Geri Dön

Hayrettin'den Volkan'a: Sen akıllı olacaksın

Cezası biten ve kaleye geçmesi beklenen deneyimli eldiveni Türk kaleciliğinin 2 efsanesine sorduk. Engin, "De­ne­yim­li el­di­ve­nin ka­le­ye dön­me­sin­den ya­na­yım. Ce­za­lıy­ken, Mert oy­na­dı. Form­suz­luk ne­de­niy­le bı­rak­sa za­ten ge­ri dö­ne­mez­di" derken Hayrettin ise "Vol­kan oy­na­tıl­maz­sa ‘Bir da­ha böy­le ya­par­sam ka­le­ye ge­çe­mem, ak­lı­mı ba­şı­ma top­la­ya­yı­m’ der. Ra­kip­le­rin her tür­lü ha­re­ke­ti ya­pa­bi­lir. Sen akıl­lı olacaksın!" dedi.

Hayrettin'den Volkan'a: Sen akıllı olacaksın

ENGİN İPEKOĞLU: De­ne­yim­li el­di­ve­nin ka­le­ye dön­me­sin­den ya­na­yım. Ce­za­lıy­ken, Mert oy­na­dı. Form­suz­luk ne­de­niy­le bı­rak­sa za­ten ge­ri dö­ne­mez­di...

Fenerbahçe Kalecisi Volkan Demirel, Süper Kupa Finali’nde Galatasaray ile yaptıkları karşılaşmada kurtardığı penaltının ardından Sarı-Kırmızılı futbolcu Melo’nun üstüne zıplamış ve 3 maç ceza almıştı. Deneyimli eldiven, bu ceza nedeniyle sezonun ilk 3 haftasını kaçırmıştı. Cezası biten Volkan’ın yarın yapılacak Akhisar maçında kaleye geçmesi bekleniyor. Ne var ki bu süreçte kaleyi koruyan Mert’in de başarılı performansı “Volkan kaleye geçmeli mi” sorusunu akıllara getirdi. Biz de bunu Türk kaleciliğinin iki efsanesi Engin İpekoğlu ile Hayrettin Demirbaş’a sorduk.

AYNISI BAŞIMA GELDİ

Fenerbahçe ile özdeşleşen isimlerden olan İpekoğlu, Volkan’ın kaleyi devralması gerektiğini söyledi. Aynı durumu Rüştü Reçber ile yaşadıklarını belirten İpekoğlu, “Sakatlandım, kaleyi Rüştü korumaya başladı. İyileşip eski formumu yakaladım fakat Rüştü kaleyi devralınca başarılı performans göstermişti ve hocamız Parreira da onunla devam etti. Volkan formsuzken değil cezalıyken Mert oynadı. Formsuzluk nedeniyle kaleyi devretmiş olsa, Mert devam edecekti. Cezası biteni keserseniz küsme riski de var” ifadelerini kullandı. “Fenerbahçe, Volkan’la devam mı edecek, ‘tamam mı’ diyecek... Bir anlamda bunun kararı belli olacak” diye ekledi.

HAYRETTİN DEMİRBAŞ: Vol­kan oy­na­tıl­maz­sa ‘Bir da­ha böy­le ya­par­sam ka­le­ye ge­çe­mem, ak­lı­mı ba­şı­ma top­la­ya­yı­m’ der. Ra­kip­le­rin her tür­lü ha­re­ke­ti ya­pa­bi­lir. Sen akıl­lı olacaksın!

Ga­la­ta­sa­ra­y’­ın unu­tul­maz­la­rı ara­sın­da yer alan Hay­ret­tin Demirbaş, Mert Gü­no­k’­a sa­hip çık­tı. Mer­t’­in ke­sil­me­si­nin genç ka­le­ci­ye hak­sız­lık ola­ca­ğı­nı be­lir­ten Demirbaş, “3 haf­ta­dır iyi oy­na­yan bir Mert Gü­nok var. Ben ol­sam kes­mem. Böy­le­ce, Vol­kan da ‘Ben bir da­ha böy­le ya­par­sam bu ka­le­ye ge­çe­mem. Ak­lı­mı ba­şı­ma top­la­ya­yım ve bir da­ha yap­ma­ya­yı­m’ der. Kabul etmek gerekir ki Vol­kan, pe­nal­tı kur­ta­ra­rak önem­li bir iş yap­tı ama ra­ki­bi­nin üze­ri­ne çı­ka­rak se­vin­me­ye­cek­sin. Ra­ki­bin pro­fes­yo­nel­dir, se­ni kız­dır­mak için her tür­lü ha­re­ke­ti ya­pa­bi­lir. Sen akıl­lı olacaksın” de­di.

RIDVAN'A VURMUŞTUM

Yaşadığı bir ola­ya da de­ği­nen Demirbaş, “Rıd­van Dil­men ile bir maç için­de po­le­mi­ğim ol­muş­tu. Fe­ner­bah­çe le­hi­ne pe­nal­tı ka­ra­rı ve­ril­dik­ten son­ra Rıd­van ile tar­tış­mış, ken­di­si­ne vur­muş­tum. O dö­nem var ol­ma sa­va­şı ve­ri­yor­dum. Be­yin kal­dır­mı­yor, ro­bot­la­şı­yor­su­nuz. İn­san o an ne ya­pa­ca­ğı­nı bi­le­mi­yor. Fa­kat in­san ol­du­ğu­mu­zu, duy­gu­sal bir var­lık ol­du­ğu­mu­zu, ka­li­te­li bir in­san ol­du­ğu­mu­zu unut­ma­ma­mız la­zım. O po­zis­yon­da bir ha­tam ol­muş­tu ve ken­di­mi hâ­lâ af­fe­de­mi­yo­rum, ken­di­me kı­zı­yo­rum. Rıd­van ne ya­par­sa yap­sın ben ona vur­ma­ma­lıy­dı­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Serdar Sarıdağ Cyle Larin'e yapılan transfer teklifinin perde arkasını aktardı!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet