Geri Dön
EkonomiKİT'lerin Genel Yatırım ve Finansman Programı yayımlandı

KİT'lerin Genel Yatırım ve Finansman Programı yayımlandı

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarının 2020'de toplam 24,4 milyar lira yatırım yapması öngörülüyor.

KİT'lerin Genel Yatırım ve Finansman Programı yayımlandı

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2020 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla 2020 yılında kamu işletmelerinin ülke kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak suretiyle işletmecilik faaliyetlerini yerine getirmelerini ve kendi değerlerini azami düzeye çıkartmalarını sağlayacak strateji ve yöntemler belirlendi.

Buna göre, kamu teşebbüsleri tüm işletmecilik faaliyetlerinde verimliliği ve karlılığı artıracak tedbirler alacak ve etkin bir insan kaynakları politikası izlenecek.

Atıl durumda olan gayrimenkuller, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla satış, kiralama veya bedelli devir gibi usullerle, rayiç bedel esas alınarak değerlendirilecek.

Üretilecek mal ve hizmetlere yönelik tedarik edilecek ham madde miktarı ve fiyatıyla üretilen mal ve hizmetlerin miktar ve fiyatları, programda yer alan hedefleri sağlayacak şekilde tespit edilecek.

Faaliyet alanlarını ilgilendiren konularda Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına gereken önem verilecek. Piyasa koşullarında daha kaliteli ve düşük maliyetli mal ve hizmet üretmek amacıyla, üretim teknolojisindeki gelişmeler takip edilecek, bilgi ve iletişim altyapısıyla organizasyon yapıları gözden geçirilecek.

Kamu teşebbüsleri ticari kredi kullanımlarını ve mali yükümlülüklerini asgari düzeyde tutmak ve yönetmekle mükellef olacak. Cari açığın azaltılmasını teminen yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan üretim azami düzeye çıkarılacak.

Kamu teşebbüsleri, ticari kredi kullanımlarını ve mali yükümlülüklerini, asgari düzeyde tutmak ve yönetmekle mükellef olacak. Cari açığın azaltılmasını teminen yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan üretim azami düzeye çıkarılacak.

KİT'lerde istihdam ve personel alımları

Teşebbüs içi personel nakli suretiyle personel ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı hallerde, kamu teşebbüslerinde 2019 yılında ayrılan personel sayısının en fazla yüzde 75'i kadar personelin açıktan veya naklen atanmasıyla, en fazla yüzde 10'u kadar personelin de özelleştirme uygulamaları nedeniyle mülga Devlet Personel Başkanlığına veya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirilen nakle tabi personelden atanması hususunda kamu teşebbüsünün yönetim kurulu yetkili olacak.

Özel kanunlarda belirtilenler ve sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren kamu teşebbüslerinde istihdam edilecek uçucu personel hariç 2020 yılında emekli yeni personel istihdamı yapılmayacak.

İhtiyaç duyulan personelle Ar-Ge faaliyetleri için gerek duyulan personele yönelik taleplere ilişkin ilave atanacak personel sayısı 2019 yılında ayrılan personel sayısının yüzde 50'sini geçmeyecek.

İlk defa açıktan atama yoluyla personel alımları, ilgili mevzuatlarda belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak. KİT ve bağlı ortaklıklar, faaliyet alanı itibarıyla özel niteliği haiz pozisyonlara kurumsal sınavla da atama yapabilecek.

KİT ve bağlı ortaklıklarında hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olan personelden, 4 Aralık 2017 itibarıyla en az 2 yıl kesintisiz çalışmış ve halen çalışmaya devam edenler, yapılacak sınavda başarı göstermeleri halinde işçi statüsünde istihdam edilebilecek.

Bilgi işlem harcamaları tasarruf tedbirleri dışında tutulacak

Kamu teşebbüsleri, 2020 yılına dair işletme bütçelerini hazırlayarak 31 Aralık'a kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına ve ilgisine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bildirecek.

Kamu teşebbüsleri, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat ve tarifelerini belirlemekte serbest olacak. Satış fiyatları ve tarifeler, uygulanan ekonomik programda yer alan ilke ve politikalar, programdaki mali hedefler ve teşebbüsün finansman ihtiyacı dikkate alınarak belirlenecek.

Kamu teşebbüsleri, kamu ve özel sektör ayrımı yapmaksızın, tüm borçlarını zamanında ödemek ve temettü dahil alacaklarının tahsilatında gerekli işlemleri zamanında tesis ettirmek zorunda olacak.

KİT'ler, kendi aralarındaki ticari ilişkiler dolayısıyla oluşan veya oluşacak borç ve alacaklara uygulayacakları faizi, kendi aralarında yapılacak bir protokolle belirleyecek ve hesaplarını uzlaşılan faiz oranları üzerinden tutacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mali şeffaflık ve hesap verebilirliğin artırılması için izleme kapsamına alınacak kamu işletmelerini belirleyebilecek.

Kamu işletmeleri, mali ve mali olmayan konsolide verilerini sağlıklı ve sürekli bir şekilde üretecek bilgi işlem altyapısını kuracak veya kurmuş oldukları bilgi işlem altyapısını geliştirecek. Bu kapsamda yapılan harcamalar tasarruf tedbirleri dışında tutulacak.

KİT'lerin 2020 yılı mali hedefleri belirlendi

Öte yandan, KİT'lerin gelecek yıl için mali hedefleri belirlendi. KİT'lerin 2020'de toplam 24,4 milyar liralık yatırım yapması öngörülüyor.

En yüksek yatırımı 8,5 milyar liraylaTCDD yapacak. TCDD'yi 5 milyar lirayla BOTAŞ, 4 milyar lirayla TEİAŞ takip edecek.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 26 Temmuz 2021 )Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 323 bin 982 aşı uygulandı.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler