Eğitim

30.01.2014 - 09:20 | Son Güncelleme: 30.01.2014-9:26

Yükseköğretim kurumları disiplin yönetmeliğinde değişiklik

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sitene Ekle
Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve  Memurları Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi  Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın (YÖK) Yükseköğretim Kurumları  Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yer aldı. 
 
Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve  Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan  "Yüksek Disiplin Kurulu" tanımı ile "Disiplin Kurulları" başlıklı tanım kısmının  (a) bendi şöyle değiştirildi: 
 
  "Yüksek Disiplin Kurulu: Yükseköğretim Genel Kurulunu", 
 "a- Yükseköğretim Kurulunda: Genel Sekreterin başkanlığında 1. Hukuk  Müşaviri, Personel, Strateji Geliştirme ile İdari ve Mali İşler Dairesi  Başkanlarından teşekkül eden kurulu," 
 
Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) "Yönetim  görevinden ayırma",  ve (f) "Görevinden çekilmiş sayma", bentleri ile (g)  bendinin birinci paragrafı "Üniversite öğretim mesleğinden veya kamu görevinden  bir daha alınmamak üzere çıkarılmasıdır" bölümü yürürlükten kaldırıldı. 
 
Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin (Kınama cezasını gerektiren fiil ve  haller) birinci fıkrasına şu şekilde (ö) ve (p) bentleri eklendi: 
 
 "ö- Bilimsel tartışma ve açıklamalar dışında, yetkili olmadığı halde  basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına resmi konularda  bilgi veya demeç vermek," 
 
 "p- Yazılı uyarıya rağmen kurulları toplamamak." 
 
Yönetmeliğin 7'nci maddesi (Yönetim görevinden ayırma konulu)  yürürlükten kaldırıldı. Yönetmeliğin 8'inci "Aylıktan kesme" maddesinin birinci  fıkrasının (g) "İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek", (h) "Toplu  müracaat veya şikayet etmek" ve (j) "Bilimsel ihtisası ile ilgili olmayan  yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak", bentleri yürürlükten  kaldırıldı. 
 
Yönetmeliğin 9'uncu (Kademe İlerlemesinin Durdurulması) maddesinin  birinci fıkrasının (g) "Bilimsel tartışma ve açıklamalar dışında, yetkili  olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına  resmi konularda bilgi veya demeç vermek", bendi yürürlükten kaldırılarak, (v)  bendi şu şekilde değiştirildi: 
 
"v- Ders, seminer, konferans, laboratuvar, grafik çalışma, sınav gibi  öğretim çalışmalarının yapılmasına engel olmak, görevlileri, öğrencileri  eğitim-öğretim alanı dışına çıkartmak, görev yapılmasına engel olmak, öğrencileri  bu tür davranışlara teşvik etmek veya zorlamak ya da bu maksatla yapılacak  hareketlere her ne suretle olursa olsun iştirak etmek." 
 
Yönetmeliğin 10'uncu maddesi (Görevinden çekilmiş sayma cezasını  gerektiren fiil ve haller) yürürlükten kaldırıldı. 
 
-Görevden çıkarma- 
Yönetmeliğin 11'nci maddesi başlığıyla şöyle değiştirildi: 
 
"Kamu Görevinden Çıkarma" 
Aşağıdaki disiplin suçlarını işleyenlere kamu görevinden çıkarma  cezası verilir. Kamu görevinden çıkarma cezası alanlar yükseköğretim kurumlarında  öğretim mesleğini icra edemezler. Kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren  fiil ve haller şunlardır: 
 
"-İdeolojik, siyasi, yıkıcı, bölücü amaçlarla eylemlerde bulunmak veya  bu eylemleri desteklemek suretiyle kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini  bozmak; boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak  ya da bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek,  yardımda bulunmak. 
 
-Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı  bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya  bunları iş yerine veya iş yerindeki eşya üzerine yazmak, resmetmek ve asmak,  teşhir etmek veya sözlü ideolojik propaganda yapmak. 
 
-İzinsiz veya kurumlarınca kabul edilebilir özrü olmaksızın bir yıl  içinde toplam olarak devamlı statüde olanlar için 20 gün göreve gelmemek, kısmi  statüde olanlar için 80 saat devamsızlık göstermek. 
 
-Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda  amirlerinin verdiği görev veya emirleri yerine getirmemek. 
 
-Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşlarına veya öğrencilere fiili  tecavüzde bulunmak. 
 
-Kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve  derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak. 
 
-Yetki almadan gizli belgeleri açıklamak. 
 
-Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek. 
 
 -Yurtdışında devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini  zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak. 
 
-5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı  fiilleri işlemek. 
 
-Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlarda faaliyet yapmak  veya yardımda bulunmak. 
 
-Yükseköğretim kurumlarının çalışmalarını sekteye uğratacak nitelikte  bir disiplin suçuna üniversite öğrencilerini veya mensuplarını teşvik veya tahrik  etmek. 
 
 -Uyuşturucu madde kullanmak. 
 
 -İş yerinde veya bağlı yerlerde, arama, herhangi bir kimsenin eşyasına  el koyma, bilerek postalarını açma ve benzeri eylemleri düzenlemek, başkalarını  bu yolda kışkırtmak veya bu gibi eylemlerde görev almak. 
 
-Tehditle bir kimseyi veya grubu suç sayılan bir eylemi düzenlemeye  veya böyle bir eyleme katılmaya yahut yalan beyanda bulunmaya veya yalan delil  göstermeye veya suçu yüklenmeye zorlamak veya zorlamaya kışkırtmak. 
 
Haksız edindiği mal varlığını gizlemek ve kurumu yanıltmak amacıyla  mal beyanında bulunmamak ya da aynı amaçla gerçeğe aykırı mal beyanında bulunmak,  haksız mal edinmek, mal varlığı ile geliri arasında uygunsuzluk olması halinde  mal varlığının kaynağını açıklayamamak. 
 
-Bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir  kısmını kaynak belirtmeden kendi eseri gibi göstermek." 
 
Yönetmeliğin 15'inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi,  "Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük  dosyasından çıkarılmasına ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza  uygulanır" şeklinde değiştirildi. 
 
Yönetmeliğin 16'ncı maddesi, "Geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları  olumlu olan veya ödül veya başarı belgesi alan yönetici ve öğretim elemanları ile  memurlar ve diğer personel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı  uygulanabilir" şeklinde, 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi "Kamu  görevinden çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına" şeklinde  yenilendi. 
 
Yönetmeliğin 27'nci maddesinin ikinci fıkrası, "Rektörlerin görevden  uzaklaştırılabilmesi için Yükseköğretim Genel Kurulunun kararı şarttır. Bütün  görevden uzaklaştırma kararları atamaya yetkili amirlere ve Yükseköğretim  Kuruluna bildirilir" şeklinde kaydedildi. 
 
Yönetmeliğin 30'uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan  "üniversite öğretim mesleğinden veya" ibaresi, 31'inci maddesinin birinci  fıkrasında yer alan "üniversite öğretim mesleğinden veya" ibaresi, yürürlükten  kaldırıldı. 
 
Yönetmeliğin 33'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi "Kademe  İlerlemesinin durdurulması cezası, görevlinin bağlı olduğu kurumdaki disiplin  kurulunun kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirler tarafından",  yürürlükten kaldırılırken, (d) bendi şu şekle sokuldu: 
 
"Kamu görevinden çıkarma cezası disiplin amirlerinin bu yoldaki isteği  üzerine, Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile verilir." 
 Yönetmeliğin 37'nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi,  "Yüksek Disiplin Kurulu olarak Yükseköğretim Genel Kurulunun toplantı nisabı 14  kişidir" şeklinde değiştirildi. 
 
Yönetmeliğin 42'nci maddesinin üçüncü fıkrası, "Kamu görevinden  çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait  dosya, Yüksek Disiplin Kuruluna tevdiinden itibaren azami 6 ay içinde bu kurulca,  karara bağlanır" şeklinde kaydedildi. 
 
Yönetmeliğin 43'üncü maddesi, "Yüksek Disiplin Kurulu kendisine  intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gördüğü takdirde, ilgilinin özlük  dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli  tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya  veya yaptırmaya yetkilidir. 
 
Hakkında kamu görevinden çıkarma cezası istenenler, soruşturma  evrakını inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak  kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptirler" şeklinde  değiştirildi. 
 
Yönetmeliğin 46'ncı maddesinin ikinci fıkrası, "Aylıktan kesme cezası,  cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır. Verilen disiplin  cezaları üst disiplin amirine, kamu görevinden çıkarma cezası bütün üniversite  rektörlüklerine ve ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir" diye  yenilendi. 
 
Yönetmeliğin 47'nci maddesi şöyle kaydedildi:  "Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme  cezalarına karşı itiraz, kişinin bağlı olduğu kurumdaki disiplin kuruluna  yapılabilir. Kişinin itirazının görüşüleceği toplantıya cezayı veren disiplin  amiri katılamaz. Bu şekilde kurulun oluşturulamaması halinde bir üst disiplin  kurulu yetkilidir. 
 
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına, kişinin bağlı olduğu  yükseköğretim kurumu aracılığıyla Yüksek Disiplin Kuruluna itiraz yapılabilir.  İlgili yükseköğretim kurumu itiraza ilişkin dilekçe ve soruşturma dosyasını 7 gün  içerisinde Yükseköğretim Kuruluna iletmekle yükümlüdür. Bu Yönetmelikte yer alan  disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir." 
 
Yönetmeliğin 48'inci maddesinin dördüncü fıkrası, "Kaldırılan cezalar  özlük dosyasından çıkarılır" şeklinde yenilendi. 
 
Yönetmeliğin 49'uncu maddesi başlığıyla birlikte şöyle değiştirildi: 
 
"Disiplin Cezalarının Bir Süre Sonra Özlük Dosyasından Çıkarılması, 
 
-Disiplin cezaları özlük dosyasına işlenir. Kamu görevinden çıkarma  cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olanlar uyarma ve kınama  cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra  atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından  silinmesini isteyebilir. Ceza alan kişinin, yukarıda yazılan süreler içerisindeki  davranışları, bu isteği haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine  getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir. 
 
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından  çıkarılmasında disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra  hükmü uygulanır." 

©Copyright 2018 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.
İlginizi ÇekebilirX