MİLLİYET GAZETECİLİK VE YAYINCILIK A.Ş. ZİYARETÇİLERİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ Bu metin Milliyet Gazetecilik ziyaretçileri için hazırlanmıştır. Karşılama masasına yakın, ziyaretçilerin kolaylıkla okuyabilecekleri bir bölüme yerleştirilmesi önerilmektedir.

Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş.’ye hoş geldiniz!

Aşağıdaki bilgilendirme, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş. (“Milliyet Gazetecilik” veya “Şirket’’) olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca yapılmaktadır

Bu kapsamda; Milliyet Gazetecilik ’in veri sahiplerinden alınan kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için sistem altyapısı ve internet sunucularını güvenilir seviyede tutmakta olduğunu belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Milliyet Gazetecilik, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde kişisel verilerini; soruşturma, inceleme ve denetim dokümantasyonları hazırlanması ve global denetim sürecinin yürütülmesi, Şirketimiz binasında ziyaretçilere ilişkin güvenliğin sağlanması hedefiyle kamera kaydı ile izleme yapılması ve kapı geçiş raporu tutulması esnasında ziyaretçi bilgilerinin alınması amaçları kapsamında işlemektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebebi

Milliyet Gazetecilik, kişisel verileri her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan toplayabilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amaçlarının hukuki sebepleri ise; Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülükler kapsamında mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen gerekli dokümantasyonun hazırlanması ve güvenliğin sağlanması olarak sayılabilir.

Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatın izin verdiği ölçüde kişisel verilerin aktarılabileceği / aktarıldığı Milliyet Gazetecilik yurtdışı grubu ve üçüncü kişilerle var olan gizlilik sözleşmeleri ve benzeri diğer sözleşmeler dâhilinde paylaşılabilmektedir. Bunun yanında, kişisel veriler mevzuat gereği, hukuki yükümlülük sebebiyle kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla paylaşılabilecek, yasal raporlamalara konu olabilecektir. Bu kapsamda, resmi mercilerden bir talep gelmesi halinde kişisel verilerin resmi merciler ile paylaşımı Kanun’da öngörüldüğü üzere istisnaya tabi olacaktır.

Kişisel Verileriniz Saklanması

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Milliyet Gazetecilik’e yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler Milliyet Gazetecilik tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

•İşlenip işlenmediğini öğrenme,

•İşlenmişse bilgi talep etme,

•İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

•Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini / anonim hale getirilmesini isteme,

•Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

•Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bu kapsamda iletilen talepler Milliyet Gazetecilik tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak No:1 Bağcılar/ İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan ”güvenli elektronik imza”, mobil imza veya daha önce Milliyet Gazetecilik’e bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle milliyetgazetecilik@hs03.kep.tr adresine başvurabilirsiniz. Bu kapsamda konuyla ilgili iletilen yazılı veya elektronik başvurular, Milliyet Gazetecilik tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde neticelendirilecektir.