Geri Dön

KENDiM OLMAKTAN VAZGEÇMEM

‘Kaçak’ ile ekranlara gelen Yağmur Tanrısevsin; “Tanınmak hayatımı değiştirmedi; yine aynı insan olarak yoluma devam ediyorum” diyor.

‘Güneşi Beklerken’ dizisiyle büyük kitlelere adını duyuran Yağmur Tanrısevsin, şimdilerde ‘Kaçak’ dizisinde Haluk Bilginer’in kızını oynuyor. Elele dergisine konuşan Tanrısevsin, oyuncu olmasının hayatında büyük değişiklikler yaratmadığını söyledi.

Tüm Türkiye sizi ‘Güneşi Beklerken’ dizisi ile tanıdı. Bu durum sizi nasıl etkiledi?
‘Güneşi Beklerken’ ilk projem değildi ama birçok ilki bir arada yaşadığım, oyunculuğuma katkıda bulunan önemli bir tecrübeydi. Dört gencin hikayesi üzerine kurulu olduğu için ve dördümüzün de ilk büyük projesi olduğu için egolar, kaprisler yoktu setimizde. Emre Kınay da bana çok özel bir hoca oldu.

Özlediniz mi seti?
Ekip arkadaşlarımızla zaman zaman bir araya geliyoruz; birbirimizden kopmadık. Ama tabii set ortamı daha bağlayıcıydı, ortamımızı özlüyorum doğrusu.

Şimdi nasıl bir karakteri oynayacaksınız?
Rol açısından kalıplaşmak istemiyorum, o yüzden biraz dikkatli adım atmayı tercih ediyorum. Mutsuz bir yuvaya gözlerini açmış, şanssız bir kız çocuğunun hayat hikayesi var ‘Kaçak’ta. Her şeye rağmen hayata tutunan bir kız. Devamı sürpriz olsun...

DOĞALLIĞI ARIYORUM

Stilinizi nasıl tanımlarsınız?Setlerde sürekli saç-makyaj yapıldığı için günlük hayatta doğallığı ve rahatlığı arıyorum. Sade olmayı seviyorum. Kalıpları sevmiyorum. Elbette bir galaya ya da ödül törenine giderken özen gösteriyorum.

Ne giyeceğinizi uzun uzun düşünür müsünüz?
Günlük hayatımda hayır, özel günlerde evet. Kafamı karıştıran bir şey olunca çok düşünürüm hatta arkadaşlarıma danışırım. ‘Tamam’ denilmeden dışarı çıkarsam bütün günüm etkilenir.

Modayı takip eder misiniz?
Çok fazla zaman ayırmıyorum buna ama moda dergilerine bir göz atarım. Zaten birçok mağazada, moda olan ne ise o satılıyor. Alışverişe çıktığın anda nelerin ön planda olduğunu anlıyorsun. Bazen bir şey çok moda olduğunda bana itici gelebiliyor. Bana yakışmayan bir şeyi sırf moda oldu diye hayatta giymem.

Peki, hayatta nelerden vazgeçmezsiniz?
Kendim olmaktan vazgeçmiyorum. Herkesin olduğu gibi benim de kafamda bazı doğrularım var; ayrıntıcıyım, çok araştırırım. Kafam karışınca herkesten fikir alırım ama içimden geçeni yapmaktan vazgeçmem. Hislerim kuvvetlidir ve beni genelde yanıltmazlar.

EVLiLiK BANA ÇOK UZAK

Di­zi­nin ge­tir­di­ği po­pü­ler­li­ğin ar­dın­dan ye­ni ha­ya­tı­nı­za alı­şa­bil­di­niz mi?
Di­zi çok şe­yi de­ğiş­tir­me­di ha­ya­tım­da. Ay­nı in­san ola­rak de­vam edi­yo­rum yo­lu­ma. Gü­zel tep­ki­ler alı­yo­rum be­ni se­ven in­san­lar­dan. Bun­lar be­ni mut­lu edi­yor. Sa­de­ce ha­re­ket­le­ri­me da­ha faz­la dik­kat edi­yo­rum. Be­ni ta­kip eden in­san­la­rın bü­yük bir kıs­mı ben­den da­ha genç. On­la­ra yan­lış ör­nek ol­mak is­te­mi­yo­rum.
O yüz­den elim­den ge­le­ni ya­pı­yo­rum.

Aşk, ha­ya­tı­nı­za na­sıl bir et­ki ya­pı­yor?
Aşk­la il­gi­li ön plan­da ol­mak is­te­mi­yo­rum. Özel ha­ya­tım­la il­gi­li ko­nu­şa­rak in­san­la­rı boş ye­re meş­gul et­mek doğ­ru gel­mi­yor. Oyun­cu­lu­ğu­mun ko­nu­şul­ma­sı be­ni da­ha çok mut­lu eder. Sa­de­ce şu­nu söy­le­ye­bi­li­rim; aşk ger­çek­ten çok gü­zel ve ha­yat için il­ham ve­ren bir duy­gu.

Ev­li­lik si­ze ya­kın mı?
Şu an­da evlilik bana ya­kın ola­ma­ya­cak ka­dar uzak.
n Mut­lu­luk siz­ce bir ter­cih mi?
Ke­sin­lik­le. Çün­kü mut­lu ol­du­ğun ye­ri bil­mek çok önem­li. Bil­di­ğin za­man ter­cih sa­na ka­lı­yor. Mut­lu eden de­ğer­le­ri bir şe­kil­de sa­tın ala­bi­li­yor­sun ama on­dan da­ha de­ğer­li bir duy­gu var ki, onun hiç­bir mad­di karşılığı yok; hu­zur. İki­si bir ara­ya ge­lin­ce ha­ya­tın bo­nu­su gi­bi olu­yor ben­ce.

Ken­di­ni­ze en çok ne için kı­zı­yor­su­nuz?
Ka­rar­sız­lı­ğım yü­zün­den! Bir şey­ler be­ni hep te­dir­gin edi­yor. Sa­nı­rım faz­la sor­gu­lu­yo­rum ama ha­yat ba­na da akı­şı­na bı­rakmayı öğretecek tecrübelerimle bir gün. Buna inanıyorum.

21 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni21 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet