Geri Dön

Ünal Aysal o iddiaya yanıt verdi: Saçmalık

“Mayıs’ta bırakacak” yorumları yapılan Ünal Aysal, “Böyle saçmalıklara kulak asılmasın. Yapacak çok güzel projelerimiz var” dedi.

Ünal Aysal o iddiaya yanıt verdi: Saçmalık

Ga­la­ta­sa­ray Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde İs­pan­ya’da Re­al Mad­rid’e 4-1 mağ­lup ol­du. Bu ye­nil­gi son­ra­sı baş­ta Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­lar’ın Baş­ka­nı Ünal Ay­sal ol­mak üze­re tüm yö­ne­ti­me ağır eleş­ti­ri­ler ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı.

Ga­la­ta­sa­ray por Kulübü Baş­ka­nı Ünal Ay­sal’ın İs­pan­ya’da kar­şı­laş­ma­yı iz­le­me­me­si ve eleş­ti­re­ler kar­şı­sın­da sus­ma­yı ter­cih et­me­si, ‘Baş­kan he­ye­ca­nı­nı kay­bet­ti. Ma­yıs ayın­da bı­ra­kır’ yo­rum­la­rı­na se­bep ol­du. Ünal Ay­sal, işte bu eleş­ti­ri­le­re ce­vap ver­di.

MALİ-İDARİ İŞLER YOLUNDA

Başkan Aysal, “Böy­le saç­ma­lık­la­ra ku­lak asıl­ma­sın. Ga­la­ta­sa­ray Spor Kulübü’nde, id­di­a edi­len­le­rin ak­si­ne ma­li ve ida­ri ola­rak her şey çok iyi gi­di­yor. Bir iki spor­tif ba­şa­rı­sız­lık­ elbette ola­bi­lir. Fakat da­ha se­zon çok uzun ve bizim için hiç­bir şey bit­me­di. Ya­pa­cak çok gü­zel pro­je­le­ri­miz var. Ko­nuş­mu­yor­sam ve bu eleş­ti­ri­le­re yo­rum yap­mı­yor­sam bu, ge­rek duy­ma­dı­ğım için­dir” di­ye­rek gö­re­vi­nin ba­şın­da ol­du­ğu­nu ima et­ti.

Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Ga­la­ta­sa­ray ta­raf­ta­rı­nın Flor­ya’ya gel­me­si ve oyun­cu­lar­la an­tren­man öncesi soh­bet et­me­si ko­nu­sun­da ise Ay­sal, “Ta­raf­tar, oyun­cu­la­ra des­te­ği­ni en sa­mi­mi şek­liy­le du­yur­mak is­te­miş. Bun­dan baş­ka ne an­lam çı­kar­tı­la­bi­lir ki?” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Okan Buruk: "Gol olmayacak pozisyonlar gol oldu"YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet