Geri Dön
Ege50 milyar dolarlık tarihi imza

50 milyar dolarlık tarihi imza

Alsancak Limanı ile Turan arasındaki 550 hektarlık Yeni İzmir Kent Merkezi’nin Konak ilçe sınırlarında kalan 315 hektarlık bölümünün imar planı meclisten geçti. Yatırımcılar, Büyükşehir kararını bekliyor

50 milyar dolarlık tarihi imza

Ko­nak Mec­li­si ka­bul et­ti
KO­NAK Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ha­kan Tar­tan ve Be­le­di­ye Mec­li­si, 50 mil­yar do­larlık yatırım getirecek ka­ra­ra imza attı. Mec­lis, “Ye­ni İz­mir Kent Mer­ke­zi­”nin Al­san­cak Li­man Ar­ka­sı ve Sal­ha­ne için ha­zır­la­nan 1/1000 öl­çek­li re­viz­yon imar pla­nı­nı ka­bul et­ti.

İn­şa­at ruh­sa­tı verilecek
BAŞ­KAN Tar­tan, alı­nan ka­ra­rın Bay­rak­lı-Tu­ran-Al­san­cak Li­man Ar­ka­sı ve Sal­ha­ne bölgesinin Ko­nak’a ait sı­nır­lar için­de ka­lan 315 hek­tar­lık ke­si­mi­ni kap­sa­dı­ğı­nı belirtti, “Bü­yük­şe­hir ona­yın­dan son­ra is­te­yen ya­tı­rım­cı­ya in­şa­at ruh­sa­tı ve­re­ceğiz” dedi.

Devler bekliyor

İş Bankası Gayrimenkul Ortaklığı, Vakıflar Bankası, Rönans Yatırımcılık, Ahmet Zorlu, Özgörkey, Nail Özkardeş, Tariş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Vadeli İşlemler Borsası, Hollandalı ve Kuveytli iki büyük yatırım şirketi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler