GEÇERLİ FESİH İLE HAKLI FESİH ARASINDAKİ ÖNEMLİ FARKLAR

Eklenme Tarihi24.10.2014 - 13:01-Güncellenme Tarihi24.10.2014 - 13:00

                          GEÇERLİ FESİH İLE HAKLI FESİH ARASINDAKİ ÖNEMLİ FARKLAR

 

            Hizmet akdi, işçi ile işveren arasında geçen ve bir tarafın hizmet yapması   diğer tarafın ise hizmet karşılığı para ödeme vaadine  dayalı olan bağımlılık esasına dayalı  bir sözleşme çeşididir. Taraflar,  sözleşme imzaladıktan sonra geleceğe dayalı olarak birbirlerine söz vermektedirler. Bu durumunda her iki taraf, geleceğe dayalı olarak bir çok sorumluluk ve yükümlülük altına girmektedirler. İşçi, verdiği sözleri ve edimleri  bazen ya da sürekli yerine getirememekte, bazı durumlarda da işveren, verdiği söz ve vaatlerini yerine getirememektedir. İşçinin haklı nedenleri olduğu takdirde, hizmet akdini ihbar önel sürelerine uyulmaksızın derhal feshetme hakkına sahiptir. İş Kanunu 24/2 maddesi uyarınca işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri başlıklı fıkrada hangi hallerde işçinin hizmet akdini  tek taraflı olarak feshedeceği tek tek belirtilmiştir.

            Hizmet akdinin işveren tarafından haklı nedenlerle fesih durumunu da İş Kanunu 25/2 maddesinde belirtilmiştir. Ayrıca 4857 sayılı İş Kanunu ile iş güvencesi hükümleri yürürlüğe girdikten sonra geçerli nedenle fesih kavramı ortaya çıkmıştır. Kanun koyucu,  İş Kanunu 17-21  maddeleri arasında geçerli fesih hükümlerini düzenlemiştir.  İşverenin haklı nedenle feshi ile geçerli nedenle feshi arasında ne fark vardır?

            *Öncelikle işverenin,  işçiyi haklı nedenle feshinde işçi, feshe bağlı olan alacakları yani kıdem ve ihbar tazminatını hak edemez ve alamaz. Fakat işverenin, işçiyi geçerli nedenle feshinde işçi, kıdem ve ihbar tazminatını almayı hak eder ve alır.

            *Haklı fesih ile geçerli fesih arasında usul yönünden farklılık bulunmaktadır. İşveren, geçerli fesih sebebini yazılı olarak açık ve kesin şekilde işçiye bildirmesi gerekirken işverenin haklı nedenle feshinde işveren bu usulü uygulamak zorunda değildir.  

            *İşverenin, haklı ve geçerli nedenle fesihlerinde işçinin, işverene işe iade davası açma hakkında, işçinin bir aylık hak düşümü süresi bulunmaktadır. Haklı nedenle fesihlerde fesih tarihinden bir aylık süre içerinde işe iade davası açılması gerekirken , geçerli nedenle fesihlerde işçinin fesih ihbar önelini tebliğ aldığı tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde işe iade davası açılabilecektir.

            *İşverenin geçerli feshindeki dayandığı konu ve  işçinin yapmış olduğu davranışlar, işverenin haklı fesihteki işçinin davranışlara göre  daha hafif niteliktedir. Örnek olarak, işçinin performans nedeniyle işten çıkarılması geçerli fesih nedeni iken, işçinin, işyerinde usülsüz şekilde şahsi  menfaat temin etmesi haklı nedendir. Güvenliğin görevi sırasında   uyuması bir kere olmuşsa geçerli nedenle fesih nedeni  iken uyarılara rağmen güvenlik görevlisinin  birden fazla uyuması olayı haklı nedenle fesih sebebidir.

            *İşverenin haklı feshinde,  İş Kanunu 26. Maddesinde belirtilen sürelere göre fesih yapılabileceğini belirtmiştir ve yasada feshin süresi kesin olarak belirlenmiştir.  Geçerli fesihte ise işverenin makul süre içerisinde fesih hakkını kullanacağını belirtmiştir ve kesin bir süre belirtilmemiştir.

            Görüleceği üzere işverenin haklı nedenle feshi ile geçerli nedenle feshi arasında ciddi ve önemli olan ayrıntılar bulunmaktadır. Bu sebeple, işveren tarafından yapılan fesihlerde öncelikle işverenin, işçiyi haklı nedenle mi, yoksa geçerli nedenle mi  iş akdini feshettiğini tespit etmek gerekir.  Bu tespiti yaptıktan sonra  işçi-işveren arasındaki uyuşmazlığı daha kolay çözümlememiz söz konusu olacaktır.

 

Hakkkınızı arayınız, hayatınız boyunca mağdur olmayınız. Saygılar

suatyurdseven@gmail.com   

 

Etiketler