Mini demokrasi yerine gerçek demokrasi...

Bu birinci adım olacak.Zira sade yasa hükümlerini değiştirmekle "zgürlüğe açılan yollardaki engeller ortadan kalkmıyor. Başka adımlar da lazım bunun için.Zihniyette değişim gibi...Uygulamada değişim gibi...Bir başka deyişle:İfade "zgürlüğünün sınırlarının genişlemesi, yalnız yasa değil, aynı zamanda kafa değişikliğini de mutlaka gerektiriyor. Yoksa, yasalar iyiye doğru değişse de kağıt üstünde kalabiliyor.Bu belki de işin daha güç yanı. Çünkü kafa değişikliği için eğitim şart, hukuku daha iyi "ğretmek şart. Demokrasi kültüründen nasibini almış, en iyi imkanlarla donanmış, bağımsızlığa sahip savcı ve yargıçların yetiştirilmesi elbette bir başka "nkoşul...Eğer devletin içerisine demokrasiyi daha çok g"türemezsek, kafalar değişmezse, en demokratik yasal düzenlemeler bile kağıt üstünde kalabilir. Kaldı ki daha bu aşamaya tam gelebilmiş değiliz. Henüz ilk aşamadayız. Anayasa değişikliğinden sonra bu defa yasa değişikliği için kolları sıvıyoruz.Ve durum pek parlak değil!Bugün TBMM Adalet Komisyonu' nda ele alınması beklenen mini - demokrasi paketi bazı açılardan eksik ve yetersiz. Hatta bazı açılardan gerilemeyi temsil ediyor.™rneğin TCK 312' de "ng"rülen değişiklik yetersiz. TCK 159' a gelince, bugünkü duruma g"re bir gerileme s"z konusu.Kamu düzeninin bozulmasıyla ilgili olarak 312. maddeye eklenen tehlike olasılığı her yana çekilebilecek, muğlak bir deyim. Ancak, bu olasılığın ne anlama geldiği, değişiklik gerekçesine iki yerde ş"yle eklenmiş: (1) "Tahriki cezalandırmak için bunun somut bir tehlikeye meydan verecek nitelikte olup olmadığına bakmak gerekir. Bu yaklaşım, ABD Yüksek Mahkemesi'nin geliştirdiği bir "lçü ile 'açık ve mevcut tehlike' (clear and present danger) kavramına da uygundur." (2) "Tahrik yapılırken başvurulan eylem, beyan ve ifadeler, kamu düzenini bozma olasılığını ortaya çıkartacak şekilde olacaktır. Hareketin belirtilen maksada uygun nitelik g"sterip g"stermediği fiilin somut bir tehlike suçu olduğu g"z "nünde bulundurularak hakim tarafından takdir edilecektir. Elbette bu takdir yapılırken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi' nin bu konuda sürekli tekrarladığı "lçütleri g"z "nünde bulunmak gereklidir."Bu gerekçe tabii ki yasanın metnine dahildir. Yargıç kararını verirken bu gerekçeyi de g"z "nünde tutar.Ama tutmayabilir de...Bu yüzden 312'de "ng"rülen değişiklik yetersiz. Keşke bu gerekçe, taslakta olduğu gibi, metne dahil edilseydi. Keşke bu konuda MHP direnmeseydi.Bunun gibi, TCK 159' da "ng"rülen değişiklik, bazı açılardan geriye gidiştir.Ne yapmalı?Fırsat var "nümüzde. TBMM Adalet Komisyonu' yla Genel Kurulu' nda demokrasiye yakışan bazı düzeltme ve değişiklikler gündeme gelebilir. Demokrasinin "zü olan bazı uzlaşmalarla mini - paket iyileştirilebilir.Sayın milletvekillerinin elinde b"yle bir fırsat var. Kullanırlarsa, demokrasiye ve Türkiye'nin Avrupa yolunda ilerlemesine büyük katkıları olur. h.cemal@milliyet.com.tr šlkemizde ifade "zgürlüğünün sınırlarını genişletmek istiyorsak eğer, bazı yasal düzenlemeleri bir an "nce yapmak zorundayız. Düşünceyi açıklama "zgürlüğünü demokrasiye yakışır hale getirmeye gerçekten niyetimiz varsa, o zaman Türk Ceza Yasası' nın, Ter"rle Mücadele Yasası' nın bazı maddelerini değiştirmekten başka çaremiz yok.