Geri Dön

ÇOCUKLARIM BAŞKASIYLA YAŞAYAMAZ

‘Anadolu Ateşi’nin sanat yönetmeni Mustafa Erdoğan, CADDE’ye konuştu; 8 yıl evli kaldığı Gülben Ergen’in yeni evliliği ve çocuklarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı:

ÇOCUKLARIM BAŞKASIYLA YAŞAYAMAZ

GÜLBEN şu ana kadar iyi bir anneydi. Önemli olan bundan sonra nasıl bir anne olacağı... Beni çocuklarım ilgilendirir. Gerisi herkesin kendi hayatı; mutluluklar dileriz...

ÇOCUKLARA olan sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bir sapma olursa müdahale ederim. Çocuklarımın başka biriyle aynı evde yaşamasını ise kabul edemem!

(DAHA önce söylediği ‘Asla evlenmem’ sözü sorulunca) Büyük laf etmişiz. Nerede, ne zaman, ne olacağı belli olmaz. Şu an beceremiyorum bir ilişkiyi ama aşık olmak isterim...

(HAC konusu sorulunca) “Her ne arar isen kendinde ara. Kudüs’te, Mekke’de, Hac’da değildir.”
Benim konuya yaklaşımım bu.”

ÇOCUKLARIM BAŞKASIYLA YAŞAYAMAZ

‘TROYA’ TÜRKiYE’DE YETERiNCE ALGILANMADI

‘Troya’ gösterisi ile Anadolu turnesine çıkmaya hazırlanan Mustafa Erdoğan: “Gösterimiz, Belçika’da ders olarak okutuldu ama Türkiye’nin kendi tarihiyle ilgili sıkıntısı olduğu için yeterince ilgi göremedi. Bunun değişmesi
için uğraşıyoruz”

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, altı yıldır dünya turnesinde sahnelenen ‘Troya’ gösterisini bu kez Anadolu seyircisiyle buluşturuyor. İnsanlık tarihinin en eski ve en bilindik öykülerinden Troya, yeni kareografisiyle ilk sahnesini Trabzon’da alacak.
Erdoğan, 20 Kasım’da Ülker Sport Arena’da İstanbullular’la buluşturacağı gösterisi öncesi, Cadde’nin sorularını yanıtladı.

Troya’yı yurt içinde sergilemek için neden bu kadar beklediniz?
Gösterinin büyük bir prodüksiyonu olduğu için her yerde sahnelenmesi mümkün değil. Yeterli bir büyüklükte tiyatro sahnesi olmadığı için genelde gösteriyi spor salonlarında ve arenalarda yapıyoruz ama şimdi beş tırla Türkiye turnesine çıkıyoruz.

Trabzon’a borçluyuz

Turnenin Trabzon’dan başlamasının özel bir nedeni var mı?
Trabzon, Anadolu Ateşi’nin bel kemiğini oluşturan bölgelerden biri. Karadeniz danslarımız çok güçlü. Bu yüzden dünyanın her yerinde Karadeniz sahnesiyle müthiş bir reaksiyon alırız. Bunu Trabzon’a borçluyuz.

Troya’da ne gibi yenilikler var?
Troya müzikal anlamda Türkiye’de en zenginleştirilmiş eser. Prag Filarmoni Orkestrası’nın seksen kemancısı ve vokali, Kardeş Türküler’de çalan bağlama virtüözlerinin yanı sıra, Vassilis Saleas, Gheorghe Zamfir ve Jivan Gasparyan’ın Türkiye’ye gelip bu projede yer alması müthiş bir şey. Onların çaldığı eserlerden yeni kolajlar yaptık ve çok etkileyici oldu.

Dünyada Troya nasıl karşılandı?
Dünya turnelerimizden çok güzel izlenimler aldım. Zaten bizim sahnede yaptığımız Troya, Belçika’da ders olarak okutuldu. Türkiye’de de bu konu böyle bir ilgiyi hak ediyor ama Türkiye’nin kendi tarihiyle ilgili biraz sıkıntısı olduğu için yeterince algılanmadı.

DÖNEM FİLMİ ÇEKECEK

‘Doğu’nun Kapıları’ adında yeni bir proje hazırlığında olduğunuzu duydum. Biraz bahseder misiniz?
Bir yarışma düzenleyerek, Avrasya coğrafyasındaki ülkelerden, oradaki dansçı ve müzisyenlerden oluşan bir ekip yaratmayı düşünüyoruz. Yarışma aynı zamanda televizyon programı olarak ekrana gelecek. Bizde bu gruplar arasından yetenekli olanları aramıza dahil edeceğiz.

Kardeşiniz Yılmaz Erdoğan’la ortak bir sinema projeniz olduğunu duyduk...
Öyle bir hayalim var. Önümüzdeki sene yapmayı düşünüyorum. İş yoğunluğundan dolayı bugüne kadar vakit ayıramadık ama artık vakti geldi diye düşünüyorum. Tarihi bir hikayeden esinlendiğim, senaryosu bana ait bir dönem filmi olacak.

Çocuklar müthiş

“En çok önemsediğim proje çocukların dans ettiği ‘Kıvılcım Dans Topluluğu’. Onların dans etmesi müthiş bir şey. Hepsi birbirinden yetenekli. Onlar sayesinde Anadolu Ateşi’nin dansçı kapasitesi ve birikimi artıyor ve daha kaliteli bir hale geliyor.”

Çocuklarım başkasıyla yaşayamaz

Gül­ben Ha­nı­m’­ın ev­li­li­ğiy­le il­gi­li ne dü­şü­nü­yor­su­nuz?
Be­ni ço­cuk­la­rım il­gi­len­di­rir. Ge­ri­si her­ke­sin ken­di özel ha­ya­tı­dır. Gül­ben şu ana ka­dar iyi bir an­ney­di. Önem­li olan bun­dan son­ra na­sıl bir an­ne ola­ca­ğı.

Ço­cuk­la­rı­nı­zın baş­ka bi­riy­le ay­nı ev­de ya­şa­ma­sı gi­bi bir ra­hat­sız­lı­ğı­nız var mı?
Evet var. Böy­le bir şe­yi ka­bul ede­mem.

Ço­cuk­la­rı ya­nı­nı­za al­mayı düşünür müsünüz?
Mev­cut du­rum ney­se, o şe­kil­de de­vam et­me­si da­ha sağ­lık­lı. Za­ten za­ma­nı gel­di­ğin­de ço­cuk­lar ken­di ter­cih­le­ri­ni ya­pa­cak­lar. İki­miz ­de so­rum­lu­lu­ğu­mu­zu ye­ri­ne ge­tir­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. An­cak bu­ra­dan bir sap­ma olur­sa mü­da­ha­le ede­rim.

Gül­ben Ha­nı­m’­ın Ha­c’­dan pay­laş­tı­ğı fo­toğ­raf­lar so­nu­cu al­dı­ğı eleş­ti­ri­ler hak­kın­da ne­ler söy­le­ye­cek­si­niz?
Ha­cı Bek­taş Ve­li­’nin de­di­ği gi­bi, “Her ne arar isen ken­din­de ara.
Ku­düs­’te, Mek­ke­’de, Ha­c’­da de­ği­l...” Be­nim yak­la­şı­mım bu.

Magazin Haberleri Bülteni (24 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet