Geri Dön

Tanman: Maxi Pereira'yı Galatasaray'a yakıştıramadım

Efsane kaptan Cüneyt Tanman merakla beklenen o açıklamasını yaptı. Maxi Pereira'yı Galatasaray'a hiç yakıştıramadığını ifade eden Tanman, çok konuşulacak açıklamalarda da bulundu.

Tanman: Maxi Pereira'yı Galatasaray'a yakıştıramadım

Efsane kaptan Cüneyt Tanman'dan çok konuşulacak açıklamalar...

İşte Tanman'ın sözleri:

"Sabri’nin iyi-kötü yanlarını herkesten iyi biliyorum. ‘Pereira ondan iyi değil” demem, teknik direktör kararıyla ilgilidir. Takımımıza yakıştırdığım birisi değildi. Çünkü ben daha iyileriyle ilgileniyordum..."

"Devam eden yöneticiliğim ve yazarlığa dönüşümle ilgili bana kimse “İstifa et” demedi. Zaten denemez. Bu görevi Genel Kurul verdi. Başkanımız da her şeyi biliyor. Yüz yüze görüştük..."

Hak­kı­nız­da bir eleş­ti­ri yağ­mu­ru baş­la­dı. Bunlardan birisi, son top­lan­tı­da yö­ne­ti­ci­le­rin si­zin is­ti­fa­nı­zı is­te­di­ği id­di­asıyla ilgili. Ya­zar­lı­ğa dö­nü­şü­nüz ve işin bu ta­ra­fı­nı bir kez da­ha ir­de­le­mek is­ter mi­si­niz?

Görüşlerim çarpıtılamayacak

Hak­kım­da­ki eleş­ti­ri yağ­mu­ru sa­de­ce bu­gün de­ğil, Ga­la­ta­sa­ra­y’­da gö­re­ve baş­la­dı­ğım gün­den iti­ba­ren var­dı. Özel­lik­le sos­yal med­ya ve çar­pı­tı­lan söy­lem­le­rim üze­ri­ne ya­pı­lan yo­rum­lar ne­de­niy­le bu­nu uzun sü­re­dir ya­şı­yo­rum. Gö­rev­dey­ken, oyun­cu­la­rı al­dır­ma­yan(!) ben­dim. Faz­la pa­ra­la­rı ver­di­ren(!) yi­ne ben­dim. Kim­se­nin çı­tı çık­mı­yor­du. Şim­di fut­bol so­rum­lu­lu­ğun­dan ay­rıl­dım ama ha­len bir­çok ko­nu­da yi­ne eleş­ti­ri­li­yo­rum. As­lın­da Bugün Ga­ze­te­si­’n­de yaz­ma­ya ve pa­zar­te­si gü­nü de D Smar­t’­ta ko­nuş­ma­ya baş­la­ma ne­de­nim bun­dan kay­nak­la­nı­yor. Ya­ni ger­çek­ten be­nim söy­le­dik­le­rim ve dü­şün­dük­le­rim, nok­ta­sı­na vir­gü­lü­ne ka­dar burada bel­ge­li ola­cak.

Yönetici olmama gelince...

Spor­tif A.Ş’­de ata­ma söz ko­nu­su­dur. Baş­kan ça­lış­mak is­te­di­ği in­san­la­rı se­çer. O ba­kım­dan bu­ra­da baş­kan bel­ki be­nim ye­ri­me kar­de­şi Meh­met Öz­be­k’­i ter­cih ede­bi­lir ve yö­ne­ti­ci­le­rin de onu ta­nı­ma­sı­nı sağ­la­ya­bi­lir di­ye dü­şün­düm ve açık ka­pı bı­rak­tım. Ama bu­gü­ne ka­dar baş­kan­dan bı­rak­mam­la ala­ka­lı bir ta­lep gel­me­di. Yö­ne­tim ku­ru­lun­da du­rum fark­lı. Baş­ka­nı ve yö­ne­ti­ci­le­ri Ge­nel Ku­rul se­çer. Yö­ne­tim ku­ru­lun­da­ki ar­ka­daş­lar be­nim is­ti­fa­mı is­te­ye­mez­ler.

Bulunduğunuz yerde isimleri korursunuz

“Ma­xi Pe­re­ira Sab­ri­’den da­ha iyi de­ği­l” ve “Sab­ri ide­al sağ bek de­ği­l” ifadenizi açar mısınız?

Olay aslında çok farklı gelişmişti. Sab­ri konusu linç gi­ri­şi­mi­ne döndü. Ger­çek­ten ne dü­şün­dü­ğü­mü or­ta­ya koy­ma ar­zu­mun ve yazma isteğimin ne­de­ni de bu. Sab­ri ko­nu­su, bir ga­ze­te­ci gru­buy­la spon­to­ne ge­li­şen bir soh­bet­ti. Hiç il­gi­len­me­di­ği­miz birçok isim geçerken “Hiç­bi­ri­si yok” dedim. Çün­kü ben çok da­ha ka­li­te­li­le­riy­le il­gi­le­ni­yor­dum. Pe­re­ira, hem ya­şı hem de fut­bo­lu iti­ba­riy­le Ga­la­ta­sa­ra­y’­a çok ya­kış­tır­ma­dı­ğım bir isim­di. Çün­kü, eğer tek­nik di­rek­tö­rü­müz sağ bek arı­yor­sa, çok da­ha iyi­si­ni alır­dık! Ta­bii pa­ra­sı uy­gun­sa. Sab­ri­’nin iyi yön­le­ri­ni de za­af­la­rı­nı da bi­li­yo­rum. Ama bu­lun­du­ğu­nuz yer­de, hem tek­nik ada­mı hem oyun­cu­la­rı ko­ru­mak ve par­lat­mak du­ru­mun­da­sı­nız­dır. Tek­nik di­rek­tö­rü­nü­zün ka­ra­rı o an için önem­liy­di.

(Bugün)

Abdullah Avcı: "Fenerbahçe kaybetti, Galatasaray..."

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber