AME­Li­YAT­LA GE­LEN GÜ­ZEL­LiK...

Es­ki­den iki grup in­san var­dı; gü­zel ve gü­zel ol­ma­yan­lar... Şim­di ise bir üçün­cü grup ola­rak kar­şı­mı­za es­te­tik­li­ler çı­kı­yor!

Biz es­te­tik dok­tor­la­rı, üçün­cü grup­ta­ki­le­re ‘ya­pay gü­zel­le­r’ ve­ya ‘es­te­tik ya­pıl­mış in­san­la­r’ di­yo­ruz. Çi­n’­de her se­ne es­te­tik ame­li­ya­tı olan­la­rın ya­ni ya­pay gü­zel­le­rin ken­di gü­zel­lik ya­rış­ma­la­rı ya­pı­lı­yor.
Tür­ki­ye­’de tah­mi­nim­ce her yıl 100 bin­den faz­la es­te­tik ame­li­yat ve mü­da­ha­le uy­gu­la­nı­yor.
Bu ‘ya­pı­lı­’ in­san­la­rın sa­yı­sı da her ge­çen gün ar­tı­yor. Çev­re­ni­ze bak­tı­ğı­nız­da gö­re­ce­ği­niz ya­pı­lı bu­run­lar, eki­li saç­lar, ge­ril­miş yüz­ler ve dol­du­rul­muş gö­ğüs­ler bu­nun en gü­zel ör­ne­ği.

DO­ĞAL GÖ­RÜ­NEN ES­TE­TİK AME­Lİ­YAT­LAR
Çe­şit­li is­ta­tis­tik­le­re gö­re, şe­hir­li her dört ka­dın­dan bi­ri es­te­tik ola­bi­le­ce­ği­ni söy­lü­yor. Er­kek­ler­de ise bu oran her 10 er­kek­te bir. Ya­ni er­kek­ler he­nüz ‘er­kek­li­ğe bı­ça­k’ sür­dür­mü­yor­lar.
Se­ne­ler ön­ce es­te­tik ame­li­yat üc­ret­le­ri­ni sa­de­ce zen­gin­ler ve film yıl­dız­la­rı kar­şı­la­ya­bi­lir­di. Bu ne­den­le bu uy­gu­la­ma­la­ra ‘Holl­ywo­od’ ame­li­yat­la­rı der­dik.
Gü­nü­müz­de ise ame­li­yat üc­ret­le­ri azal­dı; kre­di kar­tı­na tak­sit bi­le ya­pı­lı­yor, hat­ta ban­ka­lar si­ze es­te­tik ame­li­yat­lar için kre­di ve­ri­yor­lar.
Ay­rı­ca o za­man­lar ame­li­yat son­ra­sı haf­ta­lar­ca ev­de kal­ma­nız ge­re­kir­di. Şim­di ise 5-6 gün­de iş­ba­şı ya­pa­bi­li­yor­su­nuz. Es­ki­den has­ta­lar ame­li­yat ol­duk­la­rı bel­li ol­sun is­ter­ler­di. “O ka­dar pa­ra ver­dik, her­kes bil­si­n” der­ler­di. Gü­nü­müz­de ise ame­li­yat son­ra­sı kim­se fark et­me­den se­ne­ler­ce da­ha genç gö­rün­me­niz ge­re­ki­yor. En önem­li­si de komp­li­kas­yon­lar ya­ni ha­ta­lar ve is­ten­me­yen so­nuç­lar ol­duk­ça azal­dı. Bu ne­den­le has­ta­lar ar­tık ame­li­yat­lar­dan kork­mu­yor.

Dİ­YET VE SPOR­LA GÜ­ZEL­LE­ŞE­MEZ­Sİ­NİZ!
İs­te­di­ği­niz ka­dar ha­re­ket edin ve ye­mek ye­me­yin; al­nı­nız düz­leş­mez, yü­zü­nü­zün sark­ma­sı azal­maz ve gö­ğüs­le­ri­niz bü­yü­mez.
Se­ne­ler­dir alın ger­me­si ame­li­ya­tı yap­mı­yo­ruz. Bo­toks ve dol­gu mad­de­le­riy­le alın­lar düm­düz olu­yor. Göz ka­pa­ğı ame­li­yat­la­rı gü­nü­müz­de o ka­dar ko­lay­laş­tı ki, es­te­tik cer­ra­hi öğ­re­nen dok­tor­lar ilk ön­ce göz ka­pa­ğı ame­li­ya­tı ya­pı­yor.
Yağ em­mek de çok ko­lay­dır ama so­nuç­lar kö­tü ola­bi­lir. Yağ emen dok­to­run sa­nat­çı özel­lik­le­ri­ne sa­hip ol­ma­sı ve has­ta­nın vü­cu­du­na bir hey­kel­tı­raş gi­bi şe­kil ver­me­si ge­re­kir.

CER­RAH BiR TER­Zi­DiR

Her has­ta bir­bi­rin­den fark­lı... İyi bir cer­rah kon­fek­si­yon gi­bi ça­lış­maz!
Her ka­dı­na yü­zü­ne uyan ger­me yön­te­mi­ni uy­gu­lar. Kon­fek­si­yon ça­lı­şan cer­rah­la­rın has­ta­la­rı, kız kar­deş­ler gi­bi bir­bir­le­ri­ne ben­zer. Ay­rı­ca has­ta­nın gö­rü­nü­mü de do­ğal ol­maz.
Has­ta­la­rın is­te­di­ği, ame­li­yat son­ra­sı da­ha genç ve din­len­miş gö­rün­mek­tir. Gü­zel gö­rün­mek ikin­ci plan­da­dır.
On­lar­ca yüz ger­me ame­li­ya­tı var ama en çok uy­gu­la­nan­lar 'Mi­ni Lift' de­nen; sa­de­ce yü­zün alt ya­rı­sı­na ya­pı­lan ger­me ame­li­yat­la­rı. Na­sıl bir ter­zi di­kim­den ön­ce ku­ma­şın te­miz ve ütü­lü ol­ma­sı­nı is­ter­se, yüz cer­ra­hı da yüz de­ri­si­ni ame­li­yat ön­ce­si kim­ya­sal so­yul­ma, PRP ve rad­yo fre­kans­la ütü­le­me­li. Bu sa­ye­de so­nuç çok da­ha gü­zel ola­cak­tır.

GENÇ KAL­MA iS­TE­Ği AR­TI­YOR

Bundan 200 sene önce doğanlar, ortalama 40 sene yaşıyorlardı. Günümüzde beklenen yaşam süresi, 90'a ulaştı. Ömrümüz uzadıkça ruhumuz genç kalıyor ama üstümüzdeki elbise yani derimiz eskiyor. Bundan 20 sene önce yüzü gerilenlerde geriye doğru çekilmiş ve ‘maske yüz’ denen görünüm oluşmaktaydı. Şimdiyse yüzü gerilenler, çok daha doğal ve sanki ameliyat olmadan gençleşmiş gibiler. Her şeyin doğal görüneni iyidir!