Geri Dön

Fenerbahçe transfer haberleri futbol

Fenerbahçe futbol transfer haberleri, transferde son dakika gelişmeleri, futbolda bomba transferler.

Fenerbahçe transfer haberleri futbol

Diego'dan Fenerbahçe'ye mesaj!

Caner'e gönül zammı

Kadlec Antalya yolcusu


Diego'dan Fenerbahçe'ye mesaj!

Da­ha ön­ce Fe­ner­bah­çe’nin ken­di­siy­le il­gi­len­di­ği­ni açık­la­yan Bre­zil­ya­lı, transfer konusunda gelecek sezona işaret etti. “Se­zon so­nu­na ka­dar Wolfburg’da ka­la­ca­ğım’’ di­yen Die­go, ocak sonunda hangi kulübe gideceğine karar vereceğini söyledi.

Fe­ner­bah­çe’nin trans­fer lis­te­sin­de olan Bun­des­li­ga eki­bi Wolf­sburg’un Bre­zil­ya­lı or­ta sa­ha oyun­cu­su Die­go Ri­bas’tan ha­ber var. Da­ha ön­ce Fe­ner­bah­çe’nin ken­di­siy­le il­gi­len­di­ği­ni açık­la­yan Bre­zil­ya­lı, transfer için gelecek sezonu işaret etti. “Se­zon so­nu­na ka­dar bu­ra­da ka­la­ca­ğım’’ di­yen Die­go, ocak so­nun­da ya da şu­bat ayın­da bir ka­rar ve­re­ce­ği­ni be­lir­te­rek “En azın­dan se­zon so­nu­na ka­dar bu­ra­da­yım, bek­le­mek ge­re­kir. Ay­rı­ca tek­nik di­rek­tör Kla­us Al­lof’la iliş­ki­mi dü­zelt­mek is­ti­yo­rum’’ şek­lin­de ko­nu­ştu. Tec­rü­be­li or­ta sa­ha oyuncusu “Al­lof da ba­na ay­nı şe­yi söy­le­di se­zon so­nu ne ola­ca­ğıy­la il­gi­li du­ru­mum ocak so­nun­da ya da şu­batta ka­ra­ra bağ­la­na­cak. Ba­ka­lım na­sıl bir ka­rar or­ta­ya çı­ka­cak’’ ifadelerini kullandı.

Bonservis bedeli ödenmeyecek

Wols­fburg’ta­ki ge­le­ce­ği net­leş­me­den Fe­ner­bah­çe ya da di­ğer bir ku­lüp hak­kın­da yo­rum yap­ma­ya­ca­ğı­nı di­le ge­ti­ren Die­go Ri­bas’ın söz­leş­me­si bu yaz, ha­zi­ran ayı­nın so­nun­da bi­ti­yor. FI­FA ku­ral­la­rı­na gö­re bir fut­bol­cu söz­leş­me­si­nin bi­ti­mi­ne 6 ay ka­la bir baş­ka ta­kım­la ge­le­cek se­zon için an­laş­ma ya­pa­bi­lir, pro­to­kol an­laş­ma­sı im­za­la­ya­bi­lir. Die­go’nun bu açık­la­ma­la­rı ve or­ta­ya çı­kan du­rum, se­zon so­nun­da bu fut­bol­cu­nun Sa­rı-La­ci­vert­li­le­re trans­fer ola­sı­lı­ğı­nı güç­len­di­ri­yor. Ge­le­cek se­zon için, ce­za­yı kal­dır­tıp, Av­ru­pa Ku­pa­la­rı’na git­me yol­la­rı­nı ara­yan Fe­ner­bah­çe adı­na, Die­go iyi bir ya­tı­rım ola­rak gö­zü­kü­yor. Ha­zi­randa ser­best bir oyun­cu ola­rak trans­fer edi­le­bi­lir. Böylece Fe­ner­bah­çe, bu futbolcuya trans­fer pa­ra­sı öde­mek zo­run­da kalmaz.

Caner'e gönül zammı

Yıllık 800 bin dolara oynayan Caner Erkin ile görüşen Aziz Yıldırım, "Mukaveleni sezon sonuna bırakmayacağız. Fiyatı da performansın belirleyecek" dedi. Caner'e Gökhan ve Egemen'in ücreti verilecek...

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin'in yakın bir zaman içinde yeni sözleşmeye imza atacağı artık kesinlik kazandı. Yılda 800 bin dolara oynayan Caner'in; yıllık en az 2.2 milyon Euro kazanmak istediği kulaktan kulağa yayılırken, Yönetimin de bu oyuncunun hakkını vereceği konuşuluyor. Egemen, Gökhan, hatta oynamadan para kazanan Yobo ve Kadlec'in aldığı rakamların 2.2 ile 2.5 milyon Euro arasında değiştiğini bilen Caner'in gelirini bu orana yükseltmek istediği, başarılı sol kanat oyuncusu sezon sonuna kadar bekleyip sözleşme yenileme görüşmelerini mayıs ayında yapmayı planladığı belirtildi. Bunun üzerine harekete geçen Fenerbahçe Kulübü yöneticileri Caner'in kendisini iyi hissetmesi için görüşme yapma kararı aldı. Başkan Aziz Yıldırım'ın; kulübe çağırarak görüştüğü genç futbolcuya "Sen rahat ol. Sen böyle oynamaya devam et, hakkını mutlaka bizden alırsın" dedi.

YENi SÖZLEŞME SEZON SONUNA KALMAYACAK
YILDIRIM sözlerine şöyle devam etti: "Senin imzanı sezon sonuna bırakmayacağım. Kafanı mukavele konusuna hiç takma. İkinci devre başlasın, seninle mukavele yenileyeceğiz ve senin performansın şartları belirleyecek." Henüz resmi teklif almayan Caner'in de Fenerbahçe ile görüşmeden başka teklifleri değerlendirmeyeceği bildirildi.

MİLLİ TAKIM'IN DA 1 NUMARASI...
LİGİN ilk yarısında 8 asist yapan ve Süper Lig'in asist krallığı yarışında lider olan Caner Erkin, bu sezon sürpriz bir şekilde savunmanın solunda forma giydi ve performansıyla göz kamaştırdı. Milli Takım'ın da 1 numaralı sol beki olan Caner Erkin, kariyerinin en verimli sezounu geçiriyor.

FENERBAHÇE'NİN EN ÇOK KOŞANI
SÜPER Lig'in ilk yarısında 15 maçta görev yapan Caner Erkin, maç başına 10.6 km ile Sarı-Lacivertli ekibin en çok koşan ismi oldu.

SADECE F.BAHÇE İLE GÖRÜŞÜRÜM
FENERBAHÇE'nin yıldız futbolcusu Caner Erkin, sözleşmesi ile ilgili olarak, "Ben sadece Fenerbahçe ile görüşürdüm. Kulübüm benimle sözleşme yenilemeyeceğini söylerse o zaman başka tekliflere bakarım" ifadesini kullanarak aklında olan tek takımın Fenerbahçe olduğunu
belirtmişti.

GOLÜ HALA AKILLARDA
Caner'in Kayserispor'a 26 metre mesafeden attığı gol ligde atılan en güzel goller arasında gösteriliyor.

Kadlec Antalya yolcusu

Fenerbahçe’nin elden çıkarmak istediği Çek oyuncuya Alman ekibi Frankfurt talip oldu. Ancak kendisine herhangi bir teklifin gelmediğini kaydeden Kadlec takım ile birlikte Antalya kampına gideceğini söyledi.

Se­zon ba­şın­da Bun­des­li­ga eki­bi Le­ver­ku­sen’den trans­fer edi­len an­cak hem ya­ban­cı kon­ten­ja­nı hem de is­te­ni­len form dü­ze­yi­ne ula­şa­ma­dı­ğı için for­ma­dan uzak ka­lan Kad­lec’e Al­man­ya’dan ta­lip var. Bun­des­li­ga’nın kök­lü ekip­le­rin­den Ein­tracht Frank­furt, çek sa­vun­ma oyun­cu­su için Fe­ner­bah­çe’ye res­mi tek­lif­te bu­lun­du­ğu be­lir­til­di. Fut­bol­dan so­rum­lu ida­re­ci ve tek­nik he­ye­tin bu tek­li­fi de­ğer­len­dir­di­ği bil­di­ri­lir­ken, Çek fut­bol­cu ko­nuy­la il­gi­li ola­rak BU­GÜN’e yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Ba­na ula­şan bir şey yok. An­la­ya­ca­ğı­nız du­ru­mum­da de­ği­şen bir şey yok. Şu an­da gö­rü­nen Fe­ner­bah­çe’yle An­tal­ya kam­pın­da yer ala­ca­ğım şek­lin­de’’ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Almanya’ya dönme ihtimali yüksek

Kad­lec, “Frank­furt ko­nu­sun­da ise, ben tek­li­fi gör­me­den yo­rum ya­pa­mam; ama si­ze da­ha ön­ce de söy­le­dim. Al­man­ya’dan be­ni is­te­yen ta­kım­lar ol­du­ğu­nu du­yu­yo­rum. Ne ola­ca­ğı­nı gö­re­ce­ğiz. He­nüz res­mi bir adım yok; ama 1 ay içe­ri­sin­de her şey ola­bi­lir’’ şek­lin­de ko­nuş­muş­tu. Kad­lec, bi­ze da­ha ön­ce ver­di­ği özel rö­por­taj­da da “Oy­na­ma­dı­ğım için üzü­lü­yo­rum fa­kat bu­nun için gi­dip, tek­nik di­rek­tö­re sız­lan­mam. Ay­rı­ca Fe­ner­bah­çe’ye gel­di­ğim için hiç piş­man ol­ma­dım’’ de­miş­ti. Oyun­cu­nun me­na­je­ri Mit­hat Ha­lis, “Frank­furt ile gö­rüş­me­le­ri­miz de­vam edi­yor. Net bir şey yok an­cak olur­sa Kad­lec’in trans­fe­ri bir Al­man ta­kı­mı­na ola­cak. Mar­sil­ya da il­gi­len­di ama Al­man­ya’ya dön­me ola­sı­lı­ğı da­ha yük­sek’’ di­ye ko­nuş­tu.

Ahmet Ağaoğlu: Novak'la görüşmeleri lig sonuna bırakma kararı aldık

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber