Geri Dön

BENDEN BiR 'iZ' OLSUN iSTEDiM

De­niz Se­ki'nin "Ha­ya­tı­mın ikin­ci per­de­si" de­di­ği ye­ni al­bümü Sey­han Mü­zik eti­ke­tiy­le çıktı.


Şar­kı­cı, "Mut­lu, umut­lu, ki­mi zaman hü­zün­lü, ki­mi za­man ya­şama tu­tun­ma­ya ça­lı­şır­ken ya­zıl­dı o şar­kı­lar. Tü­mü be­nim ha­yat hi­ka­yem... De­niz'den bir iz ol­sun is­te­dim” de­di.
Se­ki, se­ki­zin­ci al­bü­mü­nün di­ğer­le­rin­den fark­lı ol­du­ğu­nu şu sözlerle anlattı:
"Bu al­bü­mü di­ğer­le­rin­den ayı­ran umut çi­çek­le­ri olan bir iç se­sin dı­şa vu­ru­şu. İçin­de mut­lu­luk, ne­şe, hu­zur ve ya­şa­dık­la­rı­mın top­la­mın­dan çı­kan söz­ler var."

MESAJLARLA DOLU

Albümdeki 12 şar­kı­nın her bi­ri me­saj ni­te­li­ğin­de... 'Ha­yat İki Bi­let', 'Se­ni Se­ve­ni Sev' ve da­ha pek çok şar­kıy­la umu­du an­la­tan Se­ki, birinde şöy­le ses­le­ni­yor: "Kork­mu­yo­rum! Ha­yat sen­den ar­tık hiç kork­mu­yo­rum..."

4 Mart 2021 Magazin Haberleri Bülteni4 Mart 2021 Magazin Haberleri Bülteni

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet