Geri Dön

BU Di­Zi BE­Ni AYAK­TA TUT­TU

'Ka­ra Pa­ra Aşk' di­zi­si­nin 'As­lı'sı Ha­zal Tü­re­san; "Ba­ba­mı kay­bet­tik­ten son­ra zor bir sü­reç ge­çir­dim. Bu pro­je ol­ma­sa ak­lı­mı oy­na­ta­bi­lir­dim" di­yor

Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler bö­lü­mü­nü bı­ra­kıp oyun­cu­lu­ğu se­çen Ha­zal Tü­re­san, 'Ka­ra Pa­ra Aşk'ın pro­fes­yo­nel an­lam­da ilk işi ol­du­ğu­nu söy­lü­yor. Ka­ri­ye­rin­de emin adım­lar­la iler­le­yen Tü­re­san, oyun­cu­luk ma­ce­ra­sı­nı ve ya­şa­dık­la­rı­nı CAD­DE­’ye an­lat­tı.

'Ka­ra Pa­ra Aşk'a da­hil ol­ma sü­re­ci­niz ha­ya­tı­nı­zın zor­lu bir dö­ne­mi­ne denk gel­miş...
Evet, di­zi­ye da­hil ol­duk­tan kı­sa bir sü­re son­ra ba­ba­mı kay­bet­tim. Ba­bam ak­ci­ğer kan­se­riy­di; de­ne­me çe­ki­mi­ne gi­der­ken du­ru­mu­nun cid­di ol­du­ğu­nu öğ­ren­dim. Ba­bam, "Ay Ya­pım mı ara­yan? Git" de­miş­ti. Bu di­zi be­ni ayak­ta tut­tu ve eki­bi­min de des­te­ğiy­le o sü­re­ci ge­çir­dim. Ger­çek­ten ak­lı­mı oy­na­ta­bi­lir­dim yok­sa....

Ai­le­niz An­ka­ra'da mı ya­şı­yor ha­la?
Evet. An­ka­ra Üni­ver­si­te­si Dil Ta­rih'te Oyun­cu­luk bö­lü­mü­nü bi­tir­dim. Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler Bö­lü­mü­’nü de üçün­cü sı­nıf­ta bı­ra­kıp, oyun­cu­lu­ğa baş­la­dım.

Oyun­cu ol­ma­ya na­sıl ka­rar ver­di­niz pe­ki?
Hep is­te­miş­tim ama ai­lem “Ho­bi ola­rak ya­par­sı­n” de­miş­ti. Dev­let me­mu­ru ola­rak na­sıl oyun­cu­luk ya­pı­la­cak­sa...
Ai­le­me ha­ber ver­me­den oyun­cu­luk sı­nav­la­rı­na gi­rip, ka­zan­dım. İkin­ci sı­nıf­ta bir oyu­nu­mu iz­le­dik­ten son­ra, on­lar da sı­cak bak­ma­ya baş­la­dı. Te­zi­mi ver­di­ğim gün an­ne ve ba­ba­mın göz­le­ri­nin do­lu do­lu ol­du­ğu­nu ha­tır­lı­yo­rum.

BU MES­LE­ĞE RES­MEN ÇIR­PI­NA­RAK BAŞ­LA­DIM

Tek ba­şı­nı­za İs­tan­bul'da ya­şa­mak zor­la­dı mı si­zi?
An­ka­ra­’da çok ko­ru­nak­lı bü­yü­düm. İs­tan­bul'da­ki sek­tö­rü bil­me­di­ğim için “O­kul­dan çık­tık­tan son­ra ra­hat­lık­la bir di­zi­de rol alı­rı­m” di­ye dü­şün­müş­tüm ama hiç öy­le ol­ma­dı. Bir ev ar­ka­da­şım var­dı, onun­la bir­lik­te çır­pın­ma­ya baş­la­dık bu­ra­da. 1.5 yıl ne ti­yat­ro, ne de di­zi ya­pa­ma­dım. Ses­len­dir­me ya­pa­rak pa­ra ka­za­nı­yor­dum.
Et­ra­fı­nız­da si­ze ina­nan in­san­la­rın ol­ma­sı çok de­ğer­li. Ar­tık ol­ma­ya­cak de­di­ği­miz za­man­lar­da me­na­je­ri­miz Ye­şim (Ko­ca­man) “Her şe­yin bir za­ma­nı var, bir gün dö­ne­cek şan­sı­nı­z” der­di; öy­le de ol­du.

29 ya­şın­da­sı­nız ama di­zi­de 40'lı yaş­lar­da bi­ri­ni oy­nu­yor­su­nuz. O na­sıl bir his?
Okul­da da ye­ri ge­li­yor da­ha kü­çük, ye­ri ge­li­yor da­ha bü­yük bi­ri­ni oy­nu­yor­duk. Onu iç­sel ola­rak dol­dur­mak önem­li. Ka­rak­te­ri çı­kar­tır­ken hep içe­ri­den bes­le­dim ken­di­mi. Se­si da­ha tok yap­ma­ya ça­lış­tım ve sa­nı­rım ol­du.

TU­BA İLE KARDEŞ GİBİYİZ

Rol ar­ka­daş­la­rı­nız için ne­ler söy­le­ye­cek­si­niz?
Bu be­nim ilk pro­fes­yo­nel işim. İs­tan­bul'a gel­di­ğim­de kim­se­yi ta­nı­mı­yor­dum. Tu­ba Bü­yü­küs­tün çok so­ğuk, du­var­la­rı olan bir ka­dın gi­biy­di uzak­tan ama hiç öy­le de­ğil­miş. Çok iç­ten, çok ve­ri­ci... Bir­çok şe­yi ba­na o öğ­ret­ti. Ego prob­lem­le­ri yok. Bes­tem­su (Öz­de­mir) ve Tu­ba ile bir ara­ya gel­di­ği­miz­de ger­çek­ten üç kız kar­deş gi­bi ko­nuş­ma­la­rı­mız.

Ne­ba­hat Çeh­re'nin di­zi­den ay­rıl­ma­sıy­la il­gi­li ne söy­le­ye­cek­si­niz?
Di­zi­den ken­di is­te­ğiy­le ay­rıl­dı. Ben bu pi­ya­sa­ya uzak bir yer­den gel­dim, çok faz­la in­san ta­nı­mı­yor­dum... "Ne­ba­hat Çeh­re an­ne­ni oy­na­ya­cak" de­dik­le­rin­de kal­bim ağ­zım­dan çı­ka­cak gi­bi ol­muş­tu. Şim­di ab­lam gi­bi, ha­la ko­nu­şu­yo­ruz.

iNAN­DI­RI­CI OL­MAK ÖNEM­Li

'As­lı' ki­şi­lik bo­zuk­lu­ğu olan bir ka­rak­ter. Ro­le na­sıl ha­zır­lan­dı­nız?
Ro­le ha­zır­la­nır­ken psi­ko­log bir ar­ka­da­şım­la sü­rek­li ir­ti­bat ha­lin­dey­dim. Çok faz­la ki­tap oku­dum ve iç­gü­dü­le­ri­me gü­ven­me­ye ça­lış­tım. Şim­di bir­çok psi­ko­log ve psi­ki­yatr "Di­zi­yi iz­li­yo­ruz, çok iyi­si­niz. Ger­çek­ten kar­şı­mız­da has­ta bi­ri var" di­yor. Her­kes çok inan­dı­rı­cı bul­du. "Acı çek­me­yi bil­di­ğin için mi bu ka­dar iyi çı­kı­yor o sah­ne­ler" di­yor­lar hat­ta (gü­lü­yor)... Ger­çek bul­ma­la­rı be­nim için çok önem­liy­di. As­lı, do­ne­si faz­la olan bir ka­rak­ter. Bir bö­lüm­de ga­yet ne­şe­liy­ken,
bir bö­lüm­de dü­şe­bi­li­yor.

5 Mart 2021 Magazin Haberleri Bülteniİngiltere ve Amerika'da evi olduğunu söyleyen Aleyna Tilki'nin üzerindeki marka kıyafetlerin toplamının 45 bin 200 TL olduğu öğrenildi.Ayrıldıkları iddia edilen müzisyen çift Fatma Turgut ile Can Baydar, mekanların kapanış saatiyle birlikte yemek sonrası Nişantaşı’ndaki bir kebapçıdan ayrılırken objektiflere takıldı.'İbrahim Selim ile Bu Gece'nin yeni bölümüne oyuncu Büşra Develi, samimi itiraflarıyla damgasını vurdu. Develi, herkesin görüntüsünden dolayı ondan zarafet beklediğini ama göründüğünün aksine içinde bir sokak çocuğu barındırdığını itiraf etti.Semra San, yeni single çalışması ‘Sefil’le, dört yıl aradan sonra müzikseverlerle buluştu. Geçtiğimiz ay sosyal medyadan Sinan Akçıl ve Mustafa Ceceli’yle fotoğraf paylaşıp, merak uyandıran San’a, Akçıl şarkıda düet yaparak eşlik etti. ‘Sefil’, bugün DMC etiketiyle dijital platformlardaki yerini aldı.Oktay Kaynarca, önceki akşam Bebek’te görüntülendi. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleşen Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi’yle ilgili, “Çok önemli ve değerli bir iş yapılmış” dedi. Kaynarca, yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi için, “Oranın bütün eleştirilere rağmen İstanbul’a yakışır ve önemli bir kültür merkezi olacağına inanıyorum” diye konuştu.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet