğin­ce kı­sa sü­re­de hü­cum ala­nı­na ak­tar­ma­la­rı is­te­ne­cek.

“OYUN MESAFESİ KISALMALI”

Ay­rı­ca ta­kı­mın alan da- ­ralt­ma­da sı­kın­tı ya­şa­dı­ğı ve oyu­nu 55-60 met­re­de oy­na­dı­ğı tes­pi­tin­de bu­lu­nan Pe­re­ira bu me­sa­fe­nin 40 met­re­ye çe­kil­me­si için özel ça­lış­ma­lar yap­tı­ra­cak. Bu du­ru­mun ta­kım sa­vun­ma­sı­na da olum­lu kat­kı ya­pa­ca­ğını dü­şü­nen genç ça­lış­tı­rı­cı hü­cum oyun­cu­la­rı­na da ile­ri­de ra­ki­be bas­kı kur­ma­la­rı­nı ve böy­le­ce sa­vun­ma­ oyuncularına ge­ri dö­nüş­ler­de za­man ka­zan­dır­ma­ları­nı öğüt­le­ye­cek.

Öte yan­dan futbol takımının te­mel so­ru­nu­nun men­tal ol­du­ğu­nu da ra­por­la­yan Pe­re­ira, id­man­lar­da kon­san­tras­yon ar­tı­rı­cı, eğlenceli ça­lış­ma­lar yap­tır­ma­yı plan­lı­yor. Bu­nun ta­kım ol­gu­su­nun ka­za­nıl­ma­sı açı­sın­dan büyük önem­ taşıdığını dü­şü­nü­yor.

(Bugün)

Kayserispor'a "meşaleli" destek

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber