YEDi MADDEDE 5 GÜNLÜK MODA HAFTASI

Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul’un dördüncü sezonunu geride bıraktık...
2009 senesinde İstanbul Fashion Days ile başlayan moda haftası serüveninde, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği (İTKİB) ve Moda Tasarımcıları Derneği (MTD) hedeflerini, beş yıl içinde İstanbul’u dünyanın en önemli başkentlerinden biri olarak dünya moda ajandasına kaydetmek olarak açıklamıştı. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Tanrıverdi, sektör adına Türkiye’de yeni bir dönem başlattıklarını ve Istanbul Fashion Days’in moda sektörüne bir ivme kazandırırken, Türk ekonomisine de katkıda bulunacağını belirtmişti.
Su gibi akıp geçen 5 senenin ardından hedeflerin gerçekleştiğini görmek gurur verici.

YEDi MADDEDE 5 GÜNLÜK  MODA HAFTASI

Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul’da Les Ben­ja­min­s, sa­de­ce lüks spor gi­yim yapıyor.

1- DÜNYAYLA PARALEL MODA HAFTASI

Moda haftasını önce bölgesel, sonra da dünya çapında bir aktör olarak konumlandırma hedefi olan Mercedes Benz’in 4. sezon sponsorluğu, sonunda meyvelerini vermeye başladı. Bu sene ilk kez Hollandalı modaevi Ilja Visser Group, hazır giyim markası ‘Ready
to fish by Ilja’ ile İstanbul Moda Haftası’nda defile yaptı.

2- ‘THE CORE İSTANBUL’ DOĞDU

İHKİB, MTD ve İstanbul Moda Akademisi işbirliğiyle gerçekleşen The Core İstan-bul’un amacı; 41 tasarımcının koleksiyonlarının ticari faaliyete geçmesini sağlamak. Ortaköy Hamamı’nda kurulan The Core için, dünyanın dört bir yanından satın almacılar geldi.

3- SEKTÖRÜN YAN KOLLARI GELİŞTİ

Sektörün desteğiyle kurulan İstanbul Moda Akademisi, moda haftasının uluslararası normlarda gerçekleşmesi ve tasarımcılar için vazgeçilmez olan tüm alanlarda eğitim verir hale geldi. Moda editörlüğü, styling ve moda fotoğrafçılığı bunlardan bazıları.

4- HER MODACI ALANINI BELİRLEDİ

Ni­ha­yet Türk mo­da­cı­lar ha­zır gi­yim, hau­te co­utu­re ve spor gi­yim ol­mak üze­re alan­la­rı­nı ra­hat­ça be­lir­le­ye­bi­lir ha­le gel­di­. Öz­gür Ma­sur ve Zey­nep To­su­n’­un, dün­ya mo­daev­le­riy­le aşık ata­cak abi­ye­le­ri sa­hip­len­me­si, As­lı Fi­lin­ta­’nın sa­de­ce ha­zır gi­yim yap­ma­sı, Les Ben­ja­min­s’­in sa­de­ce lüks spor gi­yim­de iler­le­me­si ör­nek­ler­den sa­de­ce bir­ka­çı...

5- MODA SANATLA BİR ARAYA GELDİ

Meh­tap Ela­idi’­nin do­ğa­nın uya­nı­şı­nı sim­ge­le­yen çi­çek­ler­den ve coş­ku­lu ba­har kut­la­ma­sın­dan al­dı­ğı il­ha­mı­nı, be­yaz göm­lek­le­re yan­sı­ttığı ‘Ce­leb­ra­ti­on’ ad­lı ilk­ba­har/yaz 2015 ko­lek­si­yo­nu, ‘74VE­NU­E’­de ger­çek­leş­ti. Su­num için ha­zır­la­nan ve do­ğa­nın uya­nı­şı­nı yan­sı­tan mü­ral­ler, il­lüs­tras­yon sa­nat­çı­sı Pe­lin Kır­cı im­za­sı­nı ta­şı­yor.

6- HİKAYELER ÖN PLANA ÇIKMAYA BAŞLADI

Ta­sa­rım­cı De­niz Ber­da­n’­ın tü­ke­tim top­lu­mu­nu eleş­ti­ren slo­gan­lar­la ha­zır­la­dı­ğı ko­lek­si­yo­nu şa­ha­ney­di.

7- ERKEK MODASI İDDİALIYDI

Ar­tık er­kek ko­lek­si­yon­la­rı, ka­dın ko­lek­si­yon­la­rı ka­dar dik­kat çe­ki­ci ve ba­şa­rı­lı. Ni­ya­zi Er­do­ğan, Ha­ti­ce Gök­çe, Be­nan Bal ve Em­re Er­de­moğ­lu­’nun ko­lek­si­yon­la­rı çok öz­gün ve id­di­alıy­dı.

MODA HAFTASININ ŞIKLARI

YEDi MADDEDE 5 GÜNLÜK  MODA HAFTASI
Ruken Mızraklı

Slip-on ayakkabıları ve renkli ceketiyle spor şıklığı harika bir şekilde özetlemiş.

YEDi MADDEDE 5 GÜNLÜK  MODA HAFTASI

Bele oturan vintage dantel elbisesi, belinde biten ceketi ve sivri burun stilettolarıyla şahane görünüyor.

YEDi MADDEDE 5 GÜNLÜK  MODA HAFTASI

Maskülen tarzın en seksi örneklerinden birini sergiledi. Renk geçişleri ve detaylarla moda haftasının en şıkları arasındaydı.

MODA HAFTASININ RÜKÜŞLERi

YEDi MADDEDE 5 GÜNLÜK  MODA HAFTASI

Yaşına daha uygun bir görüntü beklerdim. Bir de o çanta olmamış. Bu takımın hakkı clutch’tır.

YEDi MADDEDE 5 GÜNLÜK  MODA HAFTASI

Çıplak ten üzerine giyilen trench modasına uymak istemiş ama anlatım yanlış. Dar kesim bir trench ve sivri burun ayakkabıyla muhteşem olabilirdi.

YEDi MADDEDE 5 GÜNLÜK  MODA HAFTASI

El­bi­se­nin ba­cak bo­yu­nu ke­sen bant­lı ayak­ka­bı­lar, aldığı kiloları da­ha da or­ta­ya çıkarmış.