šniversite hastanelerinin itirazı

šniversite hastaneleri bu girişimlere farklı tepkiler veriyorlar.Ankara šniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Kalp Cerrahı Prof. Dr. Tümer Çorapçıoğlu'nun değerlendirmesi ş"yle: "Sayın Okuyan'ın bazı yaklaşımları doğrudur. Bu alanda yolsuzluk, usulsüzlük s"z konusudur. Ayrıca ihale y"nteminin esas alınması da doğrudur. Ancak, malzemeler arasında ayırım yapmak gerekir. Bazı malzemeler ihale ile alınabilir, depolanabilir, ama bazı malzemeler alınamaz ve depolanamaz. Bizim bu konuda "nerimiz var. Biz aradan çıkalım. ™deyici kurumlar ile firmalar arasında sorun ç"zülsün. Biz malzeme kullandıkça "deme yapılsın. İhaleye uygun olmayan malzemeler de bir üst kurul tarafından saptansın ve bu malzemeler için eski y"ntemle alım yapılabilsin." Paralel bir tartışma ise, Maliye Bakanlığı'nın Sağlık Bakanlığı'nın kararına uyarak yayımladığı bir genelgeyle ilgili. Maliye Bakanlığı da Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği, resmi sağlık kurumları tarafından temini zorunlu, yatan hastalara reçete edilemeyecek ve faturalarda ayrıca g"sterilecek tıbbi sarf malzemelerini üniversite hastanelerine duyurarak bu kalemlerde reçete yazılmasını durdurmuş durumda. Bu liste 84 kalemden oluşuyor ve kalp kapakları, kalp pili, stentler dahil birçok protez ve iyileştirici malzemeyi kapsıyor.Maliye Bakanlığı'nın bu genelgesi de üniversite hastanelerinde ameliyatları etkilemiş durumda. Nitekim Hacettepe šniversitesi Rekt"rü ve Beyin Cerrahı Prof. Dr. Tunçalp ™zgen, bakanlığa g"nderdiği bir yazıyla bu genelgeye uymalarının mümkün olmadığını bildirdi. Benzer bir itiraz Trakya šniversitesi Rekt"rlüğü tarafından da iletilmiş durumda. Prof. Dr. ™zgen, reçete yazma yasağına uymaları halinde hem ameliyatların riske gireceğini, hem de d"ner sermaye dengelerinin bozulacağı gerekçesiyle, eski uygulamaya devam edileceği g"rüşünü Maliye Bakanlığı'na bildirdi. Hacettepe šniversitesi Hastanesi, rekt"rlüğün bu kararı doğrultusunda ameliyatlara ve uygulamaya devam ediyor.Buna karşın aynı konumdaki Ankara šniversitesi Tıp Fakültesi İbn - i Sina Hastanesi ise Maliye Bakanlığı'nın genelgesine uyarak ameliyatları acil ve yaşamsal risk taşıyanlar dışında yapmıyor. Genelgeye ancak b"yle uyabileceklerini belirten Dekan Prof. Dr. Tümer Çorapçıoğlu, bakanlıklar ve firmalar arasında kesin ç"züm üretilinceye kadar ameliyatları mümkün olduğunca ertelemek zorunda kalacaklarını vurguluyor.Ayrıca üniversite hastaneleri, SSK da dahil olmak üzere kamu kurumlarından alacaklarını tahsil edemediklerini, ancak, ellerine geçmeyen bu paranın yüzde 9'unu katkı payı olarak Maliye Bakanlığı'na, yüzde 10'unu da araştırma fonuna yatırdıklarını belirtiyorlar. Ankara Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tümer Çorapçıoğlu, kamu kurumlarından 53 trilyon lira alacaklı olduklarını vurgulayarak, alamadıkları bu para için Maliye'ye ve araştırma fonuna katkı paylarını peşin "dediklerini belirtiyor.Aynı durumdaki Trakya šniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi için de Rekt"r Prof. Dr. Osman İnci, Maliye ve diğer kamu kurumlarına yazı g"ndererek borçlarını "dememeleri halinde artık bu kurumlardan hasta kabul etmeyeceklerini, bu uygulamanın devamı durumunda hastanenin batacak hale geleceği uyarısında bulunuyor.Bu durumun Başbakanlığa iletilmesi üzerine, "nceki gün Başbakan Ecevit'in imzasıyla üniversite hastanelerine olan kamu kurumu borçlarının "ncelikle "denmesi talimatını içeren bir genelge yayımlandı.Genelge uyarınca hastaneler alacaklarını tahsil ederlerse tıp fakülteleri hastaneleri hizmet vermeye devam edecek, aksi halde hasta kabulünde seçici davranmaya başlayacaklar. Aynı yaklaşım yeşil kartlı hastalar için de geçerli. Tedavi masrafları "denmediği için Ankara Tıp Fakültesi çok acil ve olağanüstü vakalar dışında yeşil kartlı hasta kabul etmeme kararı aldı.Bu tartışmalar ve bilgiler sağlık sekt"ründe tam bir karmaşanın yaşandığını g"steriyor. Konu kamuoyunun gündemine gelmişken sağlık sekt"rünün tümünü kapsayacak ç"zümler üretilmesi en uygun yol olur. Aksi halde bu gidiş kısa süre içinde vatandaşın sağlık hizmetlerini iyice aksatacak sorunlar doğurmaya aday g"rünüyor. fbila@milliyet.com.tr Protez ve benzeri iyileştirici malzeme alımları konusunda tartışmanın boyutları genişliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın alım y"ntemini ihaleye d"nüştürme girişimi hastaneler ve doktorlar arasında tartışma yaratırken, Maliye Bakanlığı'nın hastanelere g"nderdiği bir diğer genelge de başka bir tartışma başlattı.