Geri Dön
UzmanparaElektrik alanında yeni güncelleme!

Elektrik alanında yeni güncelleme!

Elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde kullanıcılara sunulması amacıyla elektrik enerjisinin tedarik sürekliliği, ticari ve teknik kalitesine ilişkin dağıtım şirketleri, görevli tedarik şirketleri ve kullanıcılar tarafından uyulması gereken kurallar ile uygulamalara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Elektrik alanında yeni güncelleme!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), "Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin kalite Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, dağıtım şirketi, dağıtım faaliyeti gösterdiği bölgede bulunan kullanıcılara sunduğu hizmetin kalitesinden sorumlu olacak. Elektrik dağıtım faaliyetinin kalitesi, tedarik sürekliliği kalitesi, ticari kalite ve teknik kalite olmak üzere EPDK tarafından üç ana başlık altında izlenecek.

Kesintilere ilişkin kayıtlar, elektrik dağıtım şirketi, dağıtım sisteminin tümünü veya bir kısmını etkileyen uzun ve kısa kesintileri kaydedecek. Ayrıca kesintilere ilişkin kayıtlar kesintinin numarası, kesintinin kademesi, kesintinin yeri, nedeni, sınıfı, başlama tarihi ve zamanı, sona erme tarihi ve zamanı, süresi, etkilenen kullanıcıların sayısı, toplam etkilenme süresi, dağıtılmayan enerji ve toplam dağıtılmayan enerji gibi bilgileri içerecek.

Doğal afetler ve salgın hastalıklar, savaş, nükleer ve kimyasal serpintiler, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı, terör hareketleri ve sabotajlar, grev, lokavt veya diğer memur ve işçi hareketlerinden kaynaklanan kesintiler ile iletim şirketi tarafından gerekli özen ve dikkatin gösterilmiş olmasına ve tüm önlemlerin alınmış olmasına rağmen önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek mahiyette olduğu ve iletim şirketinin yükümlülüklerini yerine getirmesini engellediği gerekçesiyle iletim şirketinin başvurusu üzerine Kurul tarafından mücbir sebep olarak kabul edilen kesintilerin sebebi "mücbir sebep" olarak belirtilecek.

İletim şirketi, mücbir sebep başvurusunu mücbir sebebe konu olayın meydana geldiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde EPDK'ye yapabilecek. Mücbir sebep başvurusu yapılan kesintilere ilişkin tazminat ödemesi başvuru sonuçlanana kadar bekletilecek.

Dağıtım veya iletim sisteminde programlanmış ve bildirimi yapılmış kesintiler bildirimli olarak, diğer kesintiler bildirimsiz olarak kaydedilecek. Elektrikte tedarik sürekliliği tablolarında bildirimli olarak kaydedilen ancak bildirimi yapılmayan ya da bildirimi zamanında yapılmayan kesintiler kaydedilecek. Bu kesintiler için kesinti başına şirketin sistem işletim gelir tavanından 1600 lira düşülecek.

Kullanıcılara ödenecek toplam yıllık kesinti tazminat miktarının üst limiti, ilgili yılın sistem işletim gelir tavanı tutarının yüzde 1'i olacak. Hesaplanan tutarın bu limiti geçmesi halinde, her bir kullanıcıya ödenecek tazminatlar oransal olarak azaltılarak bu limite eşitlecenek.

Yıllık kesinti tazminatına ilave olarak kentsel dağıtım bölgesinde 10 saat, kent altı dağıtım bölgesinde 11 saat ve kırsal dağıtım bölgesinde 12 saati aşan ve sebebi şebeke işletmecisi veya dışsal olan kesintiler için kullanıcının başvurusuna gerek duymaksızın kesintiden etkilenen her bir kullanıcıya dağıtım şirketi tarafından uzun süreli kesinti tazminatı ödenecek.

Kesinti başına uzun süreli kesinti tazminatı, anlaşma gücü 160 kilovoltamper (kVA) altı olan mesken abonelerine 80 lira diğer abonelere ise 160 lira, anlaşma gücü 160 kVA ile 630 kVA (dahil) arasında olan kullanıcılara 480 lira, anlaşma gücü 630 kVA üzeri olan kullanıcılara 960 lira olarak ödenecek.

Ayrıca, kullanıcı, elektrik dağıtım sisteminden kaynaklanan kalite sorunları nedeniyle teçhizatında oluşan hasara ilişkin zararın tazmini için zararın ortaya çıktığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde dağıtım şirketine talepte bulunabilecek.