Geri Dön

Volkan'dan Muslera itirafı! "En iyisi o..."

Başakşehir’in deneyimli eldiveni, Cimbom’un Uruguaylı file bekçisini öve öve bitiremedi. “Muslera bir başka. Her Türk kaleci karakter ve performans açısından ondan bir şeyler öğrenebilir. Bence Türkiye’nin en iyisi” dedi.

Volkan'dan Muslera itirafı! "En iyisi o..."

Be­şik­taş kar­şı­sın­da bu se­zon­ki 15’in­ci ma­çı­nı gol ye­me­den ge­çen Ba­şak­şe­hi­r’­in ba­şa­rı­lı ka­le­ci­si Vol­kan Ba­ba­can açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

Son oy­na­nan Hol­lan­da ma­çın­da A Mil­li Ta­kım ka­le­si­ni Vol­kan De­mi­re­l’­den dev­ra­lan Ba­ba­can, ka­ri­ye­ri, mes­lek­taş­la­rı ve da­ha bir­çok ko­nuy­la il­gi­li il­ginç tes­pit­ler­ yaptı.

İDOLÜ VOLKAN DEMİREL

Fe­ner­bah­çe­’nin alt­ya­pı­sın­dan ye­ti­şen Vol­kan, bu­gün­le­re gel­me­sin­de Sa­rı-La­ci­vert­li ku­lü­bün ef­sa­ne ka­le­ci­si Ya­vuz Şim­şe­k’­in pa­yı­nın bü­yük ol­du­ğu­nu söy­le­di. 13 ya­şın­day­ken Fe­ner­bah­çe­’y­le ta­nış­tı­ğı­nı ifa­de eden 26 ya­şın­da­ki ba­şa­rı­lı el­di­ven “Ya­vuz ho­ca, bi­zim her şe­yi­miz­le il­gi­le­nir­di. Fe­ner­bah­çe­’den iyi ka­le­ci­ler çık­ma­sın­da onun pa­yı bü­yük­tür. Vol­kan De­mi­rel, ör­nek al­dı­ğım bir ağa­be­yim­dir. Mert Gü­no­k’­la ço­cuk­lu­ğum be­ra­ber geç­ti. İki­si de Fe­ner­bah­çe­’nin ka­le­si­ne ya­kı­şı­yor. Mert de ben­ce çok ba­şa­rı­lı ola­ca­k” diye konuştu.

"YABANCIDA SIKINTI VAR"

Tür­ki­ye­’de­ki ya­ban­cı ka­le­ci­ler­le il­gi­li de yo­rum­lar­da bu­lu­nan Vol­kan “Ül­ke­mi­ze ge­len ya­ban­cı ka­le­ci ko­nu­sun­da sı­kın­tı­lar ya­şı­yo­ruz. Mus­le­ra ise bir baş­ka. Türk ka­le­ci­le­ri­nin hem ka­rak­ter hem de per­for­mans ola­rak bir şey­ler öğ­re­ne­bi­le­ce­ği bir isim. Şu an­da Tür­ki­ye­’de oy­na­yan ka­le­ci­ler­den en iyi­si ben­ce­ o” de­di.

(Bugün)


Rıza Çalımbay: “1 Puan galibiyet kadar önemli”

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber