Geri Dön

Hami Mandıralı: Futbolcuların yüzüne nasıl bakacak?

Trabzonspor Teknik Direktörü Ha­lil­hod­zic’in fut­bol­cuları için kullandığı ‘iha­net’ ke­li­me­si­ Trabzonspor’u sars­tı. Hâlâ res­mi yar­dım­cı an­tre­nör olan an­cak fii­len ça­lış­tı­rıl­ma­yan Ha­mi Man­dı­ra­lı, Bugün yazarı Le­mi Çe­lik’e ko­nuş­tu, “Halilhodzic, ta­kı­mın yü­zü­ne na­sıl ba­ka­cak” de­di.

Hami Mandıralı: Futbolcuların yüzüne nasıl bakacak?

Trab­zons­por’un son Ka­ra­bük ye­nil­gi­si ağır ol­du. Res­mi­yet­te ha­len Trab­zon’un yar­dım­cı­ hocası olan Ha­mi Man­dı­ra­lı, Bugün yazarı Lemi Çelik'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler: "O tab­lo­yu gö­rün­ce kah­rol­dum. Ha­lil­hod­zic’in fut­bol­cu­la­rı için ‘iha­net’ ke­li­me­si­ni kul­lan­ma­sı ağır ol­du. Fut­bol­cu­la­rı­nın yü­zü­ne bun­dan son­ra na­sıl ba­ka­cak? Ben fut­bol­cu ol­sam, ar­tık ona gü­ven du­ya­mam. Bu ta­kı­mı ken­di­si kur­du, ha­len her ye­nil­gi­den son­ra ta­kım­dan şi­ka­yet edi­yor. Biz bu ta­kı­mı al­dı­ğı­mız­da lig­de 9’un­cuy­du. Lig bit­ti­ğin­de 4’ün­cü sı­ra­day­dık. Av­ru­pa’ya git­tik. Ben ol­sam bu ka­dar trans­fer yap­maz, bu tür oyun­cu­la­r al­maz­dım. Er­ci­yes’e 5 at­tık. Ba­zı yö­ne­ti­ci­le­ri­miz be­ğen­me­miş­ti!”

(Bugün)

Arda Turan izin gününde çalışmalarını sürdürüyor

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet