Sezer'in vetosu

AKP hükümeti, DİSK ve KESK başta olmak üzere sendikalardan, tabip odalarından yükselen tepkileri duymazlıktan gelerek "temel yasa" olarak Meclis'e sunduğu düzenlemeyi maddeleri üzerinde tartışma yapılmaksızın Meclis'ten geçirmişti.CHP de yüzlerce maddenin görüşülmesini birkaç saate sığdıran yönteme karşı çıkarak Meclis'i terk etmişti. Çalışanların umudu Sezer'in yasayı bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye göndermesi yönündeydi.Cumhurbaşkanı, veto kararıyla, Anayasa'daki "sosyal devlet ilkesi"ne sahip çıktı.DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ile konuştuk. Hükümetin IMF ile anlaşarak sosyal devleti tasfiye etmeye çalıştığını savunan Çelebi, Çankaya'nın vetosuyla, "Anayasa'ya aykırı görülen yasanın geri çekilmesi ve toplumsal uzlaşmayla yeniden hazırlanması gerektiğini" söyledi.Sosyal güvenlik reformunun "yangından mal kaçırırcasına" çıkarıldığı günlerde Türk-İş ve Hak-İş'in suskunluğu dikkat çekiciydi. İki konfederasyon Çankaya'ya çıkan heyette de yer almadı.Oysa "mezarda emeklilik" en çok, 55 yaşında emeklilik hakkını kazansalar bile 65 yaşına dek çalışmak zorunda kalacak işçileri ilgilendiriyordu.Sezer de vetosunda, Türkiye'de ortalama yaşama süresinin 66 yıl olduğu gözetildiğinde, sigortalılar yönünden 9 bin güne çıkarılan prim ödeme süreleriyle emekliliğin olanaksız hale getirildiğini belirtti. Sezer'in uyarısından hükümet de ders çıkarmalı:"Yasayla, emekli aylığı bağlama yaş sınırının zaman içinde de olsa 65'e yükseltilmesi ve prim ödeme gün sayısının 9 bine çıkarılmasının gelecek kuşakların emeklilik hakkına kavuşmasını olanaksız kılacağı, bu niteliğiyle adil, makul ve ölçülü olmadığı açıktır. Bu süreler Türkiye gerçekleriyle bağdaşmadığı gibi, esnek çalışmanın, sendikasızlaştırmanın, kayıt dışı çalıştırmanın ve yoğun işsizliğin yaşandığı ülkemizde 9 bin prim ödeme günü gerçekçi görünmemektedir."Sezer'in bir başka vurgulaması da günümüzde insan onuruna yaraşır düzeyde olmayan emekli aylıklarının azaltılması bir yana, ulusal gelirden pay alacak şekilde yükseltilmesi isteğidir.Hükümetin "veto" gerekçelerini de dikkate alarak sosyal güvenlik sistemini bütçe açıklarının tek nedeni sayan IMF önerileri yerine, çalışanları gözeten bir düzenlemeyle Meclis'e gelmesi ve "sosyal devlet ilkesi"ni aktüeryal denge hesaplarının önüne geçirmesi gerekiyor.İyi ki Sezer var! dsazak@milliyet.com.tr Mezarda emeklilik yasası Çankaya'dan döndü. Cumhurbaşkanı Sezer, sosyal güvenlik sistemini IMF'nin istekleri doğrultusunda düzenleyen, kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan emeklilik yaşını 65'e çıkaran, sağlık hizmetlerinde özel sigortacılığı teşvik eden yasayı veto etti.