Geri Dön

Webo'dan Bruma'ya Ribery örneği!

Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Webo ile Galatasaray'ın yetenekli yıldızı Bruma buluştu.

Webo'dan Bruma'ya Ribery örneği!

“Bayern Münih’in yıldızı Ribery de Galatasaray’a geldiğinde bazen yedek kalmış ama o oynatıldığı maçları çok iyi değerlendirmişti” diye nasihat etti.

Ön­ce­ki se­zon Por­te­kiz'in Spor­ting Liz­bon ta­kı­mın­dan 13 mil­yon eu­ro be­del­le trans­fer edi­len Ar­min­do Bru­ma, oy­na­tıl­ma­dı­ğı için son de­re­ce sı­kın­tılı gün­ler ge­çi­riyor. Genç fut­bol­cu­ya en bü­yük des­tek ise sür­priz bir bi­çim­de Sa­rı-Kır­mı­zı­lı takımın eze­li ra­ki­bi Fe­ner­bah­çe'nin Kamerunlu forveti Webo’dan gel­di. İs­tan­bul'da bir me­kan­da or­tak bir ar­ka­daş­la­rı sa­ye­sin­de kar­şı­la­şan iki­li bir sü­re karşılıklı soh­bet et­ti.

“Bol bol şut atıp, efektif olmalısın”

We­bo, soh­bette Por­te­kiz­li oyun­cu­ya hem mo­ral ver­di hem de bu dö­nem­de ne yap­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne da­ir dü­şün­ce­le­ri­ni ak­tar­dı. Bru­ma'ya, “Ger­çek­ten çok ye­te­nek­li bir oyun­cu­sun. Ba­na gö­re ken­di yaş gru­bun­da Av­ru­pa'nın en iyi­le­rin­den bir ta­ne­si­sin ama ar­tık ken­di­ne da­ha çok gü­ven­me­li, ye­te­nek­le­ri­ni or­ta­ya çı­kar­ma­lı­sın. Ön pla­na çık­mak ve ta­kı­mı­na da­ha çok fay­da­lı ol­mak is­ti­yor­san, her şey­den ön­ce sa­de­ce sa­ha­ya kon­san­tre ol. To­pu sür, sağ­dan sol­dan ne­re­den bu­lu­yor­san ka­le­ye git. Çok şut at. Bol bol şut at­ma­lı­sın, efek­tif ol­ma­sın” de­di.

Telkinlerden etkilendi

Genç fut­bol­cu­ya iki aya­ğı­nı da çok iyi kul­lan­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan de­ne­yim­li for­vet "Çok hız­lı­sın. Ken­di­ne gü­ven, ka­le­yi dü­şün. Bu­nu sen ya­pa­bi­lir­sin. Hem ta­kı­mı­nı ateş­ler­sin hem de ta­raf­ta­rı coş­tu­rur­sun. Se­nin en önem­li özel­li­ğin pat­la­ma gü­cün ve hı­zın... Bu­nu kul­lan. ‘Ar­tık be­ni oy­nat­mı­yor­lar, ocak ayın­da git­me­li­yim, tek­lif var mı yok mu’ di­ye dü­şün­me! Bu se­ni ge­ri­le­tir. For­ma için sa­vaş­ma­lı­sın. Sa­de­ce fut­bo­la kon-­san­tre ol ve iyi ça­lış. Ken­di­ni top­la. Ocak'ta trans­fer olur­san yi­ne olur­sun. So­run de­ğil ama o sü­re­ye ka­dar iyi ça­lı­şıp maç oy­na­ma­lı­sın. Ba­yern Mü­nih'in yıl­dı­zı Ri­bery de se­nin gi­bi Ga­la­ta­sa­ray'a gel­miş­ti. Ba­zen ye­dek kal­mış ama o, oy­na­tıl­dı­ğı maç­la­rı çok iyi de­ğer­len­dir­di. Şim­di ne­re­de ol­du­ğu­nu gö­rü­yor­sun. Ri­bery se­nin için önem­li bir ör­nek ol­ma­lı. Sa­de­ce ça­lış ve oynayacağın fut­bo­lu dü­şün” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. We­bo'yu dik­kat­le din­le­yen genç fut­bol­cu­nun bu tel­kin­ler­den son de­re­ce et­ki­len­di­ği gözlen­di.

(Bugün)


Nihat Özdemir: "Futbol takımlarımızın hiçbir hakkı ziyan olmaz"

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber