Geri Dön

Ataman'dan, Aziz Yıldırım'a destek!

Ga­la­ta­sa­ray’ın ho­ca­sı, ye­nil­dik­le­ri Fe­ner­bah­çe’ye te­şek­kür et­ti. “Ge­çen sezon iki sa­lon­da da ya­şa­nanlar or­ga­ni­zey­di” di­ye­rek ken­di tri­bün­le­ri­ni de eleş­tir­di.

Ataman'dan, Aziz Yıldırım'a destek!

“Aziz Yıl­dı­rım sa­mi­miy­se destekliyorum, grup­la­rı te­miz­le­me gay­re­ti­ni di­ğer ku­lüp­ler de sergilemeli” de­di. Ta­raf­tarına “Ül­ker Are­na’da­ki has­sa­si­ye­ti biz de bu hafta Be­şik­taş’a gös­ter­me­liyiz” di­ye seslendi.

Bas­ket­bol Li­gi'nde ön­ce­ki gün oy­na­nan der­bi maç­ta Fe­ner­bah­çe Ül­ker, eze­li ra­ki­bi Ga­la­ta­sa­ray Liv Hos­pi­tal'ı 85-74 mağ­lup et­miş­ti. İki ta­kı­mın ge­çen se­zon ya­rım ka­lan fi­nal se­ri­si­nin ar­dın­dan ilk kez ra­kip ol­du­ğu maç­ta her­han­gi bir tri­bün ola­yı­nın ya­şan­ma­ma­sı ise se­vinç­le kar­şı­lan­mış­tı. Ga­la­ta­sa­ray Ba­şan­tre­nö­rü Er­gin Ata­man da maç son­ra­sı Fe­ner­bah­çe'ye ve ta­raf­ta­rı­na te­şek­kür ede­rek tak­dir top­la­mış­tı.

İşte Ataman'ın açıklamaları;

‘Sadece izlediler’

Ge­çen se­zon ya­şa­nan ta­raf­tar olay­la­rıy­la il­gi­li çar­pı­cı tes­pit­ler ya­pan Ata­man "Fi­nal se­ri­sin­de her iki sa­lon­da ya­şa­dı­ğı­mız olay­lar da or­ga­ni­zey­di. Ama bu kez Fe­ner­bah­çe ta­raf­ta­rı sadece ma­çı iz­le­di ve say­gı or­ta­mı bo­zul­ma­dı. Mün­fe­rit grup­la­rı te­miz­le­me ham­le­si ya­pı­lır­sa ikin­ci ya­rı­da­ki maç da say­gı çer­çe­ve­sin­de oy­na­na­cak­tır. Fe­ner­bah­çe ta­raf­ta­rı­nın gös­ter­di­ği has­sa­si­ye­tin ay­nı­sı­nı Be­şik­taş ma­çın­da ken­di ta­raf­ta­rı­mız­dan bek­li­yo­rum" de­di.

‘En faz­la bin ki­şi­ler’

Fe­ner­bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım'ın tri­bün gru­bu GFB'yle mü­ca­de­le­si­ni de de­ğer­len­di­ren Ata­man "Şa­yet sa­mi­miy­se, bu mün­fe­rit grup­la­rı te­miz­le­me yö­nün­de­ki açık­la­ma­sı­nı son de­re­ce po­zi­tif bu­lu­yo­rum. Di­ğer ku­lüp­ler de bu­nu yap­ma­lı. En faz­la bin ki­şi­nin spo­ru kir­let­me­si­ne ne­den mü­sa­ade edi­li­yor an­lam ve­re­me­dim" di­ye ko­nuş­tu.

‘Bana bir şey katmazlar’

Er­gin Ata­man, Ob­ra­do­vic ve Iv­ko­vic gi­bi dün­ya­ca ün­lü bas­ket­bol an­tre­nör­le­rin Tür­ki­ye'de ça­lış­ma­sı­na il­ginç yo­rum­lar ge­tir­di. Bu gi­bi tec­rü­be­li isim­le­rin Türk bas­ket­bo­lu­na olum­lu kat­kı ya­pa­ca­ğı­nı ifa­de eden Ata­man "Ba­na bir kat­kı­la­rı ol­maz. Ba­na ki­şi ola­rak ka­ta­ca­ğı tek şey, on­lar­la kar­şı kar­şı­ya oy­na­ma­nın ve­re­ce­ği zevk­tir. Ben, on­lar gel­me­den ön­ce de Eu­ro­le­agu­e’de 2 ta­ne Fi­nal Fo­ur oy­na­dım. Ku­pa 2 ve Ku­pa 3’te Av­ru­pa şam­pi­yon­lu­ğum var. Ta­bi­i bas­ket­bo­lu­mu­zu sa­de­ce bu isim­le­rin kal­kın­dır­ma­sı fik­ri ha­yal ürü­nü­dür" di­ye ko­nuş­tu.

(Bugün)

İngiltere, Çekya maçına hazır
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet