"Trabzon'u ne Mourinho ne Terim ne de cami hocası kurtarır"

Trabzonspor yöneticisi Sebahattin Çakıroğlu ağır konuştu. “Beni bile santrfor alıyoruz diye kandırdılar. Freni boşalmış otobüs gibi aşağıya doğru gidiyor. Artık ne Mourinho ne Fatih Terim bu durumumuzu kurtarabilir” ifadelerini kullandı.

"Trabzon'u ne Mourinho ne Terim ne de cami hocası kurtarır"

Trab­zons­por’da su­lar du­rul­mu­yor. Tek­nik di­rek­tör Mus­ta­fa Re­şit Ak­çay’la yol­la­rın ay­rıl­ma­sı­nın ar­dın­dan ye­ni tek­nik di­rek­tör kim ola­cak so­ru­su so­ru­lur­ken, yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si Se­ba­hat­tin Ça­kı­roğ­lu, “Yö­ne­tim de­ğiş­me­li, ola­ğa­nüs­tü ge­nel ku­rul ol­ma­lı” de­di ve ağır eleş­ti­ri­ler­de bu­lun­du. Ça­kı­roğ­lu, “Hiç kim­se bu za­man­da ge­nel ku­rul mu olur de­me­sin. Her şey olu­yor. Be­ni da­hi kan­dı­rıp san­trafor alı­yo­ruz de­yip de 5 ta­ne 6 ta­ne or­ta sa­ha oyun­cu­su olan bir ku­lü­be bir or­ta sa­ha oyun­cu­su alı­yor­sa­nız gel­di­ği­miz du­rum or­ta­da. 20 ta­ne yö­ne­ti­ci var; ay­lar­dır hiç bir ko­nu­da yö­ne­tim ku­ru­lu top­lan­tı­sı ya­pıl­ma­dı. Başkan Hacıosmanoğlu, Aziz Yıldırım'la çocuk kavgası yapıyor" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Genel Kurula gidilmeli

Se­ba­hat­tin Ça­kı­roğ­lu, “İb­ra­him Ha­cı­os­ma­noğ­lu’na açık açık söy­le­dim. Bir yö­ne­tim yap­tık. Yan­lış yap­tık. Trab­zons­por yan­lış yo­la sap­tı. Trab­zons­por Yö­ne­ti­mi ve de­le­ge­le­ri de ku­lü­bü­ne sa­hip çık­sın­lar. Trab­zons­por’un ge­le­ce­ği teh­li­ke al­tın­da­dır. İs­ter­se­niz Mou­rin­ho, is­ter­se­niz Fa­tih ho­ca­yı is­ter­se­niz ca­mi­ ho­ca­sı­nı ge­ti­rin hiç fark et­me­ye­cek. Trab­zons­por şo­fö­rü ol­ma­yan bir oto­büs gi­bi, fren­le­ri de pat­la­mış, yo­kuş aşa­ğı gi­di­yor” dedi. Deneyimli idareci Ça­kı­roğ­lu, “Mus­ta­fa Re­şit Ak­çay’ın bı­rak­ma­sı iş­le­ri de­ğiş­ti­re­cek­se ka­bul ede­lim; ama de­ğiş­tir­me­ye­cek. Ne­den de­ğiş­tir­me­ye­cek? Ar­tık yö­ne­tim ya­pı­sı­nın, dü­şün­ce­nin de­ğiş­me­si ge­re­kir. Yö­ne­tim ge­nel ku­ru­la git­me­li­dir” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Doğan: Çalışmak isterim ama...

Trab­zon tek­nik di­rek­tör­lü­ğü için adı ge­çen de­ne­yim­li ça­lış­tı­rı­cı Zi­ya Do­ğan, ta­kı­mın baş­ka­nı Ha­cı­os­ma­noğ­lu’nun, ken­di­si­ni gö­re­ve ge­tir­mek is­te­se bi­le cid­di bir mu­ha­le­fet­le kar­şı­la­şa­bi­le­ce­ği­ni sa­vun­du. Do­ğan, “Ma­ale­sef Trab­zons­por ca­mi­ası için­de 50-60 ki­şi­lik oyun­bo­zan bir grup var. Sa­yın Ha­cı­os­ma­noğ­lu da bu isim­le­ri çok iyi bi­li­yor. Ken­di­si Trab­zons­por’da gö­rev al­dı­ğım ikin­ci dö­nem­de, üze­ri­me çul­la­nan bu rant grup­la­rı­na kar­şı ba­na çok des­tek ol­du. Ha­cı­os­ma­noğ­lu ile ta­bi­i ki ça­lış­mak is­te­rim ama be­ni tek­nik di­rek­tör­lü­ğe ge­ti­rir­se, söz ko­nu­su şa­hıs­la­rın ba­şı­nı bi­raz ağ­rı­ta­bi­lir. Bu yüz­den ba­na bir tek­lif ya­par mı, açık­ça­sı bir fik­rim yok” dedi.

Fırtına’da Villas Boas sesleri

Trab­zons­por’da tek­nik di­rek­tör Mus­ta­fa Ak­çay’ın is­ti­fa­sın­dan son­ra ara­yış­la­ra baş­la­yan Bor­do-Ma­vi­li yö­ne­tim ro­ta­yı yurtdı­şı­na çe­vi­rir­ken, 37 ya­şın­da­ki genç tek­nik adam An­dre Vil­las Bo­as is­mi­nin gün­de­me gel­di­ği bil­di­ril­di. Bir dö­nem Chel­se­a’yi ça­lış­tı­ran ve Ma­lo­uda ile bir­lik­te Bo­sing­wa’ın da ho­ca­lı­ğı­nı ya­pan Por­te­kiz­li 37 ya­şın­da­ki genç tek­nik ada­mı ik­na et­mek için gö­rüş­me­le­rin baş­la­ya­ca­ğı öğ­re­nil­di. Tot­ten­ham yönetimi, Li­ver­po­ol’a karşı alınan 5-0’lık yenilgi sonrasında Bo­as’ın söz­leş­me­sini fes­het­miş­ti.
Real Madrid Club Brugge için vitesi yükseltti!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber